pra...

[Home]

pra
DV 17.05.02;

prakaṭayati
MR_6 21.13;

prakampate
BC_3 06.17;

prakampam
MR_3 30.30;

prakampaiḥ
BC_2 10.17;

prakaraṇam
AS_1 04.03.04;
PY_1 01.06.08;

prakarṣa
PR_1 05.19;

prakarṣam
MR_3 11.24;

prakarṣaḥ
KBh 08.08;
MR_3 30.05.09;

prakarṣāt
DGh 27.16;
MR_2 15.11.08;

prakalpita
MV 22.08.03;

prakāma
AS_3 08.11;
MR_1 25.18;

prakāmam
AM_5 05.08;
AM_6 05.09;
AS_4 22.14;
BC_3 00.03.03 (pakāmaṃ) ;
PR_1 13.07;
PY_3 05.15.07 (pakāmaṃ) ;

prakāyitum
AM_1 05.12.49;

prakāra
PN_1 05.23.10;

prakāram
AM_2 07.08;

prakārān
CD_4 05.39.04 (ppaārāṇi) ;

prakārāḥ
CD_4 05.37.04 (ppaārāṇi) ;
MR_4 12.33.04;

prakāraiḥ
CD_1 01.15.26 (ppaārehi) ;
MV 10.08;

prakālayata
BC_3 00.02.10 (pakāḷetha) ; 00.02.11 (pakāḷetha) ;

prakāśa
PY_2 10.16.03;

prakāśatām
MR_1 10.09.02;
PN_7 13.09;

prakāśana
PN_5 07.27.02;

prakāśam
AM_2 00.38.01; 06.22.01 ;
AM_3 00.06.01; 17.03.01 ; 18.09.01 ;
AM_4 12.37.01; 12.42.01 ; 12.54.01 ;
AM_5 02.03.01; 02.30.01 ;
AM_6 04.04.01;
AN_2 20.04.01; 21.05.01 ; 24.01.01 ;
AN_4 19.03.01;
AS_1 19.27.01; 19.40.01 ; 19.57.07 ; 24.14.01 ;
AS_2 04.10.01; 07.20.01 ; 17.16.04 ;
AS_3 21.24.01;
AS_4 01.41.01;
AS_5 20.08.01; 23.01.01 ;
AS_6 20.06.01;
AS_7 20.01.01; 20.07.01 ;
BC_1 19.77.01;
BC_2 13.15.01;
BC_3 13.04.01;
CD_1 16.01.01; 21.39.01 ; 27.07.01 ; 28.13.01 ;
CD_2 00.120.01; 00.137.01 ;
CD_4 02.12.01; 05.68.01 ; 05.75.01 ;
DV 17.02.01; 31.01.01 ;
KBh 16.07.01; 21.09.01 ;
MR_1 10.11.06; 19.13.01 ; 19.35.01 ; 19.42.01 ; 19.49.01 ; 19.56.01 ; 19.85.01 ; 19.92.01 ; 20.51.01 ; 21.20.01 ; 21.26.01 ; 23.01.01 ; 24.10.01 ;
MR_2 10.20.01; 11.06.01 ; 12.01.01 ; 15.18.01 ; 18.10.01 ; 19.01.01 ; 22.20.01 ; 22.32.01 ; 22.59.05 ; 22.60.04 ; 22.61.04 ; 22.76.01 ;
MR_3 06.01.01; 32.07.01 ;
MR_4 03.09.01; 07.24.01 ; 14.03.01 ; 17.13.01 ;
MR_5 05.01.01; 05.15.01 ; 05.36.01 ; 07.04.01 ; 09.68.01 ; 10.02.01 ; 13.13.01 ; 13.19.01 ; 13.69.01 ; 15.05.01 ; 21.03.01 ;
MR_6 15.14.01; 15.19.01 ; 15.27.01 ; 16.10.01 ; 17.01.01 ; 18.01.01 ;
MR_7 08.05.01; 12.01.01 ; 16.01.01 ; 16.17.01 ;
MV 35.01.01; 37.01.01 ; 39.01.01 ; 46.04.01 ;
PN_3 15.10.01;
PN_4 14.05.01;
PN_5 07.18.01; 08.10.01 ;
PN_6 08.16.01; 10.04.01 ; 12.18.01 ; 12.45.01 ; 14.03.01 ;
PR_1 52.01.01; 52.02.07 ;
PR_2 12.01.01; 19.03.01 ; 51.01.01 ;
PR_3 20.14;
PY_2 07.08.01;
PY_4 21.04.01;
SV_1 08.02.01; 15.01.01 ;
SV_2 00.31.01; 00.45.01 ;
SV_3 00.32.01; 00.51.01 ;
SV_4 00.63.01;
SV_6 12.06.01;

prakāśayitum
AS_1 18.11.04;

prakāśayet
MR_5 13.67.11;

prakāśasya
PN_4 09.07;

prakāśaḥ
AN_2 11.04;
AN_4 05.06;
AS_1 26.15;

prakāśām
MR_1 24.19.01;
MR_5 03.01.01;

prakāśāḥ
BC_1 16.02;

prakāśite
MR_2 15.03.12; 15.20.04 ;

prakāśī
MR_1 10.11.18; 15.07.10 ;
UBh 38.12;

prakāśyaḥ
CD_4 02.08;

prakāṣam
MR_4 06.01.01;

prakāsam
MR_1 24.28.01;

prakīrṇa
MV 04.04;

prakīrṇāḥ
PN_3 00.26.01 (paiṇṇā) ; 04.27.17 ;

prakīrya
MR_1 11.19;

prakupitaḥ
DV 42.13;

prakusumita
PR_1 03.04;

prakṛtayaḥ
AN_6 34.01.10;
MR_1 19.18.04; 19.20.15 (pakidio) ; 21.32.11 (pakidio) ;
MR_2 22.58.06;
MR_3 31.02.17;
MR_4 12.33.05;
PN_3 23.01.03;
PN_7 09.12.01 (paidīo) ;

prakṛti
AM_2 06.11;
AM_4 12.71.10;
AM_6 07.03.12; 14.43.22 ;
AS_7 35.02;
MR_1 19.12.03;
MR_5 08.06.04;
MV 24.07.03;
PN_1 05.23.06;
SV_4 00.05.08 (pakidi) ; 04.04.02 (pakidi) ;

prakṛtibhiḥ
AS_6 05.05;
PN_3 11.38; 22.01.06 ;
PN_4 00.14.03 (paidīhi) ;
PN_7 08.11.06;

prakṛtibhyaḥ
MR_1 21.33.06;

prakṛtiḥ
AS_1 01.28;
MR_1 15.17.05;

prakṛtī
PN_6 15.06.05 (paidī) ;

prakṛtīnām
MR_3 24.29.07; 24.35.20 ; 24.48.15 ;
MR_4 12.31.02;
PN_3 19.13;

prakṛtīḥ
MR_1 21.29.10;

prakṛtyā
AS_1 09.16;
BC_1 20.07.04; 29.05 ;
BC_3 01.09.02;
CD_2 00.76.01 (pakidīe) ;
SV_1 12.57.01;

prakṛtyām
MR_2 07.17;

prakṛṣṭaḥ
BC_2 23.18;

prakopaḥ
DGh 05.05;

prakopāt
AM_6 05.14;

prakoṣṭa
MR_1 10.05.09;

prakoṣṭha
AS_6 06.06;
PR_2 63.01;

prakoṣṭhaḥ
AM_1 08.12;

prakrīḍati
BC_4 06.02.06 (pakīḷadi) ;

prakrīḍatha
BC_3 03.09.04 (pakīḷanti) ;

prakrīḍamānaḥ
AM_6 08.17.17;

prakrīḍitum
AS_7 14.08;
BC_3 00.44.12 (pakīḷiduṃ) ;

prakrīḍya
AM_1 06.14.14;

prakṣālaya
CD_3 03.15.05 (pakkhāḷehi) ;

prakṣālayati
CD_3 03.14.03; 03.20.04 ;

prakṣālayiṣyāmi
CD_3 03.19.01 (pakkhāḷaissaṃ) ;

prakṣipa
AM_4 14.03.03;

prakṣipati
AM_3 13.09.01;

prakṣipasi
AM_6 05.08;

prakṣipāmi
AM_3 11.05.04;

prakṣiptaḥ
BC_3 00.20.08 (pakkhittaṃ) ;
PY_4 00.16.19 (pakkhitte) ;

prakṣiptāḥ
SV_4 00.04.12 (pakkhittā) ;

prakṣipya
AM_4 12.78.02; 13.02.02 ; 21.17.03 ; 21.25.02 ;
AM_5 03.05.03;

prakṣīṇapuṇya
AN_3 21.09;

prakṣubdha
AM_6 07.03.04;

prakṣepa
AM_4 21.34.04;

prakṣepaiḥ
AN_6 05.10;

prakhyāta
PN_6 06.01;

prakhyāpanam
MR_3 23.02.10;

prakhyāpya
MR_1 20.38.25; 20.42.20 ;
MR_2 19.03.11;

pragalbha
CD_1 16.15;

pragalbhaḥ
AS_2 10.06.04;

praguṇayanti
MR_3 18.20;

praguṇī
MR_1 26.20;

pragṛhīta
AN_2 23.01;

pragṛhya
BC_1 05.03.07; 14.10 ;
BC_2 04.08;

pragṛhyantām
AS_1 09.03.03;

pragrastāḥ
AM_3 03.17;

pragraham
AS_7 11.02.02;

pragrahaḥ
CD_1 13.03.05;

pragrahāḥ
AS_1 11.05.02;

pragraheṇa
MR_6 09.06;

pracaṇḍa
AN_1 02.11;

pracaṇḍaḥ
BC_5 07.14;

pracarati
UBh 19.14;

pracaranti
BC_2 02.05;

pracala
AN_1 07.19;

pracalita
MR_1 19.65.05 (ppacalida) ;
MR_4 22.30;

pracalitaḥ
CD_1 11.16;

pracalitā
BC_2 01.03;

pracalitāḥ
DGh 11.08;

pracāragatam
MR_1 15.09.09;

pracāraḥ
AM_1 05.12.39;

pracārā
SV_1 09.21;

pracita
AM_1 08.09;
SV_4 00.76.01 (pacia) ;

pracintayataḥ
MR_4 02.12;

pracīyante
MR_1 21.23.05;

pracura
AM_2 06.25;

pracchadanāyām
SV_4 00.07.02 (ppacchadaṇāe) ;

pracchadā
PY_3 06.08;
SV_5 04.09;

pracchanna
AM_1 05.43.02;
AM_3 03.29;
AM_4 11.15; 15.01 ; 21.28.08 (pacchaṇṇa) ;
AM_6 00.29.02 (pacchaṇṇa) ; 08.02 ;
PR_2 00.42.13;
PY_2 09.10.03;

pracchannam
AN_3 17.01.06;

pracchannaḥ
AM_1 08.13;
AM_2 00.08.10 (pacchaṇṇo) ;
AM_6 00.28.15 (pacchaṇṇo) ;
AN_1 18.01.17; 18.02.05 ;

pracchannāḥ
BC_1 27.02.13;
BC_2 24.02.08;

pracchādanam
MR_1 21.53.03; 22.24.15 ;

pracchādayati
AM_2 04.11.06 (pacchādedi) ;

pracchādayāmi
AM_3 13.05.06;

pracchādayitum
AM_4 12.56.06;

pracchādayiṣyati
PY_1 17.11;

pracchādita
MR_2 15.20.22;
PY_1 03.12.04; 06.15.06 ; 16.11.02 ;

pracchāditam
AM_2 04.12.04 (pacchādidaṃ) ;

pracchāditaḥ
AM_6 14.40.27;
MR_6 17.03.17 (pacchādido) ;

pracchādya
SV_6 15.01;

pracchādyate
BC_1 19.44.04;

pracchādyau
AM_1 12.09;

pracchāya
AS_1 03.09;

pracyuti
MR_2 05.11;

pracyoti
PN_1 05.13;

prachādayati
AM_2 04.22.09 (pacchādedi) ;

prajavita
MR_6 09.12;

prajā
BC_4 03.02.02;
KBh 17.12;
PN_6 07.21;

prajāgarāt
AS_6 22.01;

prajānām
AM_6 08.15.05; 21.07 ;
AS_5 08.21;
BC_1 09.19;
PN_1 14.20;

prajāpataye
AM_3 11.06.02;

prajāpatim
AS_7 28.04.02;

prajāpatiḥ
AM_3 11.19.05;
AS_5 15.21;
AS_7 09.05;

prajāpateḥ
AS_7 11.03.07;

prajāsu
AS_6 26.11;
AS_7 34.06;
BC_4 12.06.06;
MV 39.09;

prajāḥ
AM_3 03.07;
AS_5 05.01; 05.02 ;
AS_6 23.04; 32.06 ;
BC_3 16.07;
MR_6 05.17;
MV 40.18.02;
PN_1 04.07;
PN_2 19.09;
PN_3 23.16;

prajñayā
MR_1 15.06.09;

prajñā
MR_1 15.11; 15.21 ;
MR_2 07.25;
MR_3 24.48.18;

prajñāpitāḥ
AM_1 02.08;

prajvalita
AM_6 05.02.11;
PN_3 07.03.10;

prajvālitam
DGh 25.13;

prajvālyamāne
AN_2 01.07.03 (pajjāḷiamāṇe) ;

praṇata
MR_3 19.25;
UBh 47.04;

praṇatāya
PN_4 25.08;

praṇati
MR_3 17.04.02;

praṇamata
BC_3 01.05 (paṇamaha) ;
MR_1 17.01 (paṇamaha) ;

praṇamati
AS_7 27.03.06;
DV 43.08.01;
MR_3 18.04.03;
MR_7 11.02.03;
PY_2 03.23;

praṇamanti
BC_5 18.04;

praṇamāmaḥ
MR_5 09.09 (paṇamāmo) ;

praṇamāmi
MR_5 02.02 (paṇamamāmi) ;

praṇamya
AM_4 06.14.02;
AN_6 26.07;
AS_2 03.19.01;
AS_6 01.31.02;
KBh 09.20;
MR_1 21.12.01;
MR_3 17.04.25;
PN_1 25.03.05 (paṇamia) ;
PN_2 16.01.12;

praṇaya
AS_6 08.03;
AS_7 16.03;
MR_5 05.20.03;

praṇayam
AM_6 08.09.07;
AS_5 23.09;
CD_3 18.11;

praṇayavān
AS_6 16.18;

praṇayaḥ
AM_5 02.28.04 (ppaṇao) ;
AS_3 16.12.04;
AS_5 01.04.03;
MR_2 10.02.05;
MR_7 16.20.06;

praṇayāt
AM_3 07.12;
DV 23.23;

praṇayi
CD_1 04.04;

praṇayitām
MR_3 05.12;

praṇayinam
DGh 22.21;

praṇayinaḥ
AS_7 17.15;
PR_1 37.18;

praṇayinī
MR_5 15.05;

praṇayī
MR_1 19.55.07;

praṇayaiḥ
CD_1 26.04;

praṇāma
MR_1 19.65.29 (paṇāma) ;
PR_1 26.03.05;
PY_3 03.07.03 (paṇāma) ; 04.18 ;

praṇāmam
AS_1 10.06.02;
AS_2 15.07.02; 16.01.02 ;
AS_4 10.04.02;
AS_6 01.35.02;
PN_3 06.02.06; 13.18 ;
PY_1 06.39.07 (paṇāmaṃ) ; 09.04.06 (paṇāmaṃ) ;

praṇāmaḥ
PN_1 24.09.04 (paṇāmo) ;
PN_3 05.10; 05.06.05 ;

praṇālī
PY_3 05.11.23 (paṇāḷī) ;

praṇāśa
MR_3 24.33.05;
UBh 66.09;

praṇāśaḥ
PN_6 08.16;

praṇāśāt
MR_3 29.16;

praṇidhayaḥ
MR_1 15.08.21;
MR_5 13.65.08;

praṇidhibhyaḥ
MR_1 19.105.03;

praṇidhiḥ
MR_1 19.34.04;
MR_2 11.02.06;
MR_5 21.13.05;

praṇidhīnām
MR_2 11.03.06;

praṇipatati
PY_1 11.22;

praṇipatya
AS_7 23.03.03; 27.02.01 ;

praṇihitāḥ
MR_2 16.24;

pratata
PN_3 17.09;
SV_1 14.04;

pratanu
AS_6 11.06;

pratanum
MR_2 10.12;

prataptaḥ
AS_5 05.12;

pratarkam
AS_5 09.27;

pratāna
AS_7 11.12;

pratānāḥ
AM_3 16.11;

pratānta
AS_6 06.18;

pratāpam
MR_1 10.04;

prati
AM_1 08.04.06; 09.12.09 ; 11.03.06 ;
AM_3 07.23;
AM_6 09.02.08;
AS_1 24.18.11; 26.18.06 ;
AS_4 09.13; 12.02.02 ;
AS_5 18.06; 19.06.07 ; 25.08.02 ;
AS_6 30.03.03;
AS_7 31.18.04;
BC_3 05.18;
CD_1 02.05.09;
DV 13.02.17; 26.07 ;
MR_1 05.13.03; 13.05.03 ; 15.02.06 ; 15.11.08 ; 19.95.00 ;
MR_2 07.05.03; 13.10 ; 13.07.07 ;
MR_4 10.07.11;
MR_5 04.03.03; 13.14.07 ;
MR_7 16.21.02;
PN_2 18.10;
PR_1 42.04.05; 43.01.03 ;
PY_2 00.05.12; 03.08.06 ; 03.11.06 ; 03.14.15 ; 05.05.12 ;
PY_3 04.03.07; 05.19.04 ;
PY_4 20.02.05;

pratikartavyam
CD_4 06.30.05;

pratikartu
AM_4 17.10;

pratikarma
PY_2 13.16.06;

pratikarmaṇaḥ
PY_2 13.29.06;

pratikarmā
PY_2 13.28.05;

