bhetavyam...

[Home]

bhetavyam
AM_5 03.06.03; 03.06.05 ;
AS_1 18.12.02;
AS_6 26.04.03; 26.04.05 ;
BC_4 12.20.02; 12.20.04 ;
CD_1 27.09.02; 27.09.04 ;
KBh 20.17.02; 20.17.04 ;
MR_3 14.01;
MR_7 03.43.03;
MV 08.02.03; 08.02.06 ; 10.01.03 ; 10.01.05 ; 31.06.02 ; 31.06.04 ;

bhettum
AN_1 05.07;

bhetsyati
MR_2 23.35;

bhetsyāmi
MR_3 13.25;

bheda
AM_2 00.54.02 (bheda) ;
AN_5 16.05;
CD_3 11.18;
MR_2 13.13;
MR_3 13.28;
MR_4 09.07.02;
MR_5 15.21;
UBh 13.11;

bhedakam
MR_3 15.04;

bhedanāya
MR_2 07.07.07;

bhedaḥ
MR_3 31.12;
PR_3 04.07;

bhedāt
AS_5 23.12;

bhedān
MR_2 15.53.11;

bhedāḥ
PR_1 37.17;

bhedena
AS_6 26.03.02;

bhedeṣu
PR_2 14.03;

bhedya
DGh 30.09;

bhedyam
KBh 21.12;

bheryaḥ
AN_6 18.10;