tūṇa...

[Home]

tūṇa
AS_6 04.31;

tūṇī
MR_7 10.16;
PR_2 61.04;
PR_3 07.10;

tūṇītvam
PR_2 23.03;

tūrṇam
BC_1 02.17;
PN_1 11.01.01;
PN_6 16.02.01;

tūryāṇi
BC_1 02.07;
BC_5 14.03;

tūṣṇīkaḥ
PN_1 04.76.04 (tuhṇīo) ;
SV_4 00.69.05 (tuhṇīo) ;

tūṣṇīkā
AN_2 19.03.02 (tuhṇiā) ;
SV_2 00.21.03 (tuhnīā) ;

tūṣṇīm
AM_1 09.05.04;
AS_5 00.07.01;
CD_3 04.23.01;
MR_3 17.17.03;
MR_5 13.57.04;