ūrī...

[Home]

ūrī
MR_4 12.18.01;

ūru
AS_3 19.14;
BC_5 11.13;
KBh 10.08;
PR_2 43.09;
UBh 29.01.04; 62.08 ;

ūrudvayena
UBh 41.09;

ūrubhaṅgam
UBh 00.00.04; 66.01.00 ;

ūrum
UBh 22.01.07;

ūruḥ
UBh 30.09; 57.04 ;

ūrjitam
PR_2 33.04.01;

ūrjitaḥ
PY_4 18.05;

ūrjitā
PY_1 05.13.05;

ūrjitān
PR_3 06.34;

ūrdhva
AS_1 08.10;

ūrdhvam
AM_5 02.19;
AN_2 10.01.01;
AN_4 08.06.01;
PN_2 07.01.01; 20.02.01 ;
PN_6 02.02.01;
SV_1 11.02.01;
SV_4 01.02.01;

ūrdhvamavalokya
AM_4 05.04.01; 18.07.01 ;

ūrmi
AM_5 07.03;
BC_1 18.07;
BC_2 01.12; 06.18 ;
BC_5 12.22;
UBh 01.12; 15.23 ;

ūrvoḥ
UBh 24.29; 27.21 ;