stha...

[Home]

stha
MV 09.03.05 (ttha) ;
SV_4 04.04.03 (ttha) ;

sthagikām
MR_5 19.04.03;

sthatā
PY_2 14.11;

stham
AS_6 20.25;
AS_7 02.05;
DGh 26.04.09;
MR_5 07.06.02;
PN_5 12.05.04; 18.08 ;
PN_7 14.20;
PY_2 14.16;

sthayā
AM_4 22.02.05;

sthayoḥ
PY_4 24.06.04;

sthala
DV 51.20;
PN_7 03.13.02;
UBh 13.27;

sthalam
AM_4 11.17;
AN_2 10.17;
DGh 31.07;
MR_2 15.25.13;
PN_5 02.16;

sthalaḥ
UBh 18.17;

sthalī
DV 14.08;

sthale
CD_3 11.30;
MR_2 15.20.38;
SV_6 01.10;
UBh 16.15;

sthaviraḥ
MV 48.12.02 (thero) ;

sthasya
PN_4 27.10;

sthaḥ
AM_1 01.12.03;
AM_4 12.71.11;
AM_6 03.07; 07.03.13 ; 14.43.23 ;
AN_5 16.20;
AS_2 15.09.05;
AS_5 00.01.04;
AS_7 25.23.06;
MR_2 03.03.04;
MR_3 10.18.04; 24.49.16 ;
MR_4 01.11.07;
MR_5 09.72.04;
PN_3 14.09.03; 17.01.05 (ttho) ;
PN_4 17.31; 18.14.02 ;
PN_6 06.18;
PY_1 07.11;

sthā
AS_4 03.25.07;
CD_4 01.07.05;
PN_3 16.07;

sthāṇu
PN_5 09.05.05;

sthāṇuḥ
AS_7 11.26;

sthātavyam
AM_3 13.01.04;

sthātum
AN_4 07.08;

sthāna
AM_4 09.13;
AN_6 16.01;
AS_6 10.04.06;
AS_7 18.03.01;
KBh 22.13;
MR_2 18.09.04;
MR_4 01.12 (ṭhṭhāṇa) ;
MR_5 08.09.03 (ṭhṭhāṇa) ;
PR_2 29.16;
PY_1 08.30;
PY_3 04.04.02;
SV_5 06.29.06 (tthāṇa) ;
UBh 17.09;

sthānam
AM_3 05.12;
AS_3 21.27.02;
AS_5 05.15; 21.04.02 ;
AS_6 08.04.04; 15.01.06 ;
AS_7 11.04.04;
DV 52.16;
MR_1 20.29.04;
MR_2 01.17.02 (ṭhṭhāṇaṃ) ;
MR_3 03.05.13;
MR_5 09.15.03; 11.22.10 ;
MR_6 03.10.10 (ṭhṭhāṇaṃ) ; 03.14.09 (ṭhṭhāṇaṃ) ; 17.06.04 (ṭhṭhāṇaṃ) ; 19.12.10 (ṭhṭhāṇaṃ) ;
MR_7 02.01.18 (ṭhṭhāṇaṃ) ; 03.07.06 (ṭhṭhāṇaṃ) ;
PN_3 04.29.03;
PN_4 07.16;
PR_2 64.10;
PY_3 05.11.37 (ṭṭhāṇaṃ) ;
SV_1 10.22.15;

sthānāt
AS_1 23.08;
BC_3 11.02.11;
MR_1 20.29.25;
MR_2 22.12.08;
MR_6 19.13.04 (ṭhṭhāṇādo) ;

sthānāni
AS_6 07.08.05;
CD_2 00.156.09 (ṭṭhāṇāṇi) ;
PN_1 08.18; 31.13 ;
PR_1 51.11;

sthānām
MR_2 07.05.09;

sthāne
AS_3 12.05.01;
AS_5 10.01.01;
CD_3 01.06.03 (tthāṇe) ;
MR_2 15.22.04;
MR_3 14.30; 15.01.02 ; 23.13.05 ;
MR_5 13.48.06;
MR_6 19.15.23 (ṭhṭhāṇe) ;
MR_7 03.28.04 (ṭhṭhāṇe) ; 13.04.02 ;
PN_5 03.12.02; 14.13 ;
PR_2 29.22;
PY_1 06.48.03;
PY_2 10.22.05;

sthāneṣu
PN_2 00.02.07;
PY_4 02.52.13;

sthāpanā
AM_1 01.17.00;
AN_1 03.01.00;
CD_1 01.02.01;
DGh 02.02.01;
DV 02.02.01;
MV 03.02.01;
PN_1 02.04.00;
PR_1 02.01.00;
PY_1 02.03.01;
SV_1 02.01.00;
UBh 03.01.00;

sthāpaya
AS_1 11.04.04;
CD_4 01.21.06 (ṭṭhāvehi) ;

sthāpayati
AS_1 09.05.03;
PN_3 04.21.02;

sthāpayatvā
AS_7 11.06.02;

sthāpayāmi
PN_3 18.15;

sthāpayitum
AN_1 03.08;
MR_2 22.22.11 (ṭhāviduṃ) ;

sthāpayitvā
PY_3 01.35.17 (ṭhāvia) ;

sthāpitayoḥ
AM_1 09.12.07;

sthāpitaḥ
CD_2 00.44.09 (ṭṭhāvido) ;
MR_2 07.06.19;
MV 11.06.05;

sthāpitāḥ
PY_3 04.08.08;
PY_4 02.52.14;

sthāpitau
MR_3 24.15.29;

