dhriyate...

[Home]

dhriyate
SV_1 12.60.02 (dharai) ;

dhruvam
AM_2 05.16;
AN_2 10.31;
AS_1 14.12;
BC_2 14.13;
MR_1 20.29;
MR_2 03.19;
UBh 36.14;

dhruvasena
BC_5 01.01.01; 01.01.02 ; 01.04.01 ; 05.10.01 ; 09.03.01 ;

dhruvasenena
BC_5 05.13.05;