gṛdhra...

[Home]

gṛdhra
AN_2 22.29;
UBh 05.09;

gṛdhrāḥ
UBh 11.01;

gṛdhraiḥ
MR_3 28.01;

gṛha
AM_1 11.23;
AM_2 08.04; 09.02.06 (giha) ;
AM_3 09.07;
AS_6 12.17;
CD_1 01.25.14 (giha) ; 02.05 ; 02.02.04 (giha) ;
CD_3 04.13.06; 08.03.03 ; 11.06 ;
MR_1 03.01.08; 19.59.11 (ghara) ; 20.42.23 ; 21.02.07 (ghara) ; 21.49.10 ; 21.52.10 ; 21.55.08 (ghara) ; 21.59.04 ; 21.61.09 (ghara) ; 22.15.03 ; 22.17.06 (ghara) ; 22.27.06 (ghara) ; 23.11.05 ;
MR_2 07.03.06; 20.10.02 ;
MR_3 10.22;
MR_4 01.11.04;
MR_6 17.03.21 (ghara) ; 17.11.08 (ghara) ;
MR_7 02.05.05 (ghara) ; 03.07.09 (ghara) ; 03.30.03 (ghala) ;
PN_3 17.07;
PY_3 01.08 (giha) ;

gṛhakam
SV_5 02.06.03 (gihakaṃ) ; 06.24.03 (gihakaṃ) ;

gṛhake
PN_2 00.05.25;
SV_5 00.15.02 (gihake) ; 00.31.02 (gihake) ; 02.02.02 (gihake) ; 06.21.02 (gihake) ;

gṛhataḥ
SV_1 12.22.02;

gṛham
AM_2 08.15.04 (gihaṃ) ; 10.03 ;
AM_3 14.31;
AM_6 11.21.03;
AS_4 08.32;
AS_5 10.29;
BC_1 29.31.06; 29.32.03 ;
BC_2 02.16; 03.07.04 ; 04.05 ; 06.15.04 ; 07.04 ; 25.08 ;
CD_3 03.04.03; 12.08 ;
CD_4 01.04.03;
MR_1 03.01.04; 18.01.03 (gehaṃ) ; 18.05.05 (gehaṃ) ; 18.08.08 (gharaṃ) ; 19.59.24 (gehaṃ) ;
MR_2 01.19.08 (gehaṃ) ; 09.02.04 ; 15.62.05 ; 15.62.28 ; 15.62.35 ;
MR_3 14.02.04; 32.09.02 ;
MR_4 07.16.02; 07.19.03 ;
PN_3 00.23.08 (gihaṃ) ; 05.02.17 ; 13.02 ;
PY_1 05.08;
PY_3 01.43.04 (gihaṃ) ; 01.48.03 ; 01.49.05 ; 04.07.05 ; 09.08.06 ;
SV_1 05.14.16;
UBh 03.22; 04.07 ;

gṛhavat
AM_6 14.45.13;

gṛhasya
CD_1 17.05.03 (gehaśśa) ;
CD_4 06.11.16;
MR_2 15.56.09;

gṛhāṇa
AS_5 26.08;
CD_1 21.47.01 (gahṇa) ; 21.47.03 (gahṇa) ; 28.25.02 (gahṇa) ;
CD_3 12.04.02 (gahṇa) ; 13.10.03 (gahṇa) ; 16.23.02 (gahṇa) ; 17.03.01 (gahṇa) ;
MR_7 03.29.03 (gehṇa) ; 03.38.02 (gehṇa) ;
PY_3 01.33.01 (gahṇa) ; 01.33.02 (gahṇa) ;
SV_3 00.60.03 (gahṇa) ;

gṛhāṇi
AN_3 04.04.15;

gṛhāt
AM_2 08.16.07 (gihādo) ;
AS_3 23.28;
BC_1 05.03.12;
CD_1 06.01.12 (gihādo) ;
UBh 34.05;

gṛhāna
CD_3 16.25.01 (gahṇa) ;

gṛhāḥ
AS_6 25.21.05;
MR_1 03.03.03;
PY_4 23.01;

gṛhiṇaḥ
AS_4 05.24;

gṛhiṇī
AS_4 18.26; 19.05 ;

gṛhiṇīm
MR_1 03.01.06;

gṛhitā
AN_1 08.02.04;

gṛhī
AS_7 20.18;