pratikūlam
AS_1 10.12.10;
PY_4 20.02.02;

pratikūlayati
MR_6 03.13.10 (paḍiūledi) ;

pratikūlaḥ
PY_3 04.06.02;

pratikṛtim
AS_6 22.10.03;
SV_6 11.06.08 (paḍikidiṃ) ; 13.01.03 (paḍikidiṃ) ;

pratikṛtiḥ
AN_5 03.03.08;

pratikṛtyāḥ
SV_6 13.04.03 (paḍikidīe) ; 13.07.04 (paḍikidīe) ;

pratikriyam
PY_1 13.16.05;

pratikriyām
AM_6 08.15.11;

pratikṣaṇam
AS_4 19.11;
MR_2 07.07.01;

pratigaja
PY_3 04.06.05;

pratigataḥ
BC_3 15.03.15 (paḍigao) ;
PR_2 24.08;

pratigantum
AS_4 14.03.04;

pratigamiṣyāmaḥ
AS_1 26.06.01;

pratigṛhāṇa
CD_3 16.10.05 (paḍigahṇa) ;

pratigṛhītam
AM_2 06.17.01 (paḍiggahidaṃ) ;
AM_3 00.59.01 (paḍiggahidaṃ) ;
AM_6 14.56.01 (paḍiggahidaṃ) ;
AS_1 10.07.01;
PY_2 11.06.01;

pratigṛhītaḥ
AS_2 17.03.05;

pratigṛhītā
AS_7 33.13.08;

pratigṛhṇāti
AN_1 26.06.01;

pratigṛhṇāmi
CD_3 13.14.02;
KBh 23.04.04;

pratigṛhya
AM_4 13.04.01;
AS_6 01.35.03;
MR_1 19.98.10;
PY_4 17.01.09;
UBh 23.10;

pratigṛhyatām
AN_1 26.04.02;
AS_1 10.10.08;
AS_5 15.01.05;
DV 55.06.06;
PN_1 05.23.25;
PN_7 07.10.02;
PR_1 27.14.07;
PR_2 70.12.07;
PY_4 22.14;
SV_1 12.14.01;

pratigṛhyate
PR_2 71.14;

pratigraha
PY_3 01.40.05 (paḍiggaha) ;

pratigraham
CD_3 16.10.04 (paḍiggahaṃ) ;

pratigrahaḥ
AS_1 24.05.02;
PY_2 03.07.04;

pratigrahāṇām
PR_1 30.20;

pratigrahītum
PN_4 24.04.10;
SV_6 14.03.12 (paḍiggahiduṃ) ;

pratigrāhayatā
AS_5 20.10;

pratigrāhayitavya
PY_2 11.04.17;

pratigrāhiṇā
UBh 34.23;

pratigrāhitaḥ
UBh 35.31;

pratigrāhitāḥ
UBh 14.30;

pratighāteṣu
PY_1 15.09.18 (paḍighādesu) ;

praticchandam
AM_2 03.01;

praticchandaḥ
PY_1 06.36.29 (paḍicchando) ;

pratijānīmaḥ
SV_1 09.06.02;

pratijñam
AN_3 27.13;
PN_7 06.03.04 (paḍiṇṇaṃ) ;

pratijñayoḥ
AN_1 02.02.33;

pratijñaḥ
MR_4 12.31;
UBh 63.01.03;

pratijñā
AN_6 19.27; 32.02 ;
DGh 28.01; 29.02.01 ;
MR_1 10.11.13; 12.01.05 ; 15.14.09 ;
MR_2 23.26;
MR_4 11.01.06;
PR_1 47.16;
PR_2 12.10;
PY_3 07.12.03;
PY_4 26.03.01;
SV_5 06.50.05 (paḍiṇṇā) ;
UBh 33.01;

pratijñāta
MR_5 09.17.10;

pratijñātam
DGh 26.04.14; 28.01.03 ;
MR_4 04.08.01;

pratijñām
MR_3 27.18; 29.09 ;
MR_4 10.23.05; 12.28 ;
PR_1 47.11;
PR_2 66.04;

pratijñāya
MR_1 10.11.10;

pratijñāyaugandharāyaṇa
PY_1 00.00.00;
PY_2 00.00.00;
PY_3 00.00.00;
PY_4 00.00.00;

pratijñāḥ
PR_2 65.06.02;

pratijñena
MR_7 17.08;

pratidinam
AS_5 07.08;

pratidiśan
MR_3 17.09;

pratidvaṃdvibhiḥ
AS_4 04.29;

pratinidhiḥ
PN_4 02.04.04;

pratinivartatām
BC_1 28.05.01; 28.09.01 ; 29.09.01 ;
BC_4 12.09.01;
KBh 23.12.01;
PN_4 27.02.05; 27.05.04 ;
SV_6 18.15.08;

pratinivartāmahe
AS_5 25.07.01;

pratinivartiṣye
PN_6 08.18.12;

pratinivṛttaḥ
AM_1 05.28.18;
AS_1 23.15;
BC_1 29.16.06;
PN_6 02.04.05; 04.12.13 ; 08.17.03 ;
SV_1 12.46.02;

pratinivṛttāyām
AM_1 01.15.01;

pratinivṛttāḥ
MR_4 06.08.08;

pratinivṛttena
DGh 26.04.04;

pratinivṛtya
AS_2 17.04.04;
CD_4 01.35.02;

pratinivedaya
AM_4 18.03;

pratipakṣa
MR_4 12.36.03;
PN_6 06.05;

pratipakṣam
MR_5 09.16.02;

pratipatti
AS_4 17.22;
MR_7 16.02.05;

pratipattim
AS_6 11.05.13;

pratipattiḥ
MR_6 16.03.06 (paḍivattī) ;

pratipattum
MR_6 19.01.17 (paḍivattuṃ) ;

pratipattyā
AS_7 01.04;

pratipatsyate
MR_5 13.70.12;

pratipatsye
AS_5 19.06.11;

pratipadyatām
AS_7 25.06.06;

pratipadyate
AS_6 31.13;
PY_1 07.15;

pratipadyadhvam
MR_4 18.03 (paḍivajjaha) ;

pratipadyamāne
AS_5 23.11;

pratipadyase
MR_7 03.02.10 (paḍivajjasi) ;

pratipadyasva
AS_4 12.01.03;

pratipanna
MR_2 18.33;
MR_6 02.22.10 (paḍivaṇṇa) ;

pratipannatvāt
AN_2 03.09;

pratipannam
DGh 08.01.08;
MR_6 17.02.06;
PY_1 09.09.03;

pratipannaḥ
AS_5 02.03.05;

pratipannāyām
PN_3 04.08.02;

pratipātram
AS_1 01.09.02;

pratipādanīyāni
MR_1 19.94.09;

pratipādane
MR_3 24.45.04;

pratipādayati
MR_4 03.07.18;

pratipādayāmi
MR_1 19.89.07 (paḍivādimi) ;

pratipādyeta
MR_3 24.43.06;

pratipālaya
CD_1 21.27.06 (paḍivāḷehi) ;
CD_4 05.21.07 (paḍivāḷehi) ;

pratipālayati
AN_6 22.05.08;
AS_5 11.08.11;
AS_6 19.09;

pratipālayatu
BC_1 20.06.02 (paḍivāḷedu) ;
CD_1 00.34.02 (paḍivāḷedu) ;
SV_5 04.01.09 (paḍivāḷedu) ; 06.09.04 (paḍivāḷedu) ;

pratipālayan
PY_4 14.01.04 (paḍivāḷaanto) ;

pratipālayantī
CD_1 00.20.04 (paḍivāḷantī) ;

pratipālayāmi
AM_2 11.05.21;
AM_4 21.45.04;
AS_1 13.01.05;
AS_5 05.10.09;
BC_1 18.13.09;

pratipālayāvaḥ
AM_2 11.03.04 (paḍivāḷahma) ;

pratipālitaḥ
PY_3 03.03.05 (paḍivāḷido) ;

pratipālya
AS_7 12.07.02;

pratipālyate
PN_3 06.05;
PY_3 01.63.03;

pratipriyam
MR_1 21.33.07;

pratibandhaḥ
AS_2 04.08.02;

pratibuddhaḥ
CD_3 14.36.05 (paḍivuddho) ;
SV_5 07.02.02 (paḍibuddho) ;

pratibodhanam
SV_5 09.07;

pratibodhavatyaḥ
AS_5 22.11;

pratibodhitaḥ
SV_6 03.06;

pratibodhyamānam
AS_6 07.05;

pratibhaṇitaḥ
MR_6 17.03.06 (paḍibhaṇido) ;

pratibhaya
AN_6 01.05.02;
BC_1 19.16.02 (padibhaa) ;
MV 11.16;

pratibhayatā
AM_3 02.01.04;
AM_4 03.03.02;
UBh 09.01.45;

pratibhayam
SV_6 01.18;

pratibhayaḥ
AN_4 17.27;

pratibhayā
AN_4 01.27;

pratibhayaiḥ
UBh 15.12;

pratibhāti
AM_4 00.34.08 (paḍibhādi) ; 02.06.11 ;
AN_4 23.10;
AS_2 09.16;
AS_7 15.06; 30.04.05 ;
CD_3 02.07.06; 16.18.06 (paḍibhādi) ;
CD_4 05.83.06 (paḍibhādi) ;
PN_1 09.08.09 (paḍihādi) ;
PN_2 14.16.07;
PN_4 04.17.09;
PN_7 03.05.08 (paḍibhādi) ; 13.12.07 ;
SV_5 06.36.09 (paḍibhādi) ;

pratibhānti
AM_3 04.08;

pratibhāsitāḥ
BC_2 09.16.17;

pratima
BC_4 11.04;
KBh 06.14;

pratimam
DGh 13.19;
PN_7 10.05;

pratimaḥ
AM_6 19.11;
AS_7 28.05;
PN_1 01.12;
PR_3 08.17;

pratimā
PN_3 00.21.15 (paḍimā) ; 05.02.16 ; 13.04 ; 14.09.02 ;
PN_4 00.03.06 (paḍimā) ;

pratimākṛtiḥ
MV 04.21;

pratimāna
BC_4 04.08;

pratimānayitavyaḥ
MR_7 16.20.02;

pratimānāṭakam
PN_1 00.00.06;
PN_2 00.00.00;
PN_3 00.00.00;
PN_4 00.00.00;
PN_5 00.00.00;
PN_6 00.00.00;
PN_7 00.00.00; 15.01.02 ;

pratimānām
PN_3 04.35.07; 05.02.11 ;

pratimānyatām
MR_2 10.02.02;

pratimām
PN_3 07.12.02; 08.13 ;

pratimāḥ
PN_3 07.26.03;

pratimukham
UBh 05.21;

pratiyāpayāmi
AN_3 16.18;

pratiyoddhāraḥ
DGh 22.01.10;

pratirajyatām
PY_3 03.07;

pratiratham
AS_4 20.09;

pratirathaḥ
AS_7 33.14;

pratirūpikā
AS_1 22.13.03;

pratilabdha
SV_1 12.59.04;

prativacana
PN_5 03.08.02;

prativacanam
AM_4 05.01.07;
AM_6 14.01.05;
AS_5 20.04.04;
MR_7 03.02.06 (paḍivaaṇaṃ) ;
PN_2 05.01.09; 05.03.04 ;
PN_4 07.06.05;
SV_5 06.55.07;
UBh 39.01.05 (paḍivaaṇaṃ) ; 40.03.06 ; 40.04.03 ;

prativacaḥ
DGh 51.33;

prativasati
AM_6 00.28.16 (paḍivasadi) ;
BC_1 18.09.09;
CD_2 00.107.16 (paḍivasadi) ;
CD_4 02.18.07;
MR_2 22.66.08;
MR_4 10.22.04;
SV_1 12.32.05;
SV_5 09.01.08 (paḍivasadi) ;
SV_6 13.07.08 (paḍivasadi) ;

prativasanti
PN_5 09.02.02; 11.04.04 ;
PN_6 09.05.02;

prativākyam
PN_2 06.12;

prativātam
AS_1 27.13;

pratividhātum
MR_3 24.24.04;
MR_4 12.41.13; 12.44.21 ;

pratividhānam
MR_1 15.11.07;
MR_3 24.29.10;
MR_5 13.07.03;

pratividheyam
AS_2 16.30.03;

prativilobhaya
AM_4 18.16;

prativihitam
MR_3 24.23.09;
MR_5 13.08.04;

prativṛtta
PY_3 00.02.14 (paḍiṇivutto) ;

prativeśa
CD_3 10.15;

prativyūhate
PN_6 03.06;

pratiśruta
MR_3 24.45.01;
MR_5 05.45.02;

pratiśrutam
MR_3 24.43.03;

pratiśrutaḥ
MR_2 15.14.08;

pratiṣiddham
AM_2 04.01;

pratiṣiddhaḥ
MR_3 10.05.01; 24.37.16 ;

pratiṣiddhāḥ
AS_7 20.36.03;

pratiṣiddhe
AS_6 03.04.02;
AS_7 23.02;

pratiṣedha
AS_3 22.05;

pratiṣedhayāmi
PN_3 06.01.05;
PR_1 43.07;

pratiṣedhasya
MR_3 19.09.05; 23.21.07 ; 23.24.09 ;

pratiṣedhaḥ
MR_3 01.07.11; 17.07.14 ;
MR_4 10.07.08;
PN_3 06.08;

pratiṣṭate
PN_5 16.02.01;

pratiṣṭḥitam
BC_5 15.03.01;

pratiṣṭhatām
AS_6 30.01.12;

pratiṣṭhasva
AS_4 07.01.01;
AS_7 33.16.15;
MR_4 12.21.01;

pratiṣṭhā
AS_5 06.04;
AS_6 09.06.06; 24.10 ;
AS_7 32.01.06;
MR_1 14.17;
MR_2 05.18;
MR_7 10.19; 14.11 ;
UBh 04.06;

pratiṣṭhāpakasya
MR_7 05.06.13 (paḍiṭhṭhāvakassa) ;

pratiṣṭhām
AS_7 06.06;
MR_2 09.15;
UBh 04.13;

pratiṣṭhāmahe
AM_3 09.04.04;

pratiṣṭhita
MR_2 21.04;

pratiṣṭhitam
PY_1 05.18.05;

pratiṣṭhitasya
AS_7 04.03.06;

pratiṣṭhite
MR_7 16.24.01;
SV_1 10.22.02;

pratiṣṭhe
AS_3 18.05;

pratisamāpana
DGh 01.21;

pratisaraḥ
AN_6 34.05;

pratisarā
PY_1 03.06.04; 04.03.01 (paḍisarā) ; 04.04.12 ; 11.02.03 (paḍisarā) ; 12.01.03 (paḍisarā) ;

pratisaṃhara
AS_1 10.05;

pratisaṃhṛta
AN_4 23.05;

pratisaṃhṛtaḥ
AS_1 10.01.02;

pratisāryate
AS_3 11.29;

pratispardhitam
PR_2 29.06;

pratisphālite
UBh 16.07;

pratisphālinā
UBh 34.16;

pratihata
AN_4 12.18;
DV 43.09.03;
MR_6 01.20 (paḍihada) ;
PN_1 02.10.07 (ppaḍihada) ;
PY_1 08.11.12 (paḍihada) ;
SV_3 00.15.07 (paḍihada) ;

pratihatam
AS_2 17.09;

pratihatā
AS_7 32.03;

pratihanyamānāḥ
MR_2 17.16;

pratihastī
PY_3 00.09.10 (paḍihatthī) ;

pratihāra
DV 01.03.03; 02.04.03 ;
MR_7 16.10.10 (paḍihāra) ;
PN_1 02.12;
PN_2 00.02.03;
PY_3 01.21.02 (paḍihāra) ;

pratihāram
SV_6 03.05.17 (paḍihāraṃ) ; 03.13.21 ; 04.02.05 (paḍihāraṃ) ; 14.03.13 (paḍihāraṃ) ;

pratihārasya
SV_6 00.07.05 (paḍihārassa) ;

pratihāri
MR_1 19.81.00;

pratihārikāgataiḥ
PN_3 13.16;

pratihārī
AM_1 02.01.00;
AN_3 00.03.00; 01.00.35 ; 01.03.00 ;
BC_2 09.02.00; 09.04.00 ; 09.06.00 ; 09.11.00 ; 14.01.00 ; 15.02.00 ; 15.05.00 ; 15.07.00 ; 16.03.00 ;
BC_5 03.07.00;
DGh 03.02.06; 06.07.00 ;
PN_1 02.05.00; 02.09.00 ; 03.00.37 ; 04.00.13 ; 04.03.00 ;
PN_2 00.03.00; 01.00.26 ; 01.02.00 ;
PN_6 04.09.00; 04.12.00 ; 05.00.15 ; 05.03.00 ; 06.01.04 ; 07.08.04 ; 08.00.23 ; 08.10.00 ; 12.10.00 ; 12.13.00 ; 12.15.00 ; 12.21.04 ; 12.22.00 ; 12.27.00 ; 12.30.00 ; 12.35.00 ; 16.03.00 ;

pratihāre
PN_6 12.09.04;

pratī
MR_1 19.86.00;
MR_3 24.03.00; 32.09.00 ;
MR_5 05.04.00; 09.69.00 ; 11.19.00 ; 12.01.00 ; 13.62.00 ; 13.74.00 ;

pratīkāra
MR_7 02.10.05 (paḍiāra) ;

pratīkāram
MV 22.08.07;

pratīkāraḥ
AM_4 02.01.03;
MR_1 21.66.07;
PN_1 11.11.04;
PY_1 15.03;

pratīkārāyām
PN_2 17.04.05;

pratīkārāsu
AM_1 05.18.09;

pratīkārāḥ
MR_7 03.05.09 (padīāra) ;

pratīkṣate
AM_1 11.12.05;
PY_4 15.15;

pratīkṣamāṇena
MR_2 15.11.12;

pratīkṣasva
PY_1 17.04.05;

