phaṇam...

[Home]

phaṇam
AS_6 31.07;

phaṇasya
BC_4 06.15;

phaṇā
MR_3 21.25;

phaṇān
BC_4 06.02.03 (phaṇāṇi) ;

phaṇinaḥ
MR_6 12.25;

phaṇinā
BC_4 07.12;

phala
AM_4 09.28;
AN_2 06.19;
AN_4 02.20;
AS_1 11.12;
AS_5 12.04;
DV 25.16;
KBh 09.12.07;
MR_7 10.01;
PN_3 21.10;
PN_5 05.01.09 (phaḷa) ;
UBh 57.11;

phalaka
AS_6 13.05.06;
PY_4 05.22.06; 24.06.03 ;

phalakam
AS_6 13.07.03; 22.12.02 ;
CD_4 01.21.04 (phaḷaaṃ) ;

phalakā
SV_6 11.07.03 (phaḷaā) ;

phalakām
CD_4 00.01.07;

phalakāyām
SV_6 11.06.10 (phaḷaāe) ;

phalatā
KBh 12.16;

phalatām
BC_1 15.16;
MR_2 19.16;

phalati
AM_4 05.22;
PR_1 21.34;

phalanti
MR_2 16.31;
PY_1 18.20;

phalam
AM_3 00.70.07 (phaḷaṃ) ; 18.06.05 ;
AN_3 04.18;
AS_1 12.09;
AS_2 10.20; 13.07 ;
AS_6 10.11;
AS_7 30.05;
BC_5 13.06.04;
CD_3 16.38.05 (phaḷaṃ) ;
CD_4 07.06;
KBh 20.13.04;
MR_1 13.22; 15.20 ; 19.70.06 ; 22.12.06 ; 22.23.03 ;
MR_2 15.07.27; 15.10.02 ; 15.10.05 ;
MR_3 19.09.07;
MR_4 03.12; 09.07.06 ; 10.08.08 ;
MR_5 01.10 (phalaṃ) ;
MR_6 21.14;
PN_2 20.15;
PN_3 07.01.06;
PN_5 10.04;
PR_1 14.13; 28.15 ;
PY_1 05.09.03; 12.08 ;
SV_1 08.04.03 (haḷaṃ) ;
UBh 59.03.02; 66.11 ;

phalaḥ
AM_3 18.02.03;
AN_2 21.03.07 (phaḷo) ;
AS_2 07.14.05;
AS_7 25.11.04;
BC_5 19.06;
DV 46.15;
MR_3 24.45.12;
PR_1 29.04.04;

phalā
MR_5 03.23;

phalān
AS_2 15.06.02;

phalāni
BC_3 00.17.06 (phaḷāṇi) ; 00.34.05 (haḷāṇi) ; 00.36.14 (phaḷāṇi) ;
PN_5 06.01;

phalāya
AS_6 24.13;
PN_3 07.08.07;

phalāḥ
DGh 45.26;
PN_5 04.12;

phalitaḥ
PR_1 50.15;

phale
MR_3 08.12;
PN_1 13.09;

phalena
AS_6 11.10;
KBh 20.14.02 (phaḷeṇa) ;
MR_1 22.04.01 (phaleṇa) ;
MV 15.03.02 (phaḷeṇa) ;

phalaiḥ
BC_2 01.18;
MR_6 05.23; 11.15 ;
SV_1 03.07; 12.11 ;

phalgunam
PR_3 15.14;

phalgunasya
DGh 43.23;
KBh 24.14;

phalgunena
DV 33.10;