gṛhīta
AS_2 04.03.01;
CD_4 00.16.04 (gahīda) ;
MR_1 19.20.09 (gahīda) ; 20.29.16 ; 20.53.01 (gihīdo) ; 23.11.04 ;
MR_2 15.13.19; 15.62.18 ; 15.62.30 ; 20.10.01 ;
MR_3 02.02; 17.04.19 ; 24.11.03 ; 31.02.14 ;
MR_5 08.10.07 (gahīda) ; 09.05.05 ;
MR_6 03.19 (gihida) ; 19.15.07 (gihida) ; 19.16.03 (gihida) ;
MR_7 14.03.04;
PN_1 07.03;

gṛhītam
CD_4 04.17; 06.08.01 ;
MR_3 09.05.04;
MV 40.20.03; 41.02.03 ;
PN_1 04.31.06 (gahidaṃ) ; 18.01.07 (gahīdaṃ) ;

gṛhītavān
BC_5 01.05.15;
DV 06.16.06;
MR_3 19.18.03;

gṛhītasya
MR_7 14.06.07;

gṛhītah
MR_1 20.48.02 (gahīdo) ;

gṛhītaḥ
AM_1 11.05;
AN_3 13.13.04;
AS_4 17.01.01;
CD_3 15.12.06 (gahīdo) ; 15.13.04 (gahīda) ;
MR_1 19.84.01; 20.50.02 ; 20.52.04 ;
MR_3 24.50.05;
MR_5 08.10.12 (gahīdo) ; 09.33.02 (gihīdo) ;
MR_6 02.17.39 (gihīdo) ;
MR_7 03.39.02; 05.01.20 (gihīdo) ; 05.09.08 (gihīde) ;
MV 36.13; 46.02.02 ;
PR_2 34.01.02; 36.01.03 ; 37.03.06 ; 51.03.05 ; 54.04.04 ;
PR_3 03.17; 06.02.03 ; 08.21 ; 12.21 ;
PY_1 05.15.04 (gahīdo) ; 05.16.02 ; 12.16.06 ;
PY_2 08.16.05; 08.19.04 ; 08.34.04 ; 10.05.11 ;
PY_4 05.13.01 (gahīdo) ; 05.14.04 (gahīda) ; 05.18.03 (gahīdo) ; 09.03.01 (gahīdo) ; 10.01.03 ; 10.02.03 (gahīdo) ;
UBh 62.03.06;

gṛhītā
AN_5 04.25; 05.03 ;
AS_5 03.05;
BC_1 20.05.07 (gahīdā) ;
CD_1 22.01.03 (gahīdā) ; 22.03.04 ; 23.05 (ggahīdā) ;
MR_2 22.30.10;
PY_1 06.39.09 (gahīdā) ;

gṛhītāt
MR_1 18.06 (gahiādo) ;

gṛhītāni
BC_4 12.12.05;
CD_1 01.22.10 (gahīdo) ;
PY_3 01.40.06 (gahīdāṇi) ;

gṛhītāḥ
CD_3 13.04.07;
MR_5 09.63.03 (gihīdā) ;

gṛhīte
AN_5 08.10;
KBh 22.04.01;
MR_1 13.01.03;
PN_1 07.10;

gṛhītena
PY_1 05.14.01;

gṛhītau
AN_4 18.09.15;

gṛhītva
CD_1 24.03.19 (gahṇia) ;
MR_7 05.01.06 (gehṇia) ;

gṛhītvā
AM_2 00.44.01;
AM_3 19.17.04;
AM_4 14.08.02;
AM_5 05.34.03 (gahṇia) ; 05.56.06 (gahṇia) ;
AN_6 26.05.05;
AS_2 17.16.03;
BC_1 10.05.08; 10.11.07 ; 11.05.01 ; 18.16.04 ; 19.36.05 (gahṇia) ; 20.24.04 (gahṇia) ; 29.19.03 ; 29.20.01 ;
BC_2 16.06.04; 17.01.01 ;
BC_3 00.19.13 (gahṇia) ; 00.20.04 (gahṇia) ; 00.22.11 (gahṇia) ; 00.26.05 (gahṇia) ; 00.31.12 (gahṇia) ; 00.35.09 (gahṇia) ; 00.36.10 (gahṇia) ; 00.38.07 (gahṇia) ; 03.24.07 ;
BC_4 05.02.04;
CD_1 12.13 (gahṇia) ; 21.17.02 ; 21.28.08 (gahṇia) ; 22.06.02 ; 24.02.02 ; 26.27.02 ; 28.24.01 ; 28.31.01 ;
CD_3 16.27.01; 17.05.01 ; 17.06.04 ;
CD_4 05.71.01; 06.28.02 ; 07.07.03 (aḷaṅkāraṃ) ;
DGh 34.07; 48.10 ;
KBh 20.07.01 (gahṇia) ; 22.03.01 ;
MR_1 19.53.03; 19.78.02 ; 20.18.01 ;
MR_2 10.28.02; 10.31.02 ; 22.17.01 ;
MR_3 18.06.02; 24.07.01 ;
MR_5 09.09.03;
PN_1 04.10.05; 04.45.01 ; 25.10.02 ; 28.02.01 ;
PN_4 18.08.02; 26.05.01 ;
PN_5 07.07; 15.03.03 ; 20.02.02 ;
PR_1 29.14.02;
PR_3 18.03.01; 18.10.02 ;
PY_2 11.07.02;
PY_3 00.26.07 (gahṇia) ; 01.22.09 (gahṇia) ;
PY_4 02.41.07 (gahṇia) ; 02.47.05 (gahṇia) ;
SV_1 15.04.31;
SV_3 00.12.04;
SV_4 07.16.04;
SV_5 06.15.03 (gahṇia) ;
SV_6 03.03.02;