pratīkṣaḥ
PY_2 01.20;

pratīkṣiṣyāvahe
SV_4 02.14.07;

pratīkṣe
PR_3 23.05;

pratīkṣyatām
AM_2 08.06.01;

pratīkṣyate
PY_3 02.04;

pratīcchati
CD_3 15.24.06 (paḍicchadi) ;

pratīcchatu
CD_4 05.51.01 (paḍicchadu) ; 05.63.08 (paḍicchadu) ;

pratīcchāmi
CD_4 05.67.03 (paḍicche) ;

pratītiḥ
AS_7 31.15;

pratītha
MR_7 02.01.04 (padijjaha) ;

pratīpam
AS_4 18.15;
MR_3 13.32;

pratīrṇaḥ
MR_7 06.36;

pratīṣṭam
CD_4 05.72.01 (paḍicchidaṃ) ;

pratīṣṭaḥ
SV_4 09.02.07 (paḍicchido) ;

pratīṣṭā
SV_2 00.57.04 (paḍicchidā) ;

pratīṣṭāḥ
PY_3 01.29.07 (paḍicchidā) ;

pratīṣṭaiḥ
CD_1 01.15.21 (paḍicchidehi) ;

pratīṣya
PN_1 04.65.03 (paḍicchia) ;

pratīhāra
MR_2 20.15.04 (paḍihāra) ;
PY_2 00.02.06;

pratīhāram
SV_6 00.06.29;

pratīhāri
AS_6 22.27.01;
PY_1 12.04.00;

pratīhārī
AS_5 05.14.00; 08.02.00 ; 09.00.33 ; 12.00.21 ; 13.00.15 ; 19.01.00 ; 30.09.00 ;
AS_6 05.10.09; 07.11.00 ; 22.17.00 ; 22.19.00 ; 22.22.00 ; 22.34.00 ; 22.38.00 ; 22.41.00 ; 23.00.15 ; 23.07.00 ; 24.04.00 ; 25.15.00 ; 25.17.00 ; 27.06.00 ;
MR_3 03.03.04;
MR_5 04.01.03; 05.02.00 ; 11.03.00 ; 15.08.00 ;
PY_1 11.01.00; 12.00.17 ; 12.02.00 ; 12.06.00 ; 12.12.00 ; 12.14.00 ; 12.17.00 ; 13.00.18 ; 15.01.00 ; 15.03.00 ; 15.05.00 ; 15.12.00 ; 15.18.00 ; 16.00.14 ; 17.01.00 ; 17.10.00 ;
SV_6 00.03.00; 00.06.00 ; 00.08.00 ; 00.12.00 ; 00.21.00 ; 03.03.00 ; 03.06.00 ; 03.10.04 ; 03.10.00 ; 04.01.00 ; 04.03.00 ; 04.06.05 ; 05.00.27 ; 14.01.00 ; 14.06.00 ; 14.12.04 ; 15.00.27 ; 15.08.00 ; 15.11.05 ;

pratūrṇam
AN_4 13.15;
AN_6 01.21;

pratodaḥ
DGh 05.13;

pratyakṣa
AS_7 31.05.05;
MR_4 12.44.15;
PN_5 09.05.04;

pratyakṣataḥ
AN_6 34.22;
PY_3 06.22;

pratyakṣam
AS_7 33.06.03;
DV 32.01.05;
MR_2 18.01.06;
MR_3 27.11;
MR_6 03.02.04 (paccakkhaṃ) ;
PR_2 23.02.02; 40.17 ; 53.05 ;
SV_4 06.04.07 (ppaccakkhaṃ) ;
UBh 15.03.27; 33.01.02 ;

pratyakṣavat
MR_1 13.08.01; 25.03.01 ;
MR_5 06.05.01;

pratyakṣābhiḥ
AS_1 01.33;

pratyakṣī
AS_7 20.42.04;
BC_1 08.03.11 (paccakkhī) ;
MR_2 15.41.02; 22.73.02 (paccakkhī) ;
MR_5 08.11.02 (paccakkhī) ;

pratyagra
MR_3 21.01;
PN_1 07.06.01;
PN_5 01.06.04;
UBh 17.14;

pratyanantarī
UBh 26.01.07;

pratyanta
PY_1 06.27.06 (paccanta) ;

pratyantarī
AN_5 03.06.05;
PY_4 05.02.06;

pratyapanītaḥ
MR_7 08.12.03;

pratyabhijānāmi
BC_1 19.09.02;
MR_5 15.10.04 (paccabhijāṇāmi) ;

pratyabhijānāsi
MR_5 15.08.03;

pratyabhijānīte
MV 40.14.03;

pratyabhijñātam
AS_7 21.07.05;

pratyabhijñāya
AN_5 09.01.01; 12.06.01 ;
MR_5 13.67.08;

pratyabhiyāna
DGh 02.03;

pratyabhihitā
AS_6 11.07.08;

pratyaya
AN_6 29.07;
AS_5 20.04.03;
CD_1 04.14;
MR_1 15.05.02;

pratyayam
AM_4 12.73.03;
AS_1 02.14;

pratyayasya
CD_3 19.12;

pratyayaḥ
AM_2 08.02.06; 08.03.02 (paccao) ;
MV 48.23.02; 48.24.02 (paccao) ;

pratyayā
SV_1 12.08;

pratyayāt
AS_5 24.01.05;
AS_7 18.03.02;
CD_3 11.02.08;
PR_2 26.29;
SV_1 11.13;

pratyayena
AN_2 01.06.04 (ppaccaeṇa) ;
PY_3 01.02.02 (paccaeṇa) ; 01.03.04 (paccaeṇa) ;

pratyarthinī
MV 11.12.03;

pratyarpita
AS_4 22.15;

pratyavekṣitam
AS_6 07.11.02;

pratyavekṣitāḥ
AS_6 07.07.02;

pratyavekṣya
AS_1 11.11.06;

pratyaham
AS_2 14.13;
AS_6 05.07;

pratyākalita
MR_2 15.24.04;

pratyākhyātavyam
AM_1 09.16.04;

pratyākhyātaḥ
AS_6 05.02.05;
CD_1 01.12.03 (paccācakkhido) ;
CD_2 00.135.03 (paccācakkhido) ;

pratyāgata
BC_1 29.18.02;
PY_1 08.01.04; 08.05.02 (paccāada) ;

pratyāgataḥ
MR_6 02.10.09 (paccāgado) ;

pratyāgatena
SV_6 00.17.03 (ppaccāgadeṇa) ;

pratyāgatya
PN_3 08.03.02;

pratyācaṣṭe
CD_1 01.20.06 (paccācikkhadi) ;
PY_2 00.06.06; 03.15.06 ;

pratyādiśan
AS_7 30.02.16;

pratyādiṣṭa
AS_6 06.01;

pratyādiṣṭaḥ
AS_5 30.03.07;

pratyādiṣṭā
AS_6 04.17.17;
AS_7 31.06.09;

pratyādiṣṭām
AS_5 31.02;

pratyādiṣyāmahe
MR_6 15.18.07;

pratyādeśa
AS_6 04.14.08; 08.17.03 ;
AS_7 24.03;

pratyādeśaḥ
PN_4 02.06.03;

pratyādeśāt
AS_6 09.02;

pratyādeṣṭum
PY_4 15.09;

pratyānayanāya
MR_2 14.02.50;

pratyānayane
MR_6 03.06.08 (paccāṇaaṇe) ;

pratyānītam
SV_6 06.10.06;

pratyāyati
AN_2 24.08;

pratyāyana
CD_4 05.58.05 (ppaccāaṇa) ;

pratyāyayati
AS_5 31.11;
AS_7 20.57.04;

pratyāśā
PY_1 05.11.03;

pratyāsattiḥ
MR_4 04.02 (paccāsattī) ;

pratyāsannaḥ
AS_1 25.03.01;

pratyāsannāt
MR_5 12.08;

pratyāsannāḥ
MR_1 15.11.15;

pratyāsanne
MR_5 02.20.03 (paccāsaṇṇe) ;

pratyāsanneṣu
MR_1 20.32.02;

pratyāsīdati
MR_5 10.04.04;

pratyutthāpanasya
DV 06.03.06;

pratyutthāsyati
DV 06.01.06;

pratyutpanna
AS_5 21.10.03;

pratyudgaccha
PN_5 13.01.09 (paccuggacchehi) ;

pratyudgacchati
SV_4 05.24.09 (paccuggacchai) ;

pratyudgataḥ
PY_1 06.44.06 (paccuggado) ;

pratyudnatau
PN_3 22.01.11;

pratyupakāra
AN_2 00.06.09 (ppaccuvaāra) ;
CD_2 00.43.04 (paccuaāra) ;
CD_4 07.02;

pratyupakārasya
BC_1 20.10;

pratyupakāraḥ
BC_1 20.01.03 (paccuvakāḷaṃ) ;

pratyupakāreṇa
CD_2 00.136.06 (paccuaāreṇa) ;

pratyūṣāyām
PY_1 06.09.03 (ppaccūsāe) ;

pratyūṣe
CD_1 00.02.05 (paccūsa) ;

pratyeti
AN_2 19.04.03;

pratyemi
BC_1 08.03.20 (paccaāmi) ;

pratyaiṣavam
AN_6 09.08;

pratham
MR_2 18.06.01;

prathama
AM_2 01.21;
AS_5 19.08;
AS_6 08.15.06;
AS_7 01.01;
BC_1 14.01;
CD_1 28.11.04 (paṭhama) ;
MR_2 15.05.24; 15.24.01 ; 15.63.07 ; 21.27 ; 22.21.04 (paḍhama) ;
MR_5 01.01.06 (paḍhama) ; 09.63.02 (paḍhama) ; 09.64.12 (paḍhama) ;
MR_7 05.00.39;
PN_4 26.01.06 (puḍama) ;
PR_1 55.03.08;

prathamataram
MR_1 24.25.06;

prathamam
AM_3 18.05.06 (puḍhamaṃ) ;
AM_4 21.27.01 (puḍhamaṃ) ;
AM_6 00.02.09 (paḍhamaṃ) ; 09.01.01 ;
AS_4 01.21; 08.03 ; 12.02 ;
AS_5 29.05.10;
AS_6 07.01;
CD_4 01.39.04 (puḍhamaṃ) ;
MR_1 19.21.10 (paḍhamaṃ) ; 19.28.01 (paḍhamaṃ) ; 20.29.01 ; 21.44.04 ;
MR_2 10.19.02; 15.05.06 ; 15.20.02 ; 15.56.14 ;
MR_3 23.02.01; 23.23.01 ; 23.24.10 ; 24.12.02 ;
MR_4 12.31.11; 17.11.02 ;
MR_5 02.19.01 (puḍhamaṃ) ; 05.38.06 (paḍhaṃ) ; 09.17.04 ;
MR_6 15.13.01; 19.12.04 (paḍhamaṃ) ; 21.05 ;
PR_2 42.23;
PY_1 09.02.03 (puḍhamaṃ) ; 15.09.27 (paḍhamaṃ) ;
PY_2 04.04;
PY_3 05.05.02 (puṭhamaṃ) ;
SV_1 10.01.02 (paḍhamaṃ) ; 11.10 ;
SV_6 11.02.11 (puḍhmaaṃ) ;
UBh 31.08;

prathamaḥ
AM_1 12.01.00;
AM_2 07.06.01;
AN_1 26.24.00;
AN_6 00.02.00; 01.00.22 ; 01.04.00 ; 04.00.24 ; 05.00.19 ; 08.00.12 ; 11.02.00 ; 12.00.22 ; 15.00.22 ; 17.01.00 ; 18.02.00 ; 18.06.01 ;
AS_1 00.00.02; 27.00.19 ;
AS_2 13.10.00; 14.01.00 ;
AS_4 03.47.00; 04.03.00 ;
AS_5 06.02.00;
AS_6 00.06.00; 01.16.00 ; 01.18.00 ; 01.27.00 ; 01.36.00 ; 01.42.00 ;
AS_7 09.03.01;
BC_1 29.35.00;
BC_4 12.34.01;
CD_1 29.05.00;
DGh 19.19;
MR_1 00.00.02; 26.01.04 ;
MR_2 10.02.04;
MR_7 03.28.00; 05.03.00 ; 16.20.05 ;
MV 04.00.23; 09.05.00 ; 11.00.25 ; 11.02.00 ; 11.04.00 ; 11.07.00 ; 11.10.00 ; 15.06.00 ; 15.08.00 ; 18.00.16 ; 21.05.00 ; 24.10.00 ; 50.04.02 ;
PN_1 31.01.00;
PN_6 00.02.00; 02.01.00 ; 02.04.00 ; 02.07.00 ; 03.03.00 ; 04.01.00 ; 04.05.01 ;
PR_1 02.04.00; 05.01.00 ; 08.00.15 ; 11.00.16 ; 15.00.13 ; 17.04.00 ; 55.05.01 ; 55.06.00 ;
PY_1 18.02.01;
PY_4 05.09.00; 05.18.00 ;
SV_1 16.01.00;
SV_4 09.05.01;
UBh 03.03.00; 06.00.28 ; 09.01.00 ; 12.00.26 ; 13.02.00 ; 15.02.00 ; 17.00.35 ; 20.00.27 ; 21.00.32 ; 23.00.34 ; 25.00.28 ; 26.03.01 ;

prathamā
AS_6 01.67.00; 02.01.00 ; 02.05.00 ; 02.07.00 ; 04.02.00 ;
AS_7 14.03.00; 15.00.15 ; 16.04.00 ; 20.25.00 ; 20.36.00 ; 20.40.00 ;

prathamāt
AM_5 04.07;

prathamābhiṣiktam
PN_7 09.16;

prathame
MR_5 21.18.03;

prathayati
AS_3 13.10;

prathita
KBh 14.07;
MR_2 07.04;

prathitam
AN_3 27.17;
AS_5 23.02.02;

pradakṣiṇī
AS_4 06.03.05;
AS_7 09.02.01;
BC_1 07.02.06;
PY_1 13.09.03 (padakkhiṇī) ;

pradarśanena
AM_6 11.04.05;

pradarśya
MR_2 09.13.03;

pradahāmi
BC_4 09.12;

pradātum
AN_1 06.16;
PY_4 19.17;

pradātuḥ
PR_1 19.13;

pradāna
CD_3 16.11.05 (padāṇa) ;
MR_6 19.01.06 (ppadāṇa) ;
PR_2 00.05.06 (ppadāṇa) ; 00.15.08 (ppadāṇa) ; 00.22.06 (ppadāṇa) ;
PR_3 21.03;
PY_2 05.01.02;

pradānam
CD_4 01.39.03 (ppadāṇaṃ) ;
PY_2 00.05.11; 03.08.05 ; 03.11.05 ; 03.14.14 ; 06.18.03 (padāṇaṃ) ;

pradānasya
CD_3 16.18.03 (padāṇassa) ;

pradānāt
AN_5 01.16;
AS_1 21.06;

pradāne
PY_2 00.08.06;

pradānena
DV 05.24.05;
MR_3 24.32.06;
MV 50.01.05;
PN_5 00.04.12 (ppadāṇeṇa) ;
PY_1 06.20.04 (ppadāṇeṇa) ;
PY_2 13.05.02 (ppadāṇeṇa) ;
SV_1 07.29.02 (ppadāṇeṇa) ;

pradānaiḥ
DGh 10.16;

pradāya
AM_1 05.25.26;
PN_1 26.06;

pradāyinī
UBh 45.04.05 (ppaāiṇī) ;

pradāsyati
BC_4 12.13;
PR_1 45.07.09; 51.06.17 ;

pradāsyāmi
PR_3 21.10;

pradāsye
KBh 17.03.04;

pradiśatu
AM_1 01.33;

pradiśya
PN_1 11.02.01;

pradiṣṭā
SV_1 11.11;

pradīpa
DGh 36.08.10;

pradīpam
AM_5 00.15.09 (ppadīvaṃ) ;

pradīpasya
AN_1 02.02.09;
AS_1 10.03.05;

pradīpaḥ
CD_1 28.36.06; 29.12 ;
PN_3 07.03.12;

pradīpāḥ
AM_3 16.23;

pradīpitāḥ
PY_4 23.05;

pradīptam
UBh 39.06;

pradīptaḥ
SV_1 16.09;
UBh 06.14;

pradīptim
AM_4 15.15;

pradīyatām
AM_6 20.06.03;
AN_3 19.06;
CD_3 19.13;
PN_3 23.04.03;
PR_1 42.08.04;
PR_3 24.13;
PY_2 06.17.03; 13.04.05 ;

pradeye
AS_4 18.06.04;

pradeśasya
UBh 09.01.12;

pradeśaḥ
AM_6 09.10;
MR_6 04.02.03 (padeso) ;

pradeśā
AN_2 02.10;

pradeśe
AM_1 05.01.03; 06.01.03 ;
AM_6 12.09.03;
AN_2 06.01.03;
AS_5 05.10.07;
AS_7 10.02.03;
MV 11.18.11;
PN_3 04.14.03;
PN_6 07.03.03; 12.11 ;
PY_2 13.31.03;
SV_1 11.05.03;
SV_5 02.01.03;

pradoṣa
CD_1 18.02;

pradoṣaḥ
AM_2 12.03.02 (paoso) ;
AM_3 00.16.02 (paoso) ; 00.110.03 (paoso) ;
CD_1 26.25.03;
MR_5 16.22;

pradyota
PY_1 06.46.10 (pajjoda) ;

pradyotasya
PY_1 03.14.06; 05.17.06 ; 09.02.10 (pajjodassa) ; 10.09 ;
PY_3 05.24.03 (pajjodassa) ;

pradyotaḥ
PY_1 03.12.09;
SV_1 07.21.03 (pajjodo) ;
SV_2 00.23.04 (pajjodo) ;

pradyotena
PY_3 04.09.09;

pradruteṣu
AM_1 05.18.02;
MR_1 20.29.22;

pradvaṣa
MR_3 17.18.06;

