khidyate...

[Home]

khidyate
MR_2 03.21;

khidyase
AS_5 07.05;

khinna
AM_4 20.09;
DGh 30.11;

khinnā
AM_2 06.06;

khila
DV 06.16;

khilam
DV 44.15;

khilī
AS_6 22.02;