bhikṣā...

[Home]

bhikṣā
AM_4 22.04.02 (bhikkha) ;
PR_1 31.15;
PR_3 24.10;

bhikṣām
KBh 14.05.04 (bhikkhaṃ) ; 15.08.04 (bhikkhaṃ) ; 17.02.02 (bhikkhaṃ) ; 17.03.02 ;

bhikṣu
AN_3 18.07;

bhiṇḍi
UBh 09.01.29;

bhite
AS_6 03.05.01;

bhittayaḥ
PN_3 00.24.07 (bhittīo) ; 04.27.11 ;

bhitti
CD_1 21.01.02 (bhitti) ;
CD_3 02.25;
MR_2 15.56.11; 15.62.16 ;

bhittim
MR_2 04.31;

bhittiṣu
CD_3 10.03;

bhittīnām
CD_3 08.11;

bhittvā
AN_1 05.20;
AN_5 16.04.06;
BC_1 20.14.04 (bhindia) ;
PY_4 02.45.06 (bhindia) ;
UBh 30.02;

bhidaḥ
AS_1 11.13;

bhidyatām
PY_3 09.08.07; 09.11.01 ;

bhidyate
PY_3 01.07.18 (bhindīadi) ;

bhidyamānaḥ
CD_1 14.05;

bhidyeta
MR_2 22.82.07;

bhinatti
MR_3 33.24;
UBh 19.11;

bhinadmi
AM_3 00.05.02 (bhindāmi) ;
MR_2 08.19;
PY_3 00.28.06 (bhindāmi) ;

bhinna
AN_1 04.04;
AN_6 34.14;
AS_2 17.02;
AS_5 10.06;
AS_7 22.02;
KBh 01.19;
MR_4 05.03;
MR_6 13.01.08;
PR_2 26.05;

bhinnam
AS_2 04.14;
AS_7 16.18;
PY_2 03.04;

bhinnaḥ
BC_3 15.20;
PN_5 12.08;
PY_3 09.10.02;

bhinnā
UBh 51.01;

bhinnāḥ
MR_5 20.15;
SV_5 12.01;

bhinne
UBh 16.08;

bhilāṣāt
AM_3 15.05;

bhiṣajaḥ
PN_3 01.15;

bhiṣajā
MR_2 15.33.03;