pradveṣaḥ
SV_1 07.01;

pradharṣaṇam
PN_6 14.08;

pradharṣaṇena
CD_1 28.01.05 (padharisaṇeṇa) ;

pradharṣayanti
PN_5 18.23;

pradharṣayasi
BC_3 08.03.07;
DGh 48.01.06;

pradharṣitaḥ
PY_1 07.05.16 (paharisido) ; 07.06.02 ;

pradharṣitāḥ
CD_2 00.54.05 (padharisidāha) ;

pradharṣite
PR_3 18.07;

pradhāna
BC_2 01.15;
MR_1 15.10.13; 15.17.04 ;
MR_3 12.24; 24.11.09 ; 24.35.12 ;
PY_3 05.25.03 (ppadhāṇa) ;

pradhānatamam
MR_4 12.39.07; 12.40.04 ;

pradhānatamāḥ
MR_1 19.105.10;

pradhānāni
SV_2 00.62.03 (ppahāṇāṇi) ;

pradhānāḥ
AM_2 11.16;
MR_6 02.16.14 (ppahāṇā) ;

pradhāneṣu
AS_2 07.02;

pradhārya
MR_1 25.05;

pradhāvati
BC_1 18.02.08;

pradhāvana
BC_3 00.31.03 (ppahāvaṇa) ;

pradhāvasi
CD_1 08.04 (padhāvaśi) ;

pranaṣṭa
CD_3 11.07.02;

pranaṣṭam
PY_1 06.21;

pranaṣṭān
PR_3 01.07;

prapata
AM_6 09.01;

prapatanti
AM_5 07.10;

prapatāmi
AM_4 12.16.01;

prapatsye
MV 41.22;

prapannam
BC_2 10.12;

prapannaḥ
BC_2 04.26; 22.07 ;
SV_1 09.15;

prapāta
AM_6 14.41.15;

prapātam
AM_4 12.51.27;

prapātaḥ
AM_4 09.02.02;

prapātāḥ
AS_6 10.22;

prapīḍitam
BC_1 24.15;

praphulta
BC_3 02.02;

prababhūva
AS_7 09.04;

prabala
AS_7 24.15;

prabuddhaḥ
AS_5 11.08;

prabodhayitum
AM_5 01.11.08;

prabodhāt
AS_6 07.10.02;

prabodhāya
CD_3 04.24.04 (ppabohāa) ;

prabhagna
BC_5 11.22;

prabhagnāḥ
BC_1 23.26;

prabhayā
AN_6 11.01.04;
PN_6 12.22;

prabhava
MR_2 07.20;
MR_3 24.04;

prabhavataḥ
AS_6 05.02.02;

prabhavati
AS_6 30.15;
DGh 23.01.01;
UBh 13.01.05; 13.02.03 ;

prabhavaḥ
MV 51.03; 51.07 ; 51.12 ;

prabhavāmi
AM_3 00.62.03 (pabhāmi) ; 00.75.05 (pabhavāmi) ;
PN_1 11.10;

prabhaviṣṇave
AS_2 06.01.02;

prabhaviṣṇutā
PN_3 06.11;

prabhaviṣṇunā
BC_1 26.12;

prabhasya
MV 33.06;

prabhaḥ
AN_6 16.16; 30.28 ;
BC_1 01.19;

prabhā
AM_1 08.23;
AM_3 14.17;
AN_6 25.07;
AS_1 20.09;
BC_1 17.12;
CD_3 13.02.07;
KBh 09.08;
PR_2 00.30.03 (ppabhā) ;

prabhāṇām
MR_3 21.09;

prabhāta
AM_4 00.06.04 (pabhāda) ;
BC_1 18.13.06;
CD_1 01.25.05 (pabhāda) ;
CD_3 14.03.02;

prabhātam
AS_4 01.44.02;
CD_4 01.01.04;

prabhātā
BC_1 19.35.01 (pabhādā) ; 28.04.02 ;
BC_2 24.05.02;

prabhāte
CD_4 02.18.02;
PY_3 02.06; 03.08 ;

prabhābhiḥ
PN_7 13.12.02;

prabhāva
PN_1 02.10.17 (ppahāva) ;
PN_5 08.26.02;
SV_5 02.13.04 (ppabhāva) ;

prabhāvam
AM_4 15.02.03;
BC_4 11.05;
PY_3 01.34.05 (ppabhāvaṃ) ;

prabhāvaḥ
AM_3 11.17.03;
AM_4 14.09.03; 15.05.04 ;
BC_1 20.15.03; 28.08.04 ;
KBh 15.09;
MR_3 16.18;
SV_6 07.01.05;

prabhāvāt
AS_4 03.48.03;
AS_7 33.06.02;

prabhāvī
PR_1 38.04.05;

prabhāvena
DV 17.09;

prabhāvaiḥ
AM_4 13.17;

prabhinnam
BC_3 04.05;

prabhivam
PN_7 10.03;

prabhutā
AS_5 26.13;
AS_7 32.10;

prabhutvam
BC_1 15.01.03;
MR_3 24.38;
PN_1 23.02.04;

prabhubhiḥ
MR_3 19.08.05;

prabhuḥ
AN_1 12.06;
AS_2 04.12.02;
DGh 42.20; 42.02.01 ; 42.02.09 ;
MR_3 23.04; 23.07 ; 23.14 ;
MV 51.16;
PR_1 38.07.08;
SV_6 06.07;

prabhūṇām
MR_5 20.06;

prabhūta
MR_3 24.17.14;
MR_6 02.22.02 (pabhūda) ;
PR_1 05.07;

prabhūtatvāt
MR_2 11.03.04;

prabhṛtayaḥ
AN_1 26.13.03;
DV 52.09.03;
MR_1 15.10.12; 19.98.06 ; 24.25.05 ;
MR_2 07.07.12;
UBh 65.03.04; 65.08.03 ;

prabhṛti
AM_2 00.03.28 (ppahudi) ; 02.03 ; 04.13.03 (ppahudi) ;
AM_4 12.58.02;
AM_6 14.50.02 (ppahudi) ;
AS_6 04.17.20;
BC_2 08.08.02 (ppahudi) ; 16.12.05 (ppahudi) ;
BC_3 00.15.03 (ppahudi) ; 00.15.08 (ppahudi) ; 00.30.09 (ppahudi) ; 16.09 ;
BC_5 07.05.02;
CD_1 17.04.05 (ppahudi) ; 27.13.11 (ppahudi) ;
DV 21.11;
MR_2 09.11.02; 12.20.07 ; 12.21.07 ; 15.04.04 ; 18.03.02 ; 22.62.03 ;
MR_3 31.02.04;
MR_6 19.15.02 (pahudi) ;
PR_2 09.04.02;
PR_3 11.02.03;
PY_1 05.18.02;
PY_2 09.10.02;
SV_6 13.05.04;
UBh 44.09;

prabhṛtibhiḥ
MR_2 12.23.09;
MR_4 07.05.08;

prabhṛtīn
MR_1 25.02.05;

prabhṛtīnām
MR_3 24.03.11;
PN_6 15.11.04;

prabhṛtīni
AM_5 00.05.16 (ppahudīṇi) ;

prabhaiṣā
AM_3 08.03.12;

prabhaiḥ
MV 10.06;

prabhoḥ
MR_4 01.15 (pahuṇo) ;

prabhraṣṭa
BC_1 23.21;
BC_4 13.01;
DGh 41.06;
MR_2 15.24.06;

pramatta
PY_4 13.06;

pramattaḥ
AM_2 07.14.02 (ppamatto) ;
AS_4 01.20;
MR_2 01.10.07 (pamatto) ; 18.03.08 ;

pramattā
AN_4 05.01.06;
AN_5 14.02.12;
PN_2 00.02.09;

pramattāḥ
DV 06.02.03;
MR_6 19.15.21 (ppamattā) ;
PY_1 06.21.03 (ppamattā) ;
PY_4 05.19.03 (ppamattā) ;

pramatteṣu
AM_6 08.17.20;

pramathite
BC_5 17.02;

pramathinīm
MR_2 21.13;

pramathya
BC_1 24.10;
MR_2 09.04;

pramada
AN_2 04.04.03; 04.07.02 ;
AN_3 23.15;
AS_6 07.07.03;
PY_3 05.18.03 (pamada) ;
SV_3 00.02.12 (pamada) ;
SV_4 00.30.05 (pamada) ; 00.76.09 (pamada) ; 04.08.05 (pamada) ;

pramadavana
AN_3 04.04.20;

pramadā
AS_5 17.19;
PR_2 44.03;

pramadām
DV 36.02;

pramadāḥ
BC_2 02.11;

pramāṇa
AS_1 12.06.06; 24.16 ;
CD_3 13.15;
MR_1 19.65.11 (ppamāṇa) ;
MR_3 24.11.16;

pramāṇam
AM_1 09.10.06;
AM_3 20.20;
AN_4 18.11.03;
AS_1 17.17;
AS_5 05.04.03; 25.09 ;
CD_4 05.55.06 (ppamāṇaṃ) ;
DGh 46.05;
MR_1 01.31;
MR_5 08.03.08;
MR_7 16.11.04 (ppamāṇam) ;
PN_4 16.05;
PN_7 00.11.05 (pamāṇaṃ) ; 07.05 ;
PR_1 43.13; 45.13 ;

pramāṇayanti
MR_3 28.04.04;

pramāṇaḥ
UBh 45.05; 45.20 ;

pramāṇā
BC_1 20.14.06 (ppamāṇā) ;

pramāṇāt
CD_4 02.04;

pramāṇī
AS_6 03.08.11;
MR_4 21.08.07 (ppamāṇī) ;

pramāṇe
MR_2 22.13;

pramāṇyāt
AN_4 18.09.08;

pramāt
BC_2 09.16.15;

pramātha
SV_5 12.22;

pramāda
AS_6 26.07;

pramādam
AM_3 01.04;

pramādaḥ
AM_1 05.32.04;
AM_4 00.02.04 (pamādo) ;
MR_6 19.14.06 (ppamādo) ;
SV_5 06.32.03 (pamādo) ;

pramādāt
CD_3 16.16.01 (pamādādo) ;

pramādinaḥ
MR_1 15.11.10;

pramādī
DGh 23.06;

pramādena
MR_3 32.12;
MV 09.01.16;

pramārjiṣyāmi
PY_3 00.18.02 (pamajjissaṃ) ; 00.21.03 (pamajjissaṃ) ;

pramārjmi
PY_3 00.20.06 (pamajjāmi) ;

pramārṣṭu
MR_1 20.34;

pramārṣṭum
MR_1 15.07.12;

pramārṣṭhum
MR_2 15.17.19;

pramukhasya
KBh 03.03.07;

pramukhā
MR_1 21.01.05 (ppamuhā) ;

pramukhānām
UBh 15.03.22;

pramukhāḥ
AN_5 02.02;
BC_5 11.02.11;
MR_6 02.16.13 (ppamuhā) ; 02.18.03 (ppamuhā) ;
MR_7 16.22.06;
PN_7 13.05.12;

pramukhe
AS_7 22.06;

pramukhaiḥ
MR_6 02.17.37 (ppamuhehiṃ) ;
MR_7 16.10.05 (ppamuhehiṃ) ;

pramuditā
BC_3 03.22;

pramuditāḥ
BC_3 03.04;

pramuṣita
AM_4 04.14;

pramṛjya
AS_4 03.41.03;
AS_7 25.19;
UBh 24.07;

pramṛdgan
MR_6 14.01;

prameya
PN_5 16.21;

prameyaḥ
PN_2 01.12;
UBh 20.13;

pramodakasya
MR_2 15.48.05;

prayaccha
CD_4 01.40.05;
PN_2 06.13;
PN_4 25.07;
PR_1 30.15;

prayacchata
PN_2 05.01.07;

prayacchati
AS_6 01.34.04;
CD_1 28.23.04;
CD_4 06.28.04;
MR_7 16.22.12;
PN_2 05.03.05;
PN_4 07.06.06;
PR_3 17.12;
UBh 22.01.12;

prayacchatu
CD_3 14.38.04 (paḍicchidu) ; 15.28.04 (paḍicchadu) ;

prayacchāti
MR_2 22.16.06;

prayacchāmi
BC_2 15.10.07;
BC_4 12.12.09;

prayatate
MR_1 20.42.14;

prayatase
MR_2 19.08.07;

prayatitavyam
PY_2 00.04.08;

prayatiṣyāmahe
AS_1 26.12.09;

prayatiṣye
AM_4 06.09.02; 08.04.02 ;
PN_3 15.16.03;
PN_4 28.03.04;

prayatna
AS_1 07.01.07;
MR_1 20.07.04;
MR_5 20.31;

prayatnataḥ
PY_2 05.06;

prayatnam
DGh 29.02.03;
MR_1 13.07.09;
MR_2 01.26.09; 15.10.08 ;
MR_6 06.24;
PN_6 04.06;

prayatnavān
SV_1 13.02.06;

prayatnaḥ
MR_5 11.16;
MR_6 07.14;
PR_2 05.20;
PY_3 04.01.03; 05.03.06 (payatto) ;

prayatnāt
AM_3 08.04.03;
AM_5 01.15.02;

prayatnena
AM_2 04.02;
BC_5 05.05.03;

prayatneṣu
MR_2 14.02.34;

prayastāḥ
AS_3 24.08;

prayāṇa
SV_5 12.13;

prayāṇam
PY_3 04.03.06;

prayāṇe
MR_5 10.05.05; 13.07.02 ; 13.08.02 ;

prayātavyam
MR_5 10.05.06;

prayātaḥ
PY_1 06.09.29 (paādo) ; 06.32.25 (paādo) ;
PY_4 10.13;

prayātā
PY_1 03.01.09;

prayāti
AM_4 19.37;
AS_1 07.34;
AS_5 04.10;
AS_6 26.15;
BC_4 09.09;
DV 50.08;
MR_4 02.26;
MV 48.14;
PN_4 02.22;

prayātu
AN_4 16.03.01;

prayāte
PR_3 03.15;

prayātaiḥ
MR_3 10.17;

prayātau
PR_3 14.13;

prayāmaḥ
PR_3 14.04;

prayāmi
AN_1 23.11;
AN_3 26.05;
BC_1 14.14;
BC_2 21.15;
DGh 33.01;
PN_4 01.13;
PN_5 07.27;
UBh 47.20;

prayāsam
MR_7 04.04.05 (paāsaṃ) ;

prayāsi
DV 45.14;

prayāsena
AN_5 16.07.11;

prayāsyāvaḥ
AM_4 11.02.05;

prayukta
PN_3 07.06.10;
PY_2 11.03.03;
PY_4 18.01.04;

prayuktam
AS_6 30.03.07;
AS_7 21.06.06;

prayuktayā
MR_2 14.02.58; 18.12.03 ;

prayuktavān
MR_5 21.06.06;

prayuktaḥ
AN_1 26.14.04;
MR_1 20.38.16; 20.42.08 ;
MR_3 31.11;
UBh 65.09.04;

prayuktā
MR_1 19.31.08 (ppauttā) ;
MR_2 16.08;
PY_1 04.04.08;

prayuktānām
MR_1 15.11.02;
MR_2 07.06.05; 15.56.07 ;

prayuktāḥ
MR_1 15.08.01;

prayuktena
CD_1 27.03; 28.02.08 ;
MR_2 15.20.65; 15.21.11 ;
MR_5 16.03.06;

prayuktaiḥ
MR_2 12.21.09;

prayujyate
AM_3 11.03.03;
DGh 14.07.05; 15.12 ;

prayujyamāna
PY_1 07.02.20 (ppaujjamāṇa) ;

prayuñjānasya
MR_1 02.04.07;

prayudhyeyam
PR_2 55.10;

prayoktum
AM_3 05.15;

prayoga
AS_1 02.07;
MR_5 15.16; 21.04 ;
PY_3 04.03.13;

prayogataḥ
DGh 45.01.03;

prayogam
CD_3 02.16;
MR_5 05.39.07 (paoaṃ) ;

prayogaḥ
MR_3 23.06.03;
MR_5 13.43.03; 13.45.04 ; 17.02.06 ;
PY_1 06.46.11 (ppaoo) ;

prayoge
MR_5 13.68.06;

prayogeṣu
PY_2 13.23.02;

prayojana
MR_3 19.22.07; 24.25.05 ; 24.27.01 ;
PY_1 16.10.05;
PY_2 10.08.04 (ppaoaṇa) ;

prayojanatayā
CD_2 00.09.02 (ppaoaṇadāe) ;

prayojanam
AM_4 12.70.04;
BC_2 11.15;
MR_1 15.15.04; 19.86.04 ; 20.32.04 ;
MR_2 22.23.03 (paoaṇaṃ) ;
MR_3 17.03.04; 19.08.03 ; 19.18.06 ; 23.21.09 ; 23.22.07 ; 23.24.11 ; 24.01.05 ; 24.28.01 ;
MR_4 10.09.06;
MR_5 05.16.05; 13.15.05 ;
MR_7 16.31.08;
PN_1 04.29.07 (ppaoaṇaṃ) ; 04.50.04 (paoaṇaṃ) ; 25.05.04 (paoaṇaṃ) ;
PN_3 09.11.07;
PR_1 27.20.02;
SV_1 12.29.07;
SV_6 00.15.02 (ppaoaṇaṃ) ;

prayojanā
MR_3 19.17.07;

prayojanānām
MR_4 03.23.07;

prayojanāya
PY_2 07.09.04;

prayojane
MR_4 03.23.02;

prayojanena
SV_2 00.65.02 (ppaoaṇeṇa) ;

prayojyam
SV_1 05.08;

prarikramya
MR_3 14.01.01;

praruṣṭaḥ
AM_1 05.28.09;

praruṣṭāṅganāsandhi
AM_5 06.24;

praruṣṭena
AM_6 07.02;

prarūḍha
MR_2 12.06.02;

prarūḍham
AN_1 18.10;

prarūḍhaḥ
AS_7 19.20;

praroha
AM_5 07.08;