sthāpyatām
PN_3 04.19.02;
PN_4 04.01.03;
PR_1 55.17;
PY_1 12.02.02;

sthāpyante
PN_3 07.26.04;

sthām
AM_4 10.02.07;
SV_1 05.14.10;

sthālam
DV 26.01;

sthāsyati
UBh 34.01.07;

sthāsyanti
PN_4 28.04;
PY_2 09.10.09;

sthāsyāmi
AS_3 22.02.11;
CD_1 21.03.04 (ciṭṭhissaṃ) ;
PN_4 19.02; 19.05 ;
PY_4 00.12.04 (ciṭṭhissaṃ) ;

sthāḥ
AM_3 03.02;
AS_5 11.11.06;
DV 15.19;
PR_1 11.10;
PR_2 02.11; 38.02 ;
PY_2 04.01.10;

sthita
PN_2 04.18;
PN_6 05.02;

sthitam
AM_2 06.03.02 (tthidaṃ) ;
AM_4 06.13;
AN_6 07.11;
AS_6 04.13;
BC_1 18.23; 18.02.06 ;
BC_3 11.02.10;
MR_2 01.05 (ṭhṭhiaṃ) ; 14.31 ;
MR_6 09.20;
MR_7 04.17;
PN_3 02.20;
PN_4 04.17;
PR_1 53.14;
PY_4 16.14;
UBh 52.11;

sthitavati
AN_5 14.03.37;

sthitasya
AS_7 27.04;

sthitaḥ
AM_3 09.02.03;
AM_6 11.05.05;
AS_1 13.02.03; 19.57.05 ;
AS_2 00.24.05; 02.01.02 ; 03.06.07 ;
AS_3 06.09.03;
AS_5 05.10.08; 19.01.03 ;
AS_7 11.35; 12.12.02 ; 15.14 ;
BC_1 19.36.06 (ṭṭhido) ;
BC_3 06.04.02;
BC_4 05.11; 05.16 ; 12.25.11 (ṭṭhio) ;
CD_1 03.17;
CD_4 06.10;
DGh 34.34; 49.14 ;
DV 54.06.04;
KBh 09.23;
MR_2 03.02.03; 22.15 ;
MR_4 12.44.10;
MR_6 04.07.01;
MV 06.19; 32.05.02 ;
PN_1 03.36;
PR_3 10.13;
PY_3 01.44.01 (ṭṭhido) ;
PY_4 00.13.02;
SV_1 11.03.01;
UBh 21.08; 21.18 ; 57.32 ;

sthitā
AS_1 01.21;
AS_2 12.09;
AS_4 19.04;
AS_6 01.65.04; 02.10.03 ; 08.14.04 ;
AS_7 22.07;
BC_1 29.24.07;
BC_2 03.13;
CD_1 21.04.01;
CD_4 01.35.03;
MR_1 01.04;
PN_4 00.04.05 (ṭṭhidā) ;
PN_6 05.02.04;
PR_1 29.21;
SV_5 06.66.02 (ṭhida) ;

sthitānām
MR_6 02.06 (ṭhṭhidāṇaṃ) ;

sthitāyām
PY_3 05.15.05 (ṭṭhidāe) ;

sthitāḥ
AN_5 14.02.08;
AN_6 01.01.11; 13.20 ;
AS_2 05.04.03;
AS_4 14.05.03;
BC_3 03.07; 03.32 ;
PR_2 20.08;
PY_2 06.18;

sthiti
MR_1 05.04;
MR_3 08.05;

sthitim
MR_5 10.08;

sthitiḥ
AS_5 10.07;

sthite
DV 04.38.07;
MR_1 06.01.05; 06.06.05 ; 07.04.05 ;
MR_2 12.25.03;
PN_1 05.03;
PN_6 02.03.10;

sthiteṣu
MR_2 15.21.06;

sthitau
AN_6 14.05;
DV 12.01.13;

sthitvā
AM_3 09.10.02; 11.05.02 ; 14.02.02 ;
AN_4 08.05.03;
AN_6 01.02.10;
AS_1 18.03.03; 18.17.03 ;
AS_3 21.23.02;
AS_4 19.12.03;
AS_5 26.06.01;
MR_6 03.02.07 (ciṭhṭhia) ;
PN_2 16.01.07;
SV_5 06.54.03 (ciṭṭhia) ;

sthira
AM_1 08.02;
AS_2 04.08.01;
BC_5 08.09;
CD_3 02.06.01;
MR_1 13.14;
MR_3 24.48.04;
PR_2 43.06;

sthiratayā
AS_4 14.07;

sthiratām
DGh 11.04;

sthiratvam
AM_3 11.02.02;

sthiram
MR_6 06.22;

sthirāṇi
AS_5 02.21;

sthirām
MR_2 02.07;

sthirāḥ
AM_3 11.04.07;

sthirī
AS_4 12.08.04;
MR_6 06.15; 16.22.02 ;
PY_1 12.10.02;
PY_3 05.21.03;
PY_4 08.19;

sthīyatām
MR_2 13.15;

sthīyate
AS_2 04.04.04;
MR_1 15.01.08;
MR_6 05.36;

sthūla
BC_4 07.17;

sthūlam
MV 43.04.03;

sthūlaḥ
AM_3 06.11;

sthena
DGh 36.05.05;
SV_6 06.07.03;

sthairyam
MR_1 13.01.11; 22.16 ;
MR_5 05.15;
PN_1 21.03.02;
PN_3 10.01.06;

sthaiḥ
KBh 03.04;
UBh 13.01.10;