Sanskrit Index


ak akh ag agh aṅ ac aj aṭ aḍ aṇ at ath ad adh an ap ab abh am ay ar al av aṣ as ah aṃ
āk ākh āg āgh āṅ āc āj āṭ āḍ āḍh āt ād ādh ān āp āb ābh ām āy ār āl āv āś ās āh āḥ
ik iṅ ic it id in ibh im iy il iv iṣ ih
īk īd īp īś īṣ īh
uk ug uc uj uṭ uḍ ut ud un up ubh um ur ul uṣ uh
ūḍh ūr ūṣ
ṛk ṛj ṛṇ ṛt ṛd ṛṣ
ek et edh en ebh ev eṣ es eh
aik ain aibh air aiś
ogh oj od or oṣ
augh aut aud aup aur auś auṣ
ka ki ku kṛ kḷ ke kai ko kau km kr kl kv kṣ
kha khā khi khu khe khy
ga gi gu gṛ ge gai go gau gr gl
gha ghā ghu ghṛ gho ghn
ṅk
ca ci cu ce cai co cau cch cy
cha chā chi che cho
ja ji ju jṛ je jai jo jn jy jv
jha
ḍi ḍṛ
ṇa ṇi
ta ti tu tṛ te tai to tau tt ty tr tv
thu
da di du dṛ de dai do dau dy dr dv
dha dhā dhi dhī dhu dhū dhṛ dhe dhai dhau dhy dhr dhv
na ni nu nṛ ne nai nau nt ny
pa pi pu pṛ pe pai po pau pr pl
pha phā phu phe
ba bi bu bṛ bo br
bha bhā bhi bhī bhu bhū bhṛ bhe bhai bho bhy bhr
ma mi mu mṛ me mai mo mau mr ml
ya yu ye yai yo yau
ra ri ru re rai ro rau rth rm rṣ
la li lu le lo lau
va vi vṛ ve vai vo vy vr
śa śā śi śī śu śū śṛ śḷ śe śai śo śau śm śy śr śl śv
ṣa ṣā ṣo
sa si su sṛ se sai so sau sk skh st sth sn sp sph sm sy sr sv
ha hi hu hṛ he hai ho hy hr hl