prarohān
MR_1 11.28;

prarohaiḥ
PY_2 02.06;

pralapatu
AS_2 04.11.01;

pralapan
PN_2 00.05.23;

pralapitavān
SV_1 12.63.27;

pralapya
AM_3 19.23;

pralamba
AM_6 04.18.11;
PR_3 06.20;

pralambam
BC_5 07.15;

pralambamāna
AM_6 08.17.11;

pralambaḥ
BC_3 00.31.07 (paḷaṃbo) ;

pralambitam
SV_5 06.69.04 (paḷambiaṃ) ;

pralaya
DV 49.16; 51.27 ;
KBh 24.03;
MR_2 12.23.18;
MR_7 19.13;

pralayam
MR_2 06.24;

pralayāya
MR_5 21.26;

pralaye
MR_1 14.21;

pralāpam
AM_3 00.43.05 (ppaḷāvaṃ) ;

pralāpaḥ
PY_4 02.12.04 (ppaḷāvo) ;

pralāpāḥ
BC_3 02.16;
PN_3 11.33;

pralāpaiḥ
AM_3 16.17;
AM_4 21.14;

pralīnāḥ
DV 52.09.01;

praluṭhāmi
CD_3 04.21.06 (paḷoṭṭhāmi) ;

pralokate
BC_1 29.06.05 (paḷoadi) ;
BC_3 00.24.31 (paḷoadi) ;

praloṭhitavyam
CD_3 03.16.05 (paḷoṭṭhidavvaṃ) ;

pralobhya
AS_7 16.01;

pravaṇaḥ
MR_3 24.36.08;
MR_5 21.11;

pravadati
AM_1 05.03;
AM_3 07.22;

pravartatām
AS_7 35.01;
BC_3 11.01.03;
BC_5 09.03.02;
PR_3 23.16;

pravartate
AM_2 03.03.07;
AM_5 01.15.07;
AN_1 02.07; 02.02.42 ;
AS_2 07.22.07;
PN_4 20.24;

pravartamānam
AS_7 10.07;

pravartayitā
PN_3 07.03.09;

pravartitavyam
AS_6 04.07.04;

pravartitā
MR_4 09.02.09 (pavaṭṭidā) ;

pravartyatām
MR_1 05.12.02;

pravahaṇam
CD_4 00.15.09 (pavahaṇaṃ) ; 06.19.03 (pavahaṇaṃ) ; 06.23.05 (pavahaṇaṃ) ;

pravahaṇāt
UBh 09.14;

pravahaṇena
CD_4 06.21.02 (pavahaṇeṇa) ;

pravācaḥ
MR_3 16.10;

pravāta
AS_3 04.11.02;
CD_1 00.32.03 (ppavāda) ;

pravādaḥ
AM_2 00.05.04 (ppavādo) ;
AM_4 00.29.04 (ppavādo) ;

pravādaiḥ
AM_4 02.05;

pravāla
AM_3 16.13;
AN_5 00.02.04;
DGh 36.08.15;
SV_4 00.32.06 (pavāḷ) ;
UBh 11.21;

pravālam
AN_1 26.15;

pravālaḥ
DGh 19.20;

pravāsa
MR_6 02.10.08 (ppavāsa) ;
SV_6 09.09;

pravāsam
AM_2 00.03.11 (ppavāsaṃ) ;
PN_3 04.09;
PN_4 18.04;

pravāsāt
AS_4 01.40.07;

pravikīrṇa
AM_2 13.17;

pravicarati
SV_1 16.12;

pravicintyatām
MR_7 13.07;

pravijṛmbhitavyam
DV 42.21;

praviddham
UBh 03.13;

pravibhakta
AS_7 06.10;
UBh 36.05;

pravirala
AM_5 00.17.08 (paviraḷa) ;

praviśa
AM_5 05.15.02;
AM_6 00.33.05 (pavisa) ;
AN_1 11.03.01;
AN_3 16.06;
BC_1 12.01.02;
DGh 34.20;
DV 04.04.01;
MR_1 19.07.03;
PR_2 65.03.02;
SV_1 07.13.01 (pavisa) ; 07.13.03 (pavisa) ;
SV_4 07.13.02 (pavisa) ;
SV_5 02.08.02;
SV_6 15.26.02;

praviśata
PR_2 00.33.05 (paviṣaha) ;

praviśataḥ
AS_4 00.01.02;
BC_5 03.10.02; 05.13.02 ;
PN_4 00.01.02;
PN_6 00.01.02; 12.38.01 ;
PR_1 18.06.02;
PR_3 01.02.02;
PY_4 05.08.02;

praviśatām
DV 04.20.04;

praviśati
AM_1 00.01.03; 01.18.02 ; 02.04.02 ; 04.09.02 ; 05.41.02 ;
AM_2 00.01.02; 00.09.02 ; 00.66.02 ; 04.05.02 ; 08.09.02 ;
AM_3 00.01.02; 00.105.05 (pavisadi) ; 00.117.02 ;
AM_4 00.01.02; 00.09.02 ; 00.27.02 ; 00.54.02 ; 09.07.02 ; 20.08.02 ;
AM_5 00.01.02;
AM_6 00.01.02; 00.07.02 ; 00.40.02 ; 10.01.02 ; 14.59.02 ;
AN_1 00.01.03; 03.02.02 ; 08.02.02 ; 22.11.02 ;
AN_2 00.01.02; 01.03.02 ; 01.09.02 ; 09.05.02 ;
AN_3 00.01.02; 02.01.02 ; 12.01.02 ; 13.13.02 ;
AN_4 00.01.02; 01.05.02 ; 06.04.02 ; 12.01.02 ; 18.15.02 ;
AN_5 00.01.02; 03.08.02 ; 03.13.02 ;
AN_6 00.01.02; 18.08.02 ; 24.18 ; 26.05.02 ; 33.01.02 ;
AS_1 05.02.02; 09.06.02 ; 13.03.02 ;
AS_2 00.01.02;
AS_3 00.01.02; 01.13.02 ; 06.10.02 ; 21.10.02 ;
AS_4 01.39.02; 03.25.02 ; 04.12.02 ;
AS_5 00.01.02; 02.02.02 ;
AS_6 00.01.02; 01.54.02 ; 01.66.02 ; 05.10.02 ; 28.02.02 ;
AS_7 00.01.02; 14.01.02 ; 20.58.02 ; 25.09.02 ; 25.23.02 ;
BC_1 00.01.03; 02.02.02 ; 08.02.02 ; 08.07.02 ; 18.16.02 ;
BC_2 00.04.02; 03.05.02 ; 09.14.02 ; 11.14.02 ; 16.06.02 ; 19.01.02 ;
BC_3 00.01.02; 00.08.02 ; 01.07.02 ; 04.01.02 ;
BC_4 00.01.02; 04.02.02 ; 05.02.02 ;
BC_5 00.01.02; 12.01.02 ; 16.02.02 ;
CD_1 00.01.04; 01.03.02 ; 01.28.02 ; 07.01.02 ;
CD_2 00.01.02; 00.46.02 ;
CD_3 00.01.02; 04.27.02 ;
CD_4 00.01.02; 00.12.02 ; 00.30.02 ; 05.88.02 ;
DGh 00.01.04; 02.03.02 ; 03.02.02 ; 10.01.02 ; 32.01.02 ;
DV 00.01.03; 02.03.02 ; 03.01.02 ; 13.01.02 ; 41.04.02 ; 54.07.02 ;
KBh 00.01.04; 02.02.02 ; 04.03.02 ; 15.05.02 ;
MR_1 07.03.02; 16.01.02 ;
MR_2 00.01.02; 03.03.02 ; 08.01.02 ; 15.20.62 ; 20.24.02 ;
MR_3 00.01.02; 03.03.02 ; 10.18.02 ;
MR_4 00.01.02; 01.11.02 ; 03.25.02 ; 04.05.02 ;
MR_5 00.01.02; 02.32.02 ; 04.01.02 ; 09.72.02 ;
MR_6 00.01.02; 01.05.02 ; 03.16.02 ; 04.08.02 ;
MR_7 02.11.02; 05.11.02 ; 09.06.02 ;
MV 00.01.02; 03.03.02 ; 24.15.02 ;
PN_1 00.01.03; 04.10.02 ; 04.15.02 ; 04.81.02 ; 17.01.02 ;
PN_2 00.01.02; 03.02.02 ; 12.01.02 ;
PN_3 00.01.02; 00.31.02 ; 05.04.01 ;
PN_4 00.19.02; 05.01.02 ;
PN_5 00.01.02; 00.06.02 ; 06.01.02 ;
PN_6 04.07.02; 06.01.02 ; 07.08.02 ; 12.21.02 ;
PN_7 00.01.02; 01.03.02 ; 03.01.02 ; 05.05.02 ; 07.13.02 ; 10.02.02 ;
PR_1 00.01.03; 06.39 ; 20.01.02 ;
PR_2 00.01.02; 00.41.02 ; 02.05.02 ; 06.07.02 ; 28.05.02 ; 41.01.02 ; 42.02.02 ; 59.01.02 ;
PR_3 03.01.02; 21.07.02 ;
PY_1 00.01.04; 02.04.02 ; 05.01.02 ; 16.09.02 ;
PY_2 00.01.02; 02.03.02 ; 06.01.02 ;
PY_3 00.01.02; 00.29.02 ; 01.18.02 ;
PY_4 00.01.02; 00.14.02 ; 05.22.02 ; 13.01.02 ;
SV_1 00.01.03; 02.04.02 ; 04.02.02 ; 07.03.02 ; 07.06.02 ; 11.01.02 ; 16.26 ;
SV_2 00.01.02; 00.09.02 ; 00.50.02 ;
SV_3 00.01.02; 00.12.02 ;
SV_4 00.01.02; 00.09.02 ; 00.29.02 ; 00.74.02 ;
SV_5 00.01.02; 00.21.02 ; 00.35.02 ; 06.17.02 ;
SV_6 00.01.02; 00.27.02 ; 03.10.02 ; 04.06.02 ; 14.12.02 ; 15.11.02 ;
UBh 00.01.03; 20.14 ; 26.05.02 ; 29.01.02 ; 36.01.02 ; 56.01.02 ;

praviśatu
AM_2 07.14.04 (pavisadu) ;
AM_3 00.106.03 (pavisadu) ; 19.15.03 (pavisadu) ;
AM_6 20.02.01;
BC_2 15.08.02 (pavisadu) ; 16.09.01 (pavisadu) ;
BC_4 12.02.01;
CD_1 00.49.03 (pavisadu) ;
DV 04.15.01; 04.17.01 ; 04.19.01 ;
MR_4 07.20.01;
PN_4 12.01.03; 14.09.01 ;
PN_6 12.28.03 (pavisadu) ; 12.34.01 (pavisadu) ;
PY_2 13.47.01;
PY_4 02.14.01 (pavisadu) ; 02.14.02 (pavisadu) ; 02.18.01 (pavisadu) ; 02.18.02 (pavisadu) ; 02.22.01 (pavisadu) ; 02.22.02 (pavisadu) ; 02.26.01 (pavisadu) ; 02.26.02 (pavisadu) ; 02.30.01 (pavisadu) ; 02.30.02 (pavisadu) ; 12.03.01 (pavisadu) ;
SV_1 07.05.04 (pavisadu) ; 12.08.03 ;
SV_5 02.07.01 (pavisadu) ; 06.25.01 (pavisadu) ;

praviśatyavimārakaḥ
AM_5 00.19.02;

praviśan
BC_5 01.05.04;

praviśanti
AS_5 09.02.02;
BC_1 20.27.02;
BC_2 00.01.02;
BC_3 01.04.02;
BC_4 01.01.02;
PN_3 12.01.02;
PR_1 02.02.02;
PR_2 00.19.02;
PY_3 01.48.04;
UBh 03.02.02;

praviśantu
DV 04.21.06; 24.35 ;

praviśasi
BC_2 03.06.04;
CD_1 26.32.04;

praviśāmaḥ
BC_2 06.06.08;
CD_3 10.05.01;
DV 04.13.06; 04.22.03 ;
SV_4 02.05.07 (pavisāmo) ;

praviśāmi
AM_1 06.04.02;
AM_2 08.20.05 (pavisāmi) ;
AM_3 09.09.05;
AM_4 22.22;
AS_1 11.16.02;
BC_1 14.03.02; 18.11.02 ; 29.29.02 ;
BC_2 03.04.05;
CD_1 00.07.02 (pavisāmi) ; 21.34.02 (pavisāmi) ;
CD_4 01.05.02;
MR_1 03.04.03; 19.08.02 (pavisāmi) ;
MR_2 09.02.05;
MR_3 14.03.02;
MR_4 07.21.02;
MR_6 17.07.11 (pavisāmi) ;
PN_5 15.01.03 (pavisāmi) ;
SV_1 12.01.02;
SV_4 07.12.04 (pavisāmi) ;
SV_5 06.30.02 (pavisāmi) ;
UBh 55.12;

praviśāvaḥ
AM_2 05.14.03 (pavisāmo) ; 05.19.03 (pavisāmo) ; 11.01.07 (pavisāmo) ;
AM_4 22.03.05 (pavisāmo) ; 22.05.05 ;
AM_5 07.02.05;
PN_6 12.37.03;
SV_4 02.18.06 (pavisāmo) ;
SV_5 11.04.03 (pavisāmo) ;

praviśi
MR_1 19.74.01;

praviśya
AM_1 01.03.01; 04.03.01 ; 06.05.01 ; 06.09.04 ;
AM_2 00.49.04 (pavisia) ; 05.21.01 ; 08.21.01 ; 08.44.05 (pavisia) ; 11.05.03 ; 11.05.12 ; 11.05.16 ; 11.06.01 ;
AM_3 00.71.01; 19.07.01 ;
AM_4 07.01.02; 22.06.01 ;
AM_5 02.07.01; 05.01.01 ; 05.34.05 (pavisia) ;
AM_6 00.18.01; 08.09.02 ; 11.16.02 ; 14.45.14 ;
AN_1 01.07.01; 05.23 ; 26.09.02 ;
AN_2 00.05.01; 01.10.02 ; 04.05.02 ;
AN_3 00.03.01; 04.01.01 ; 04.08.02 ; 06.01.01 ; 09.01.01 ; 10.03.01 ;
AN_4 00.03.01; 18.05.01 ; 18.07.02 ; 21.01.05 ;
AN_5 03.01.01; 07.02.01 ; 10.04.01 ; 14.07.02 ; 16.11.02 ;
AN_6 19.01.01; 20.03.01 ; 22.03.01 ; 23.02.01 ; 23.11.01 ; 24.04.01 ; 25.04.01 ;
AS_1 01.05.01; 10.10.07 ; 11.17.01 ;
AS_2 03.18.01; 03.23.06 ; 13.08.06 ; 16.12.01 ; 16.20.05 ;
AS_4 01.14.01; 02.01.01 ; 02.14.01 ; 03.17.01 ; 03.43.01 ; 07.04.01 ;
AS_5 29.16.01;
AS_6 01.25.01; 03.02.01 ; 13.05.01 ; 22.02.01 ; 22.17.01 ; 23.03.02 ; 25.15.01 ; 26.10.01 ; 29.04.01 ;
AS_7 20.14.01; 33.10.01 ;
BC_1 14.04.01; 29.30.01 ; 29.33.05 ;
BC_2 06.08.01; 08.07.07 ; 09.02.01 ; 11.03.02 ; 14.01.01 ; 16.10.01 ; 25.02 ;
BC_3 00.48.01; 03.19.01 ; 15.01.01 ;
BC_4 02.02.01; 12.23.01 ;
BC_5 01.02.01; 02.05.02 ; 02.07.21 ; 02.12.02 ; 07.01 ; 13.09.01 ;
CD_1 00.13.01; 21.35.02 ; 24.01.01 ;
CD_2 00.127.01; 00.143.01 ;
CD_3 03.07.01; 04.03.01 ; 10.06.01 ; 14.06.01 ; 15.01.01 ; 16.03.01 ;
CD_4 05.19.03 (pavisia) ; 05.33.01 ; 05.80.01 ; 07.03.01 ;
DGh 26.03.02; 34.01.01 ;
DV 04.23.01; 05.01.01 ; 06.09.02 ; 16.04.01 ;
KBh 14.06; 23.01.01 ;
MR_1 03.05.02; 05.01.01 ; 10.02.01 ; 18.01.04 (pavisia) ; 19.09.01 ; 19.81.01 ; 20.05.01 ; 20.15.01 ; 20.36.01 ; 20.60.01 ; 22.09.04 ; 22.21.04 ; 24.03.01 ; 24.06.04 ; 24.14.02 ; 24.23.04 ;
MR_2 09.03.01; 20.13.01 ; 22.70.01 ;
MR_3 13.01.01; 14.04.01 ; 24.05.04 ;
MR_4 01.05.01; 17.03.01 ; 17.07.03 ; 17.17.01 ;
MR_5 01.07.01; 05.06.01 ; 05.11.01 ; 08.07.01 ; 09.38.06 ; 09.51.06 ; 11.03.01 ; 11.08.01 ; 11.15.04 ; 13.76.04 ;
MR_6 09.04.02; 10.02.02 ;
MR_7 03.42.01; 16.08.01 ;
MV 30.01.01; 48.06.01 ;
PN_1 01.03.01; 02.05.01 ; 02.07.01 ; 04.55.02 ; 04.63.01 ; 25.01.01 ;
PN_2 00.03.01; 10.01.01 ; 20.05.01 ; 20.09.02 ;
PN_3 00.06.01; 04.01.01 ; 04.31.02 ; 04.32.01 ; 05.01.01 ; 05.03.02 ; 13.01.01 ;
PN_4 18.08.04;
PN_5 07.23.02;
PN_6 04.09.01; 12.10.01 ; 16.03.01 ;
PN_7 00.03.01; 04.01.01 ; 13.03.01 ;
PR_1 29.06.01; 29.10.02 ; 48.02.01 ; 48.08.01 ; 53.01.01 ;
PR_2 00.12.01; 01.04.01 ; 03.02.01 ; 06.02.01 ; 10.01.01 ; 12.03.01 ; 12.08.01 ; 18.04.01 ; 21.02.01 ; 27.04.02 ; 33.07.01 ; 70.06.01 ; 70.10.02 ;
PR_3 17.01.01; 21.01.01 ; 22.01.01 ;
PY_1 01.03.01; 03.04.01 ; 04.01.01 ; 04.07.01 ; 11.01.01 ; 15.01.01 ; 15.14.02 ; 16.03.01 ; 17.01.01 ;
PY_2 03.02.01; 08.01.01 ; 11.01.01 ; 13.26.02 ; 13.36.02 ;
PY_3 09.05.02;
PY_4 00.04.08 (pavisia) ; 09.01.01 ; 12.04.01 ; 21.01.01 ; 24.03.02 ;
SV_1 02.02.01; 12.02.01 ;
SV_3 00.57.01;
SV_4 07.15.01;
SV_5 00.03.01; 01.01.01 ; 02.10.01 ; 02.14.01 ; 07.01.01 ; 11.01.01 ; 11.05.01 ;
SV_6 00.03.01; 14.01.01 ;
UBh 01.05.01; 35.20 ;