gṛhītvānuvācya
PR_3 18.06.01;

gṛhe
AM_1 05.02.04; 06.02.04 ;
AM_2 03.31; 11.05.09 ; 11.05.19 ;
AM_4 23.02;
AN_2 06.32;
AS_5 29.04.06;
DGh 41.27; 47.04 ;
MR_1 19.50.03; 21.49.13 ; 21.55.05 (ghare) ; 21.61.06 (ghare) ;
MR_2 07.03.05; 22.38.05 ;
PR_2 42.03;
PY_1 17.04.03;
PY_2 13.11.13;

gṛheṣu
AS_5 03.10;
MR_1 03.06.06; 21.52.09 ;

gṛhṇāti
AM_5 05.58.03;
AS_4 03.12.04;
AS_6 02.10.06;
AS_7 20.40.02; 32.02.04 ;
BC_1 28.03.01;
CD_1 21.45.02;
CD_3 13.15.01;

gṛhṇātu
BC_1 11.04.01 (gahṇadu) ;
CD_3 04.10.05 (gahṇadu) ;
CD_4 05.70.02 (gahṇadu) ; 06.27.01 (gahṇadu) ;
PN_1 24.01.01 (gahṇadu) ; 25.08.01 (gahṇadu) ;
SV_3 00.45.01 (gahṇadu) ;
SV_4 07.23.02 (gahṇadu) ;

gṛhṇāmi
BC_5 17.04.02;
CD_3 04.15.02 (gahṇāmi) ;
DV 55.07.02;
MR_7 03.31.04 (gehṇāmi) ;
PY_3 00.13.03 (gahṇāmi) ;

gṛhṇāsi
CD_3 13.12.07 (gahṇasi) ;

gṛhṇīta
PR_2 00.38.01 (gahṇaha) ; 00.38.02 (gahṇaha) ;

gṛhṇīyāt
AN_3 06.13;

gṛhṇīṣva
AN_6 27.02;

gṛhya
DGh 20.07;

gṛhyatām
AM_4 13.03.03; 14.06.02 ; 16.02.01 ;
AN_6 30.37;
AS_1 11.09.03;
BC_1 19.70.04; 20.04.02 ; 20.20.01 ; 28.01.01 ;
BC_3 10.05.03;
CD_1 22.05.01; 26.26.02 ; 28.18.02 ; 28.20.02 ;
CD_3 04.11.02;
CD_4 02.02.01; 06.12.02 ;
KBh 21.10.01; 22.01.02 ; 23.03.13 ; 23.05.04 ;
MR_1 24.21.14;
MR_2 22.15.03; 22.77.08 ;
MR_7 14.04.09;
MV 39.04.03; 41.01.05 ;
PN_1 28.10;
PN_3 14.13;
PN_4 26.03.02;
PY_4 25.03.01;

gṛhyate
AS_2 18.17;
AS_3 21.15;
PR_2 55.13;

gṛhyantām
BC_4 12.16.01; 12.21.08 ;
PR_3 05.20;

gṛhyamāṇaḥ
MR_3 24.52.02;

gṛhyamāṇeṣu
MR_3 32.06.03;

gṛhyamāṇau
AN_4 18.15.05;

gṛhyamānam
CD_3 04.15.04 (gahṇiamāṇaṃ) ;

gṛhyeta
MR_1 20.47.06;