praviśyānyaḥ
AN_5 00.03.01;

praviśyāparā
SV_2 00.69.01;

praviśyāvalokya
AM_3 15.04.02;
AN_2 04.06.01;
CD_1 00.08.01;
SV_5 03.04.01; 06.31.01 ;

praviśyopaviśati
BC_5 03.09.02;

praviṣati
BC_5 15.07.02;
CD_4 05.25.02;
MR_7 00.01.02;

praviṣṭa
MR_2 15.62.06;
MR_3 13.08;

praviṣṭam
AM_2 08.06;
CD_1 26.06.11 (ppaviṭṭaṃ) ; 26.07.05 (ppaviṭṭhaṃ) ;
CD_4 00.15.06 (paviṭṭhaṃ) ;
DGh 31.02;

praviṣṭasya
MR_2 22.21.05 (paviṭhṭhassa) ;

praviṣṭaḥ
AM_2 07.10.01;
AM_3 10.27; 11.04.02 ;
AM_4 13.01.02; 16.09.01 ; 22.11 ;
AM_5 05.31.10 (paviṭṭho) ;
AM_6 00.04.19 (paviṭṭho) ; 00.09.02 (paviṭṭho) ; 11.28.04 ; 13.05.08 ; 14.12 ; 14.41.04 ;
AN_3 11.10; 14.09.06 ;
AS_1 07.11;
BC_1 18.12.04;
BC_4 03.03.03; 04.03.08 (paviṭṭho) ; 11.02.07 ; 11.03.08 ;
CD_2 00.115.04 (paviṭṭho) ;
CD_3 05.01.08; 14.08.11 (paviṭṭho) ; 14.12.04 (paviṭṭho) ; 14.13.06 (paviṭṭho) ; 14.26.11 (paviṭṭho) ; 14.27.03 ;
MR_1 19.59.25 (paviṭhṭho) ;
PN_3 05.02.18;
PN_4 06.23;
PN_5 14.01.10;
PR_2 31.26;
PY_1 06.46.27 (paviṭṭho) ; 06.47.01 ;
PY_2 11.03.06;
UBh 55.08;

praviṣṭā
AM_6 08.08.08;
AN_1 11.06.02;
BC_1 13.01.02;
CD_1 26.03.39 (paviṭṭhā) ; 27.03.26 (paviṭṭhā) ;
PN_7 02.01.05;
PR_2 28.02.05;
SV_4 01.01.34 (paviṭṭhā) ;

praviṣṭāni
UBh 38.17;

praviṣṭāḥ
AM_3 03.15;
SV_1 12.13.03;
UBh 03.23;

praviṣṭe
AS_3 00.03.01;

praviṣṭena
CD_1 21.24.06 (ppaviṭṭheṇa) ;

praviṣṭoaḥ
PY_2 10.16.09;

praviṣṭau
AS_7 11.03.09;

praviṣtaḥ
CD_3 11.02.10;

praviṣya
CD_4 01.06.01;
MR_1 20.66.05;

pravīraka
MR_2 12.26.01; 12.26.02 ;

pravṛtta
MR_3 01.03.01; 09.02.04 ; 09.09.04 ; 17.13.09 ; 23.02.07 ;

pravṛttam
AN_6 12.01.03;
AS_1 02.04.07;
MR_2 14.02.08;
PN_6 02.07.04;
PY_4 04.01.03;
SV_5 05.10;
UBh 15.03.28; 23.01.03 ;

pravṛttayaḥ
AS_1 17.20;

pravṛttaḥ
AM_3 06.05;
AM_6 08.12.10;
AN_6 05.18;
CD_3 13.11.05 (ppavutto) ;
MR_1 19.60.05 (pautto) ; 19.62.19 (pautto) ;
PY_3 05.18.06 (pautto) ;

pravṛttā
AN_1 09.13;
AS_5 30.10;
MR_3 33.12;

pravṛttāni
AN_2 01.05.14 (ppavuttāṇi) ;

pravṛttāḥ
MR_6 13.21;

pravṛtti
PR_2 23.03.01;

pravṛttim
AM_1 05.35.04; 06.17.18 ;
AN_2 00.07.07 (pavuttiṃ) ;
AS_4 17.18;
MR_6 09.04.06;

pravṛttiḥ
AM_6 08.05.03;
AS_4 21.10.02;
MR_3 19.17.08;
PR_1 45.07.05; 48.01.06 ; 51.06.13 ;
PY_1 03.12.14;
PY_4 17.01.18;

pravṛttīn
AS_7 17.12;

pravṛtte
UBh 03.17;

pravṛddha
DV 07.01.10;
PN_7 06.03;
PR_3 26.05;
SV_6 00.06.07;

pravṛddhaḥ
BC_3 14.08;

pravekṣyati
PN_3 03.02.13; 04.08.06 ;

pravekṣyāmi
PN_4 15.03;

pravegaḥ
PR_3 11.02;

praveśa
AM_2 07.08.01 (pavesa) ;
AM_4 12.51.20;
CD_1 21.06; 21.32.03 (ppavesa) ; 28.01.04 (ppavesa) ;
CD_3 08.04.03;
MR_6 16.09.11;
PR_1 53.02.05;
UBh 52.01.03 (ppavesa) ;

praveśakaḥ
AM_2 00.65.00;
AM_4 00.53.00;
AM_6 00.39.00;
AS_6 01.53.00;
BC_3 00.47.00;
MR_5 02.31.01;
MR_6 03.15.01;
PN_3 00.30.00;
PN_4 00.18.00;
PR_2 00.40.00;
PY_4 05.07.00;
SV_2 00.08.00;
SV_4 00.28.00;
SV_5 00.34.00;

praveśam
AS_6 08.11.02; 12.18 ;
CD_3 05.05;
KBh 14.26;
MR_1 18.09.04 (pavesaṃ) ;
MR_2 15.05.12;

praveśaya
AM_3 19.11.08 (pavesehi) ;
BC_5 03.02.06;
CD_4 05.29.03 (pavesehi) ; 05.84.02 (pavesehi) ;
MR_2 11.07.02; 20.21.02 ;
MR_4 03.12.02; 17.14.05 ;
MR_5 08.12.02;
PN_6 12.30.01 (pavesehi) ;
PY_2 13.34.06;
PY_4 02.13.03 (pavesehi) ; 02.17.04 (pavesehi) ; 02.21.03 (pavesehi) ; 02.25.03 (pavesehi) ; 02.29.03 (pavesehi) ;

praveśayatu
AN_4 18.12.02;

praveśayitavyaḥ
MR_5 03.07.11;
PR_2 39.03.04; 39.04.02 ;

praveśayitum
AS_5 05.09.10;

praveśayiṣyasi
AS_5 29.06.12;

praveśayeti
BC_5 13.16.14;

praveśasya
CD_1 26.31.04 (ppavesassa) ;

praveśaḥ
AM_1 10.20;
AM_2 09.02.07 (ppaveso) ;
BC_2 09.06.06; 09.08.09 (ppaveso) ;
CD_3 14.17.05 (paveso) ;
MR_2 01.19.13 (paveso) ; 01.21.07 (paveso) ; 15.03.37 ; 15.13.13 ; 22.48.13 (paveso) ;
MR_5 02.19.09 (ppaveso) ;
PY_4 06.01.07;

praveśāt
AS_5 10.01.04;
MR_2 12.21.06; 15.62.03 ;

praveśāya
AM_4 21.34.06;
AN_6 22.05.06;

praveśitaḥ
PY_2 13.11.14;

praveśitā
AM_1 05.31.18;
PN_3 16.17;

praveśe
MR_1 19.59.12 (ppavese) ;
MR_2 15.03.17; 15.20.09 ;
MR_6 15.36.03;

praveśena
CD_1 24.03;

praveśya
AM_1 06.17.14;
AS_2 13.06.05;
MR_5 05.08.01;
MR_6 03.10.11 (pavesia) ;

praveśyatām
AM_1 04.06.02;
AN_4 09.02.06; 09.06.03 ; 10.01.06 ;
AS_2 16.18.02;
BC_2 09.11.03; 16.03.02 ;
BC_5 15.04.01;
CD_1 26.29.02;
MR_1 20.42.29;
PN_2 11.01.04;
PN_4 12.03.04;
PN_6 07.05.04;
PR_1 48.05.02;
PR_2 38.01.04; 39.05.02 ;
PR_3 21.04.01;
PY_1 04.16.02;
PY_2 09.20.10;
SV_6 04.03.02; 14.06.02 ;

praveśyate
CD_3 04.12.09 (ppavesīadi) ;
SV_3 00.59.07 (pavesīadi) ;

praveśyase
MR_5 02.22.09 (pavesīasi) ;

praveśyāni
AS_1 11.08.04;

praveśyetām
BC_5 05.10.02;

praveṣṭavyam
AM_2 07.03.03 (pavisidavvaṃ) ; 08.42.05 ; 09.04.02 ; 10.01.05 ;
BC_2 06.09.03;
DV 16.01.04;
MR_1 18.04.03;
PN_3 13.02.06;
PR_2 65.05.06;
SV_6 15.27.05;

praveṣṭavyāni
PN_3 04.18.04;

praveṣṭavyau
BC_2 09.16.03;

praveṣṭu
MR_6 15.34.09 (pavesidu) ;

praveṣṭukāmā
AN_2 11.02.15;

praveṣṭum
AM_2 11.10;
AM_4 12.63.06; 23.19 ;
AN_4 05.24;
BC_2 05.18; 07.21 ;
BC_4 01.02.09 (pavisiduṃ) ; 04.04.07 (paviṣiduṃ) ;
DV 16.03.01;
MR_3 33.08;
MR_5 02.20.12 (paveṭhṭhuṃ) ;
SV_1 15.26.04;

pravrajitaḥ
CD_2 00.149.30 (ppavvaido) ;

pravrajeyam
CD_2 00.131.06 (pavvajeaṃ) ;

praśamanam
BC_1 16.04.05;
BC_3 03.25.04; 15.06.05 ;
PR_1 25.07.08;
PR_2 54.03.04;

praśamam
MR_3 29.18;

praśamayasi
AS_5 08.06;

praśamayitum
MR_1 10.11.24;

praśasya
CD_3 02.19;
MR_2 15.07.20;
MR_4 10.04.10 (pasaṃsia) ;

praśasyataraḥ
MR_3 25.02.06;

praśasyate
CD_4 00.08.04 (pasaṃsīadi) ;
SV_1 15.07.11 (pasaṃsīadi) ;

praśaṃsati
AM_5 01.08.09 (pasaṃsedi) ;

praśaṃsatu
CD_3 02.01.02 (pasaṃsedu) ;

praśaṃsayā
MR_4 10.05.04; 10.06.04 ;

praśaṃsā
PR_2 60.02;

praśaṃsām
AM_1 06.14.26;

praśādhi
AM_4 17.17;

praśānta
AS_2 13.03.03;
DV 47.01.03; 48.01.03 ; 49.01.03 ; 50.01.03 ; 52.11 ; 53.01.06 ;
PN_3 07.10.13;

praśāntam
DV 54.12;

praśāntaḥ
PR_1 14.01.06;

praśāntā
BC_1 06.17;
PR_1 54.11;

praśānte
BC_1 04.06;

praśāmyatu
AM_6 22.07;
AN_6 34.05;
PY_4 26.07;

praśāstu
AM_6 21.19; 22.14 ;
AN_6 34.11;
BC_5 20.12;
DV 56.13;
KBh 25.13;
PN_7 15.13;
PR_3 26.13;
PY_4 26.14;
SV_6 19.12;

praśithila
MR_6 09.04;

praśithilī
MR_2 14.02.32;

praśna
AS_5 14.04.04;
MR_3 19.17.12;

praśnaḥ
AS_5 18.01.06;
PN_2 14.04.05;

praśnaiḥ
AM_6 13.01.03;

praśrayaḥ
CD_1 14.04;

praśrayeṇa
MR_3 19.07.03;

praṣṭavyam
AM_6 12.02.04;
AS_1 20.09.09;
CD_4 03.03.04 (pucchidavvaṃ) ;
MR_3 24.38.03;
MR_5 21.08.03; 21.10.03 ;
MV 37.02.03;
SV_4 04.09.01 (pucchidavvaṃ) ;

praṣṭavyaḥ
AS_7 33.08.06;
PR_1 35.01.10;

praṣṭavyāḥ
DGh 21.09.08;
MR_1 21.40.13;
PN_3 19.01.05 (pucchidavvā) ;

praṣṭum
AM_5 00.10.04 (pucchiduṃ) ;
AM_6 04.06.07;
AN_3 14.07.01;
CD_2 00.16.03 (pucchiduṃ) ;

prasakta
MV 24.09;
UBh 08.01;

prasaktaḥ
SV_1 15.06;

prasaṅga
CD_2 00.39.06 (ppasaṅga) ;
MR_4 10.04.06 (pasaṅga) ;

prasaṅgataḥ
DV 21.04;

prasaṅgena
AM_1 08.01.03;
AM_2 07.02.03 (ppasaṅgeṇa) ;

prasanna
AM_6 08.02.03;
AN_2 01.08.04 (pasaṇṇa) ;

prasannatvam
AN_5 00.09.19;

prasannam
AM_1 02.06.03; 02.06.09 ;
AM_6 02.17;
AS_5 21.12;

prasannaḥ
AM_3 00.64.04 (pasaṇṇo) ;
AM_6 20.10.04; 21.02.04 ;
AN_6 34.06.04;
AS_1 01.34;
CD_1 28.14.04 (pasaṇṇo) ;
DV 05.17.02; 55.09.04 ;
KBh 13.05.03;
PY_4 25.06.04;

prasannā
AM_3 06.04.02;
AM_6 00.11.08 (ppasaṇṇā) ;
MR_7 03.18.03 (pasaṇṇāā) ;

prasannām
MR_3 09.23;

prasannāḥ
AM_1 02.07;
PR_3 26.03;

prasannaiḥ
PN_7 01.19;

prasabha
AS_7 33.18;

prasabham
AS_1 05.06;
MR_1 07.09;
MR_3 01.21;

prasamīkṣyamāṇaḥ
BC_3 04.14;

prasara
AS_6 09.19;

prasarati
MR_6 14.25;

prasarayoḥ
AS_3 07.21;

prasarasya
MR_3 23.15.06;

prasaraḥ
AS_1 23.07;

prasarā
MR_3 05.25;

prasava
AM_6 14.36.04;

prasavaḥ
AS_5 09.19;

prasavāt
AS_5 29.04.04;

prasavinī
PN_2 08.05.04 (ppasaviṇī) ;

prasahya
AN_3 06.10;
AN_5 11.15;
BC_4 08.17;
DGh 13.11;
MR_1 24.11.01;
PN_6 02.10;

prasahyam
PN_4 18.14;

prasahyaḥ
BC_3 11.08.03;

prasāda
AS_6 29.11;
BC_2 22.09;
MR_2 13.07.08; 22.42.03 (pasādo) ;
MV 46.10.03; 47.03.06 ;
PN_6 07.10;

prasādanataḥ
AS_1 02.03.06;

prasādam
AM_3 19.20;
AN_3 12.22;
AN_6 22.05.07;
BC_1 28.16;
MR_2 10.24.08 (pasādaṃ) ; 10.27.06 (pasādaṃ) ; 10.30.06 (pasādaṃ) ; 22.21.14 (pasādaṃ) ;
MR_5 09.55.04 (pasādaṃ) ;
MR_6 19.02.04 (pasādaṃ) ;
PR_2 68.13;
SV_4 07.20;

prasādayati
AM_3 06.02.09;

prasādayāmi
CD_1 28.01.10 (pasādemi) ; 28.02.14 ; 28.04.04 (pasādemi) ; 28.05.04 (pasādemi) ;
CD_3 15.27.08 (pasādemi) ;
SV_5 06.64.05;
SV_6 18.04.03 (pasādemi) ;

prasādasya
AS_7 30.17;
PN_4 28.11;

prasādaḥ
AN_2 01.07.13 (ppasādo) ;
DV 49.13;
MR_1 22.16.05;
MR_6 02.13.07 (ppasādo) ;
MR_7 16.07.02;

prasādāt
AN_1 04.01.05;
AN_4 16.06.05; 17.01.02 ;
AN_6 21.19;
BC_4 11.04.06;
BC_5 15.02.11; 16.01.02 ;
DGh 16.15;
DV 44.25;
MR_3 19.01.02; 24.17.12 ;
PN_7 09.11; 13.06.02 ;

prasādān
DV 42.05;

prasādāḥ
MR_3 14.16;

prasādita
SV_4 01.03.07 (pasādia) ;

prasādite
PY_1 01.06.04;

prasādī
MR_5 13.49.07;

prasāde
AS_7 32.18;

prasādena
AM_4 20.09.18 (ppasādeṇa) ;
MR_1 21.28.02 (ppasāeṇa) ;
MR_2 01.21.04 (pasādena) ;
MR_4 08.03.02 (ppasāeṇa) ;

prasādeṣu
AM_6 16.02;

prasādya
PY_1 06.25.01 (pasādia) ;

prasādyamānaḥ
DV 31.01;

prasādhanam
AS_6 17.03.05;

prasādhayataḥ
AS_4 03.41.05;

prasāraya
DV 06.12.03;
PN_4 16.02;
PN_7 07.02;

prasārayati
AS_7 15.05.03;
DV 06.14.01;
SV_5 06.65.02;

prasārita
AM_2 08.11.13 (pasāria) ;
BC_3 00.05.06 (ppaśāria) ;
PR_3 10.07;

prasāritaḥ
AS_7 16.04;

prasāritāyām
PY_3 01.35.16 (pasāridāe) ;

prasāribhiḥ
AS_3 11.15;

prasārya
MR_1 18.09.10 (pasāria) ; 19.60.04 (pasāria) ;

prasiktam
AS_6 25.17;

prasiddhiḥ
MR_2 15.17.22;

prasiddhau
AM_1 05.01;

prasīda
AN_3 19.01;
CD_1 08.07 (ppaśīda) ;

prasīdati
AM_3 06.03.11; 17.21 ;
AS_7 06.01.11;

prasīdatu
AM_1 05.05.01; 05.05.02 ;
AN_1 09.01.01 (pasīau) ; 09.01.02 (pasīau) ; 10.01.01 (pasīau) ; 10.01.02 (pasīau) ; 11.01.01 (pasīau) ; 11.01.02 (pasīau) ;
AN_3 08.01.01; 08.01.02 ; 15.07.01 ; 15.07.02 ; 23.04.01 ; 23.04.02 ; 25.01.01 ; 25.01.02 ;
AN_4 10.12.01;
AN_5 10.08.01; 10.08.02 ; 12.01.01 ; 12.01.02 ; 16.06.01 ; 16.06.02 ;
AN_6 22.01.01; 23.12.01 ;
BC_4 10.05.01; 10.05.02 ; 10.07.01 ;
CD_1 28.06.02 (pasīdadu) ; 28.06.03 (pasīdadu) ;
CD_4 00.21.01 (pasīdadu) ; 00.21.02 (pasīdadu) ;
DV 05.10.01; 45.03.01 ; 45.03.02 ;
KBh 20.18.01;
MR_2 01.16.01 (pasīdadu) ; 10.27.13 (pasīdadu) ; 10.30.15 (pasīdadu) ;
MR_3 17.12.01;
MR_5 13.25.01 (pasīdadu) ;
MR_6 02.11.01 (pasīdadu) ;
PN_1 25.11.01;
PN_4 18.15.01; 20.03.01 ;
PR_1 36.04.01;
PR_2 16.01.01; 61.01.01 ; 61.01.02 ;
PY_2 08.04.01; 08.04.02 ; 09.01.01 ;
PY_3 01.32.01 (paśīdadu) ; 01.32.02 (paśīdadu) ;
SV_4 04.33.01 (pasīdadu) ; 04.33.02 (pasīdadu) ; 05.19.01 ; 05.19.02 ;
UBh 28.01.01; 28.01.02 ; 30.01.01 ; 30.01.02 ;

prasīdanti
AS_7 30.01.03;

prasīdantu
AM_3 11.08.01;
MR_6 19.11.01 (pasīdandu) ;

prasuptam
AM_6 08.09.06;

prasuptaḥ
AM_4 21.02.08;
BC_1 10.04.01; 14.05.02 ; 29.28.03 ;
BC_2 06.05.02;
SV_6 03.02;

prasuptā
AM_4 00.06.05 (ppasuttā) ;
BC_1 19.10 (ppaṣuttā) ;
CD_3 02.07.03;

prasūta
BC_1 19.52.10 (paṣūda) ;

prasūtam
BC_1 02.13; 05.01.16 ;
BC_2 13.09.02;

prasūtavatī
BC_2 13.07.03; 13.08.03 ;

prasūtaḥ
BC_1 18.14.16; 19.04.11 (paṣūda) ;
BC_3 00.15.06 (paṣūde) ;
CD_4 04.14;
UBh 47.15;

prasūtā
BC_1 19.01.08 (paṣūdā) ; 19.49.12 (paṣūdā) ;
BC_2 13.16.02; 20.12 ;
SV_3 00.20.06 (ppasūdā) ;

prasūti
AS_4 08.22;
AS_6 25.14;
BC_2 21.09;

prasūtim
DGh 36.02.02;

prasūtiḥ
AS_6 29.09.03;
PN_4 21.06; 21.07 ;

prasūte
BC_3 00.19.02 (ppaṣūde) ;

prasūya
AS_4 19.19;

prasṛtam
MR_4 03.21;

prasekaḥ
AN_2 01.07.09 (ppaseo) ;

praskhalantī
CD_1 08.05 (pakkhaḷantī) ;

prastāva
MR_4 03.07.16;

prastāvana
DGh 01.20;

prastāvanā
KBh 02.01.00;
MR_1 07.02.01;

prastāvantā
AS_1 05.01.00;

prastāvaḥ
AS_7 12.07.05; 20.23.07 ;

prastutam
PR_1 32.08; 36.01.02 ;
PY_4 17.27;

prastutaḥ
PR_2 08.02;
PR_3 04.05;

prastutā
PY_3 04.03.09;

prastūyate
MR_4 07.28.04;

prastotavyāḥ
PY_1 13.06;

prasthātavyam
MR_5 11.01; 13.10.01 ;

prasthāna
AS_5 03.20;
MR_4 18.03.05;
MR_5 02.04.02 (patthāṇa) ;
SV_5 05.04;

prasthānasya
MR_5 02.14.02 (patthāṇassa) ;

prasthāne
AS_2 11.02.03;

prasthāpayāmi
AS_2 17.09.12;

prasthitam
AS_4 21.08.05;
AS_6 11.05.04;

prasthitaḥ
AM_2 07.04.12 (patthido) ;
AM_3 00.67.10 (patthido) ; 00.101.04 ;
KBh 03.25;
MR_5 02.09.03 (patthido) ;
MR_7 03.11.03 (patthido) ;
MV 31.14.09;
PN_1 20.04.01;
PN_6 04.12.12; 08.18.08 ;

prasthitā
AS_1 22.07.05;
AS_4 13.04.03;
AS_5 29.11.03; 30.11.02 ;
AS_6 22.40.02;

prasthitān
AS_5 08.03;

prasthitānām
MR_4 18.06.06 (patthidāṇaṃ) ;

prasthitāḥ
AS_1 10.08.04;
AS_3 21.19.02;
AS_5 26.02.02;

prasthite
AS_3 18.06.03;
AS_4 00.24.02;

prasthiteṣu
MR_6 02.17.23 (ppatthidesu) ;

prasnigdhāḥ
AS_1 11.09;

prasphurat
BC_3 15.11;

prasphurita
BC_4 01.10;
PN_2 17.07;

prasyandi
MR_4 16.07;

prasyātum
PN_1 04.38.01;

prasrasta
AN_1 09.08;

prasruta
AN_2 06.02;
CD_2 00.149.08 (passuda) ;
PY_3 05.11.24 (passuda) ;

praharaṇam
BC_3 10.05.07; 10.06.01 ; 11.09 ;
PN_3 04.30.04;
PR_2 55.03;

praharata
PR_2 00.37.01 (paharaha) ; 00.37.02 (paharaha) ;

praharatā
AN_1 18.09;

praharatām
DGh 17.09;

praharati
DV 35.01; 35.07 ;
PN_1 12.03;
PR_2 24.16;
UBh 19.15;

praharadhvam
DGh 49.04;

praharan
PR_2 62.07;
PY_1 07.02.14 (paharanto) ;

praharasi
DV 40.08;

praharāmi
MV 43.04.06; 43.06.05 ;

prahariṣyatā
AS_6 08.14;

praharet
AN_2 16.10;

prahartu
MR_2 13.19;

prahartum
AS_1 10.12;
MR_2 15.56.05;
PN_4 20.04.05;

praharṣa
PY_4 25.05;

praharṣaḥ
AM_1 02.20; 02.07.03 ;
AM_2 08.31.06;
PN_3 04.38.05;
PR_2 31.15;
SV_6 05.06;

prahasan
DV 12.05;

prahasta
AN_5 02.01; 14.03.08 ;

prahasya
AM_6 08.23.04;
AN_1 11.08;
AS_6 20.02.01;

prahāra
MR_6 03.14 (pahara) ;
PY_1 07.02.38 (ppahāra) ; 08.09.17 (pahāra) ; 09.02.05 (ppahāra) ;
UBh 18.12; 20.01.03 ; 51.11 ;

prahāratayā
PY_1 09.10.13 (ppahāradāe) ;

prahāratvāt
PY_2 13.11.07;

prahāraḥ
BC_3 00.32.14 (ppahāro) ;
PY_2 13.12.04;
UBh 40.09.06;

prahāreṇa
BC_3 00.23.06 (ppahāreṇa) ; 00.33.02 (ppahāreṇa) ;
CD_2 00.151.28 (ppahāreṇa) ;

prahāraiḥ
AN_6 03.07;
BC_5 05.07.05 (ppahārehi) ;
UBh 32.10;

prahitaḥ
MR_4 03.23.05;

prahṛtam
DGh 09.18;

prahṛtya
BC_2 17.01.02;
BC_5 02.14.09;
MR_3 29.01.03;

prahṛṣitāni
PN_1 04.51.02 (paharisidā) ;

prahṛṣṭa
AM_2 05.03.01 (pahiṭṭha) ;
AN_6 34.28;
DGh 14.22;
SV_6 13.05.05;

prahṛṣṭaḥ
AM_4 08.25;
AM_6 02.01.05;
AN_6 34.02.02;
BC_5 19.01;

prahṛṣṭena
AM_6 14.43.08;

prahṛṣyati
AM_2 02.09;
AM_4 14.15;

prahlādaya
PN_4 16.18;
PN_7 07.18;

prahlādayantīm
MR_1 22.24;

prahlāditam
AM_4 00.36.08 (pahlādidaṃ) ;
SV_5 06.39.08 (pahlādidaṃ) ;

prahlāditasya
AN_5 03.09.04 (pahaḷādiassa) ;

prahvaḥ
MR_7 16.03.04;

prāk
AM_1 12.02;
AM_4 10.01;
AS_5 11.08.06; 22.12 ; 30.03.02 ;
AS_7 29.01.02; 30.08 ;
BC_1 24.08;
MR_2 15.62.01;
MR_5 10.01.06;
MR_7 19.10;
MV 40.02;
PR_1 06.30;
PY_1 03.01.11;

prākāra
PY_4 05.05.01 (pākāra) ; 05.20.01 (pāāra) ;
UBh 28.06; 58.03.08 ;

prākāram
MR_2 13.01;

prākārasya
AM_3 11.02.04;
PY_3 00.04.02 (pāārassa) ;

prākṛta
AM_1 05.18.03;
AM_2 08.28.10 (pāaḍa) ;
MR_2 10.26.09 (pāuḍa) ; 10.29.11 (pāuḍa) ;

prākṛtam
MR_1 19.40.05;

prākṛtaḥ
MR_4 10.05;
PN_4 05.06;
PY_1 07.05.12 (pākido) ;

prāgrasaraḥ
AS_5 15.03;

prācī
AS_4 19.16;

prācetasam
PN_5 08.12.18;

prājñasya
AM_5 05.12;

prājñena
MR_1 15.02;

prājya
AS_7 34.04;

prāñjalayaḥ
UBh 58.02;

prāṇa
AM_4 12.51.23; 12.60.01 ;
AN_4 20.08;
AN_5 00.09.14;
AS_2 04.25;
DGh 22.06;
MR_1 20.30.04; 23.12.04 ;
MR_2 05.10;
MR_3 01.08.08; 24.20.05 ;
MR_5 15.31;
MR_6 17.05.02 (pāṇa) ;
MV 18.14; 19.13 ;
PN_3 04.02;
PR_1 29.01;
UBh 04.20; 14.12 ; 28.14 ; 34.22 ;

prāṇam
DGh 36.10.16;
PY_1 08.05.03 (ppāṇaṃ) ;

prāṇavantaḥ
AS_1 01.32;

prāṇaḥ
PY_1 08.01.05;

prāṇā
BC_1 19.01.17 (ppāṇā) ; 19.49.21 (ppāṇā) ; 29.18.03 ;

prāṇān
AM_4 02.03.07; 06.13.02 ; 09.01.05 ;
MR_1 24.04;
MR_7 01.05 (ppāṇe) ;
MV 16.04; 21.03 ; 44.05 ;
PY_1 15.09.20 (pāṇā) ;
SV_1 12.46.14; 14.24 ;
SV_3 00.10.04 (pāṇāṇi) ;

prāṇānām
AS_7 12.01;

prāṇāḥ
AM_2 06.30.06;
AN_1 26.12.04;
DGh 45.21;
MR_1 24.13;
MR_5 07.02.03;
MR_7 16.18.15;
MV 20.05; 40.05 ;
PN_3 08.02;
PR_1 11.13;
PY_1 05.11.07;
SV_1 10.06;
UBh 33.04.07; 56.03.19 ; 65.02.03 ;

prāṇi
PN_3 05.02.04;

prāṇinaḥ
AS_1 01.31;
MR_3 28.24;

prāṇiṣu
AS_5 09.14;

prāṇī
SV_5 04.28;

prāṇeṣu
MV 40.07;

prāṇaiḥ
AN_3 23.17.06;
BC_1 19.46.03;
MR_7 05.09;
MV 16.02; 20.07 ; 21.05 ;
PN_1 06.02.08;

prātarāśaḥ
CD_1 00.16.08 (pādarāso) ; 00.48.02 (pādarāso) ;

prātikūlya
PY_2 13.34.02;

prāduḥ
MR_1 02.04.13;

prānta
AS_4 07.07;
MR_2 07.22;
MR_4 22.24;

prānteṣu
AS_6 15.05;

prāpam
MR_4 12.18.07;

prāpayitavyaḥ
MR_1 20.29.28;

prāpā
AM_5 06.30;

prāpita
MR_5 03.22;

prāpitaḥ
AN_5 13.02.08;

prāpitā
MR_1 19.66.11 (pāvidā) ;

prāpta
AM_2 05.21;
AM_6 14.02.04;
AN_6 34.30;
CD_1 27.06.03 (patta) ;
CD_3 13.04.03;
DGh 30.19;
DV 45.19;
KBh 13.04.05;
MR_6 19.14;
PR_1 26.03.07;
PR_2 65.02.03;
PR_3 12.17;
PY_1 04.11.04;
PY_4 06.01.10;
SV_6 04.01.05 (patta) ;

prāptam
AM_3 18.06.01;
DV 04.08; 46.08.07 ;
PN_6 14.09;
PR_2 34.13;

prāptavān
BC_5 13.06.06;
MV 31.03.01;
PN_7 02.21;

prāptasya
AN_5 00.09.16;

prāptaḥ
AM_1 05.18.32;
AM_5 07.15;
AN_4 06.05.02; 15.01.06 ;
BC_1 03.10;
BC_3 03.23.02;
BC_5 10.01;
CD_3 14.24.05 (patto) ;
DGh 11.06; 48.04 ;
DV 05.18.04; 05.19.02 ; 13.01 ; 16.14.03 ; 43.11.05 ; 48.04.04 ; 49.04.04 ; 52.11.06 ;
MR_7 11.04.04;
MV 19.04; 26.05.02 ; 27.02.04 ; 31.02.03 ;
PN_2 10.03.05; 10.15.06 ; 11.02 ;
PN_4 04.10.06; 04.15.04 ; 07.07.07 ; 11.01.06 ;
PN_5 16.31;
PN_7 05.01.06; 06.19 ;
PR_1 48.04.04;
PR_2 11.02.05; 13.06 ; 24.01.03 ;
PR_3 21.03.04;
PY_1 04.19.07; 16.11.06 ; 16.12.03 ;
PY_2 00.02.17; 07.02.11 ; 09.07.12 ; 09.08.02 ;
PY_3 03.08.06;
PY_4 07.23; 20.02 ;
SV_6 00.06.17; 03.13.09 ;

prāptā
CD_1 25.13;
CD_3 14.23.03;
DV 47.05.04;

prāptānṛṇyā
SV_4 07.17;

prāptāḥ
AN_6 01.17;
BC_1 27.11;
KBh 05.09;
PR_2 10.04.08;
UBh 05.17;

prāpti
MR_2 23.20;

prāptu
AM_2 08.44.08 (pattu) ;

prāptum
SV_6 08.29;

prāpte
KBh 04.15;
PN_1 19.02;
PR_1 03.26;

prāpteṣu
PR_1 02.06;

prāptaiḥ
DGh 12.16;

prāptau
AN_1 03.09;

prāpnuyāt
PR_2 36.12;

prāpnuvantaḥ
PN_3 07.22;

prāpnuvanti
PN_2 10.12.07;

prāpnuhi
MR_4 21.08 (āśu) ;

prāpnomi
BC_2 09.08;

prāpya
AN_2 03.02;
AN_6 25.10;
AS_4 17.05.06;
PN_4 07.17;
PN_6 14.10;
PN_7 02.09;
PR_2 27.07;
PY_1 07.03;
SV_5 04.29;

prāpyaḥ
PR_1 21.18;

prābalyāt
AN_2 01.20;

prāmāṇyāt
PY_1 03.19;

prāya
AN_3 00.06.07;

prāyatvāt
AN_2 00.02.02;

prāyam
PR_1 41.02;

prāyaḥ
AM_3 00.110.02 (ppāo) ;
AS_6 31.09;
BC_5 14.11;
MR_1 16.11;
MR_4 22.27;
PY_2 05.05;

prāyā
AN_2 03.02.02;

prāyāḥ
AS_7 24.18;

prāyeṇa
AS_3 04.07.05;
AS_5 18.13;
SV_6 07.11;

prārabdham
MR_2 16.01.05; 17.17 ; 18.01.02 ;

prārabdhavye
MR_3 24.37.10;

prārabdhaḥ
AM_4 12.29.09;

prārabdhāḥ
MR_5 21.25;

prārabdheṣu
PY_4 13.08;

prārabhya
MR_2 17.07;

prārabhyate
MR_2 17.01;

prārthanam
AS_7 02.03;

prārthanā
AS_1 21.03.05; 24.19.06 ;
AS_2 01.19;
AS_7 12.01.04;
MV 11.12.05;

prārthanām
AS_2 17.13.03;

prārthanīyam
KBh 18.18;

prārthayanti
PY_4 08.13;

prārthayante
AS_2 15.10.03;

prārthayasi
BC_2 05.01.04;

prārthayitā
AS_2 01.02.09;
AS_3 12.13;

prārthita
AS_3 21.29.03;

prārthitam
AS_5 05.18.02;

prārthyate
AS_5 25.04.03;

prārthyase
CD_1 15.02.03;

prāvaraṇa
CD_3 13.02.03;

prāvalyena
AM_6 04.20.06;

prāvārakam
CD_1 26.26.03; 26.27.01 ;
SV_5 06.15.02 (pāvaraaṃ) ;

prāvārakaḥ
CD_2 00.156.30 (pāvarao) ; 00.172.11 (pāvarao) ;
CD_3 04.17.05 (pāvarao) ;

prāvīṇyam
MR_1 15.13.11;

prāvṛṭ
AM_5 05.65.06;
AN_3 07.08;

prāsa
BC_5 12.13;
UBh 09.01.27;

prāsāda
AM_2 07.11.04;
AM_4 00.03.07 (pāsāda) ;
AM_5 01.12.03; 01.15.08 ;
AN_2 04.12;
MR_3 01.02.04; 01.04.07 ; 17.13.04 ;
PY_4 24.06;
SV_6 00.10.05 (ppāsāda) ;

prāsādam
AM_3 00.17.03 (pāsādaṃ) ;
AM_5 00.03.03 (ppāsādaṃ) ; 01.14.01 (pāsādaṃ) ;
BC_5 03.05.04; 10.04.01 ;

prāsādaḥ
AM_3 00.28.02 (pāsādo) ; 14.09.05 ;
AM_4 00.34.03 (pāsādo) ;
MR_3 06.05.04; 17.26.03 ;
PN_1 24.07.04 (pāsādo) ;

prāsādāt
CD_2 00.171.01;
CD_3 03.02.07 (pāsādādo) ;
MR_6 10.01.04;
PY_4 24.04.08;
SV_6 00.23.04 (ppāsādādo) ;

prāsādānām
AM_3 08.03.07;

prāsādāḥ
AM_3 03.09;

prāsāde
AM_4 22.02.02;
AM_5 00.11.04 (pāsāde) ;

prāsādeṣu
AM_2 08.11.09 (pāsādesu) ; 08.12.14 (pāsādesu) ;
SV_4 00.05.02 (pāsādesu) ;

prāsādaiḥ
MR_6 14.09;

prāhuḥ
AS_7 27.01;

prāṃśu
AS_2 15.14;

pria
MR_7 03.02.02 (pia) ;

pritābhyaḥ
MR_1 21.33.05;

priya
AM_1 06.14.09;
AM_3 00.73.01 (piaṇi) ; 07.16 ; 19.16.04 ;
AM_4 19.16;
AN_2 11.15;
AN_3 01.03;
AN_5 08.12;
AS_3 08.18;
AS_4 08.12; 18.04 ;
AS_6 05.13.04; 18.08.05 ;
BC_4 02.20;
CD_1 01.25.10 (ppia) ; 17.08.07 (pia) ;
DGh 14.12;
DV 53.01.03;
MR_1 19.37.05 (pia) ; 19.62.07 (pia) ;
MR_2 22.12.02; 22.66.03 ;
MR_4 07.08.05;
MR_5 09.61.08 (pia) ;
MR_6 01.01.04 (pia) ; 01.03.03 (pia) ; 02.01.05 (pia) ; 02.08.03 (pia) ; 02.13.09 (pia) ; 02.14.12 (pia) ; 15.11.03 (pia) ; 15.16.10 (pia) ; 15.29.03 (pia) ; 15.31.02 ; 16.09.02 ; 16.09.06 ; 16.11.04 ; 16.23.04 (pia) ; 16.29.04 (pia) ; 21.22 ;
MR_7 03.05.03 (pia) ;
PN_2 06.08; 14.05 ;
PN_4 02.14; 05.07 ; 08.23 ;
PR_1 26.02.02; 27.02.06 ;
PR_2 28.02.01;
PR_3 05.13;
PY_2 08.05.01; 08.07.01 ; 08.10.02 ; 09.05.03 ;
PY_3 07.04.06;
SV_1 12.63.21;
UBh 52.12;

priyaṅgu
SV_3 00.15.16 (piaṅgu) ;

priyatamaḥ
MR_4 07.09.07;

priyatamā
AS_3 06.06.04;

priyataram
BC_2 15.05.02;
SV_6 12.03;

priyatarāṇi
AM_3 00.73.04 (piadarāṇi) ;

priyatvāt
PR_1 20.06;

priyam
AM_2 08.29.02;
AM_3 00.70.01 (piaṃ) ; 00.76.04 (piaṃ) ;
AM_4 11.07.02 (piaṃ) ; 19.01.05 ;
AM_6 20.09.05; 21.01.06 ;
AN_6 34.11; 34.05.05 ;
AS_1 15.07.01;
AS_7 33.08.04; 33.12.10 ; 34.02.04 ; 34.03.04 ; 34.04.04 ;
BC_5 18.02.04;
CD_1 17.25; 17.28 ;
CD_2 00.152.01 (piaṃ) ;
CD_3 14.18.04 (piaṃ) ; 14.20.03 (piaṃ) ; 14.22.03 ;
CD_4 03.08.03 (piaṃ) ; 03.09.03 ; 07.06.01 (piaṃ) ;
DGh 04.11;
DV 55.08.04;
KBh 05.18;
MR_2 10.21.00; 10.27.00 ; 11.07.00 ; 12.09.00 ; 22.49.02 ;
MR_3 23.19.01;
MR_4 21.10.00;
MR_5 11.00.36;
MR_6 02.14.10 (piaṃ) ; 17.14 ;
MR_7 17.03.11; 17.04.05 ; 18.15 ;
PN_1 04.69.05 (piaṃ) ; 07.01.01 (piaṃ) ;
PN_2 20.03;
PN_4 03.03;
PN_6 12.40.03;
PR_2 27.07.01; 34.12 ;
PY_1 05.19; 05.21 ;
PY_4 09.02.02 (piaṃ) ; 25.05.06 ;
SV_4 06.04.02 (piaṃ) ;
SV_5 07.03.02;
SV_6 03.14.03 (piaṃ) ; 15.13.01 (piaṃ) ;

priyayā
AM_4 01.26; 09.07.05 ; 18.06.04 ;
AS_6 07.04;

priyavat
MR_1 24.03;

priyaśatāni
AM_3 18.23.05;

priyaśiṣye
SV_5 06.55.04;

priyasya
MR_2 22.14.07;
PN_4 02.17;
PR_2 70.18;

priyaṃvadaka
MR_2 09.06.01; 10.09.01 ; 10.21.01 ; 11.07.01 ; 12.07.01 ; 20.20.01 ;
MR_4 17.05.01; 21.10.01 ;
MR_5 10.03.02;

priyaṃvadā
AS_1 14.08.00; 15.03.00 ; 15.07.05 ; 16.08.00 ; 16.13.00 ; 19.12.00 ; 19.21.00 ; 20.03.00 ; 20.09.00 ; 21.00.21 ; 23.00.16 ; 23.04.00 ; 24.05.00 ;
AS_3 07.08.00; 07.13.04 ; 08.02.00 ; 10.03.00 ; 10.06.00 ; 10.09.00 ; 11.00.30 ; 11.06.00 ; 13.02.00 ; 16.03.00 ; 16.07.00 ; 16.09.00 ; 18.01.00 ;
AS_4 00.02.00; 00.04.00 ; 00.08.00 ; 00.11.00 ; 00.14.00 ; 00.19.00 ; 01.00.24 ; 01.08.00 ; 01.14.00 ; 01.19.00 ; 01.22.00 ; 01.27.00 ; 01.30.00 ; 01.36.00 ; 02.14.00 ; 02.17.00 ; 02.20.00 ; 02.25.00 ; 02.28.00 ; 03.04.00 ; 03.09.00 ; 03.12.01 ; 03.13.00 ; 03.20.00 ; 03.41.00 ; 04.00.30 ; 10.06.00 ;

priyaṃvadām
AS_3 16.14.01;

priyaṃvadāmāśliṣya
AS_4 03.01.01;

priyaṃvade
AS_3 01.04.01;

priyaḥ
AM_3 16.04.11 (pio) ;
BC_1 03.13;
DV 54.10.06;
MR_7 04.26;
MV 19.03.06;
PN_3 24.07;
PN_4 27.31;
SV_4 00.49.02 (pio) ; 00.54.06 (pio) ;
UBh 35.24;

priyā
AS_2 01.02;
AS_3 04.04.05; 22.02.05 ;
AS_5 17.17;
AS_6 11.05.06; 13.22 ;
PN_1 04.64.02 (pia) ; 04.64.04 (pia) ;
PN_3 07.10.04;
SV_1 06.12; 08.26 ;
SV_4 04.12.03 (piā) ; 05.11.03 ;
SV_6 03.14; 11.07 ;

priyāṇām
PN_4 27.30;

priyāṇi
AM_3 00.73.03 (piāṇi) ;

priyādāravam
DGh 36.03;

priyābhiḥ
SV_4 03.07;

priyām
AS_3 12.05.06;
AS_6 16.02;
SV_5 02.08;

priyāyāḥ
AS_2 03.15;
AS_3 07.08;
AS_6 08.31.04; 20.19 ;

priyāḥ
BC_1 05.25;
MR_1 24.18;
MV 11.02;
PR_3 15.07;

priye
AM_3 19.03;
AM_4 05.01.02;
AM_5 05.65.01; 07.02.01 ;
AS_6 12.14;
AS_7 21.06.01; 21.12.01 ;
SV_1 12.63.19;
SV_5 06.55.02;

priyeṇa
UBh 35.28;

priyaiḥ
PR_2 09.10;

priyodantam
MR_6 02.12.12 (piodanta) ;

prīṇayālam
AS_7 34.12;

prītayaḥ
PY_2 13.21.04;

prītaḥ
AM_1 06.15.02;
AM_4 12.62.02; 16.05.02 ;
CD_4 05.18.02;
DV 12.06.01;
KBh 15.09.02;
MR_7 16.29.05;

prītāḥ
PR_1 46.02.06;

prīti
AM_1 01.21;
AM_4 00.35.09 (ppīdi) ;
AM_6 12.12; 14.38.07 ;
AS_7 26.02.04;
MR_2 14.29;
MR_3 03.05.12;
PR_2 31.01.02;
PY_2 10.04.05 (pīdi) ; 10.05.04 ;
UBh 43.02;

prītitayā
UBh 21.26;

prītim
AM_6 12.05;
CD_2 00.130.07 (pīdiṃ) ;
MR_1 21.37.08;
MR_3 18.18; 24.34.11 ;
MR_4 06.02.11;
MR_5 09.17.16;
PN_4 28.08;
PY_2 12.01.07;
PY_3 01.04 (pīdiṃ) ;
SV_4 09.02.08 (pīdiṃ) ;

prītimatā
AS_5 14.06.11;

prītiḥ
BC_3 00.16.04 (pīdī) ;
MR_5 09.64.07 (pīdī) ; 09.67.07 ;
PN_1 09.04.03;

prīteḥ
MR_3 04.29;

prītyā
AM_6 01.14; 08.20.04 ; 14.41.08 ;
DGh 08.15;
KBh 21.22;
MR_3 24.18.18;
PR_1 02.05;

prītyāntaḥ
AM_6 14.43.09;

prītyoḥ
MR_1 13.24;

prekṣakaḥ
BC_3 03.11.01;
UBh 21.31;

prekṣakāṇām
MR_3 10.09.06;

prekṣaṇīyaḥ
AS_1 07.01.08;

prekṣatām
PY_3 01.24.01 (pekkhadu) ; 01.24.02 (pekkhadu) ;
SV_4 02.10.06 (pekkhadu) ;

prekṣate
AM_5 03.06;

prekṣadhvam
MR_7 02.01.07 (pekkhaha) ;

prekṣante
MR_6 19.15.15 (pekkhanti) ;

prekṣase
AM_6 01.02;
PY_4 00.03.06 (pekkhasi) ;

prekṣasva
AN_5 07.19;
PY_1 13.12.02 (pekkhehi) ; 15.21.02 (pekkhehi) ;
PY_3 01.34.02 (pekkha) ; 01.34.03 (pekkha) ;

prekṣitavyam
AM_1 12.24;

prekṣitavyaḥ
MR_6 04.02.15 (pekkhidavvo) ;

prekṣitavyā
AM_1 12.07;
PN_2 08.03.09 (pekkhidavvā) ;

prekṣitum
AM_2 00.10.09 (pekkhiduṃ) ;
AM_4 00.49.06 (pekkhiduṃ) ;
MR_2 01.15.03 (pekkhidum) ;
MR_4 04.02.11 (pekkhiduṃ) ;
MR_5 05.07.08 (pekkhidum) ; 11.05.05 (pekkhiduṃ) ;
MR_6 02.13.11 (pekkhiduṃ) ;
PN_6 12.22.03 (pekkhiduṃ) ; 12.25.07 (pekkhiduṃ) ;
PN_7 03.04.05 (pekkhiduṃ) ; 13.09.04 (pekkhiduṃ) ;
PY_1 17.02.08 (pekkhiduṃ) ;

prekṣiṣye
AM_4 20.14.08 (pekkhissāmi) ;
CD_4 01.25.03 (pekkhissaṃ) ;
PY_3 00.11.02 (pekkhissaṃ) ;

prekṣe
AM_1 02.09.05 (pekkhāmi) ;
AM_4 20.15.03 (pekkhāmi) ;
MR_6 03.08.05 (pekkhāmi) ; 04.05.10 (pekkhāmi) ;
PY_3 00.02.19 (pekkhāmi) ; 00.17.05 (pekkhāmi) ; 01.23.02 (pekkhāmi) ;
PY_4 00.02.15 (pekkhāmi) ;

prekṣya
AM_2 05.10.10 (pekkhia) ; 08.13.04 (pekkhia) ;
AM_5 05.13.05 (pekkhia) ;
AM_6 00.31.08 (pekkhia) ;
BC_3 00.27.06 (pekkhia) ;
CD_2 00.156.17 (pekkhia) ;
PN_7 06.03.09 (pekkhia) ;
PY_1 08.05.06 (pekkhia) ; 16.05.08 (pekkhia) ;
PY_2 06.09.09 (pekkhia) ;
PY_3 01.35.09 (pekkhia) ;

preksitum
AN_2 00.16.06 (pekkhiduṃ) ;

pretya
PY_1 14.11;

preṣayati
PY_1 02.08;
PY_2 05.06.08;

preṣayan
MR_2 14.25;

preṣayantyā
AS_2 02.07;

preṣayāmaḥ
PR_2 71.02.05;

preṣayāmi
MR_1 19.95.08;
MR_2 22.80.06;

preṣayitavyaḥ
CD_1 26.17.05 (pesidavvo) ;

preṣayitum
PY_1 01.10.09 (pesiduṃ) ;

preṣayiṣyāmi
PY_1 02.02;

preṣita
PY_2 10.09.03 (pesida) ;

preṣitam
MR_5 09.46.10;

preṣitavatī
PN_3 22.16;

preṣitaḥ
AM_1 09.07.09; 09.09.08 ;
AM_6 00.28.01 (pesido) ;
AN_1 26.14.09;
AN_2 00.06.01 (pesio) ; 00.20.01 (pesio) ; 19.01 ; 20.08 ;
AN_3 15.06;
AN_6 11.03.08;
AS_2 16.16.03;
AS_6 29.07.08;
CD_2 00.156.31 (pesido) ;
CD_4 00.19.04 (pesido) ; 06.11.04 ;
DGh 39.05;
MR_3 17.21.09;
MR_5 09.59.10 (pesido) ; 13.20.10 ; 13.33.13 ;
PN_2 11.12;
PN_6 15.03.10 (pesido) ; 15.05.09 ;
PR_1 27.07.07; 27.13.01 ;
PR_3 22.05.04; 22.06.04 ;
PY_2 09.05.06;
UBh 65.09.11;

preṣitā
SV_6 00.06.22; 03.05.10 (pesidā) ; 03.13.14 ; 11.07.06 (pesidā) ;

preṣitāni
MR_2 09.14.07;

preṣitāḥ
AN_2 00.06.15 (pesiā) ; 22.24 ;
AS_5 08.06.09;
PR_2 23.11;

preṣitau
AN_4 19.12;

preṣya
AM_4 02.03;
CD_1 28.02.09;

preṣyatām
PR_2 25.09;

progra
MV 32.15;

procchūna
MR_7 15.30;

protsāhanena
MR_5 09.17.13;

protsāhitena
MR_1 10.09.23;

protsāhya
MR_3 17.15.04;

prodgatābhiḥ
BC_4 03.06;

prodbhāsitābhyām
PY_1 06.36.13 (parubbhāsidehi) ;

prodbhinna
BC_4 01.06;

prodyataḥ
MV 01.16;

proṣita
SV_1 08.09.01; 15.05.04 ;
SV_6 13.12.01 (posida) ;

proṣitaḥ
AM_4 02.05.03;
PR_2 69.12;