ra...

[Home]

ra
BC_3 03.24;

rakta
AM_6 16.09;
AN_1 14.04;
AN_4 23.12;
AN_6 16.12;
CD_3 02.03.04 (ratta) ;
PY_4 00.11.14 (ratta) ;
UBh 20.05;

raktapaṭaḥ
AM_5 05.22.06 (rattapaḍo) ;

raktam
BC_4 02.27;
CD_3 02.01;

raktā
PY_2 12.06;

raktāḥ
MR_4 07.05.29;

raktaiḥ
BC_3 03.01;

rakṣa
AS_7 20.06;
CD_1 14.25;
MR_1 22.25.02; 23.11.13 ;
PN_5 01.18;
PY_3 06.24;

rakṣaka
PY_3 01.21.03 (rakkhaa) ;

rakṣakam
PY_2 00.02.07;

rakṣakaḥ
AM_2 07.04.05 (rakkhao) ;
MR_3 24.20.06;

rakṣakeṇa
BC_5 02.14.03;

rakṣaṇa
AM_1 01.11.07;
AM_3 00.101.11;
BC_1 09.17;
BC_2 13.12.03;
DGh 35.18;
MR_2 01.10 (rakkhaṇa) ;
MR_7 16.23;
MV 08.11; 16.07 ;
PN_2 00.05.06;
UBh 36.17;

rakṣaṇam
MV 18.15;
PN_7 11.25;
SV_1 10.15;

rakṣaṇāt
MV 19.14;

rakṣaṇāya
AS_5 08.09;

rakṣaṇīyāḥ
MR_5 07.02.01;

rakṣaṇe
AS_2 12.08.05;
PY_4 19.15;

rakṣataḥ
MR_1 02.06;

rakṣatā
MR_7 05.11;

rakṣati
AM_4 15.03.05;
CD_3 12.14;
MR_1 06.12;
MR_2 20.19.07;
PR_2 26.37;

rakṣatu
AS_6 22.10.04;

rakṣate
CD_1 20.14;

rakṣatra
AM_6 00.08.07 (ṇakkhatta) ;

rakṣanti
AM_3 10.02.02;
KBh 13.14;
PY_3 00.41.04 (rakkhanti) ;

rakṣantu
AN_4 06.18;
BC_4 09.15;

rakṣantyā
PN_3 18.01.05 (rakkhantīe) ;
SV_5 10.09;

rakṣam
PN_4 19.12;

rakṣamāṇā
BC_1 10.11;

rakṣayā
MR_6 18.06;

rakṣasā
PN_6 11.05;

rakṣasi
MR_1 21.49.14;

rakṣaḥ
AN_2 16.11;
AN_4 06.11;
AN_6 03.32;
MV 46.03.02;

rakṣā
AS_2 14.08;
KBh 21.07;

rakṣām
AN_3 27.03.05;
PN_3 07.07.06;

rakṣāmi
CD_4 04.15;

rakṣāyai
AS_1 25.02.05;

rakṣāṃsi
AS_2 15.12.05;

rakṣi
AM_3 10.16; 14.23 ;
AM_6 08.17.21;
BC_2 02.03; 16.06.06 ;
CD_4 05.04.07;

rakṣiṇaḥ
AM_3 02.04; 09.06.02 ; 10.01.02 ;
AN_5 14.02.09;
CD_1 13.23;

rakṣiṇau
AS_6 00.01.09; 00.01.00 ; 01.09.00 ;

rakṣita
AM_3 10.02.03;

rakṣitam
CD_1 27.02.14 (ḷakkhidaṃ) ;
CD_4 05.79.06 (rakkhidaṃ) ;
DGh 22.26;
MV 49.18.03;

rakṣitari
AS_5 14.06;

rakṣitavyam
KBh 13.18;
PY_4 12.09;

rakṣitavyaḥ
AM_3 08.04.05;
CD_1 11.03.05 (rakkhidavvo) ;
CD_2 00.52.03 (rakkhidavvo) ;

rakṣitavyā
PN_1 11.07.08;

rakṣitaḥ
CD_4 05.15.05 (rakkhido) ;
PR_3 01.14;
PY_4 20.06;

rakṣitā
AS_5 11.08.05;
BC_2 16.12.06 (rakkhidā) ;
CD_1 26.24.02 (rakkhidā) ; 28.16.04 (rakkhidā) ;
CD_2 00.31.05 (rakkhidā) ;
MR_2 15.08;
PY_1 09.11;
SV_6 04.13; 08.15 ;

rakṣitāḥ
SV_1 12.16;

rakṣitum
BC_1 29.19;
MR_1 06.02.11 (rakkhiduṃ) ;
MR_7 01.03 (lakkhiduṃ) ;
MV 15.03.08 (rakkhiduṃ) ;
SV_1 09.24;
SV_6 04.01.04 (rakkhiduṃ) ; 10.04 ;

rakṣitvā
CD_1 24.03.18 (rakkhia) ;
CD_3 16.34.04 (rakkhia) ;

rakṣibhiḥ
AM_6 14.40.23;

rakṣiṣyati
AS_6 28.06;

rakṣī
PN_1 02.13;

rakṣoṅganābhrukuṭivat
AM_5 07.12;

rakṣobhiḥ
AN_3 23.03.01;

rakṣyatām
PR_1 38.16;

rakṣyam
AS_6 28.05;
PY_1 12.17.06;

rakṣyamāṇaḥ
PY_1 07.02.32 (rakkhiamāṇo) ;

rakṣyaḥ
AM_1 12.25;

raghu
AN_1 02.02.07; 06.12 ;
AN_3 23.05;
AN_4 07.16;
AN_5 03.12;
AN_6 02.17; 17.01 ;
PN_2 10.11;

raghukula
AN_4 08.02.02;

raghuḥ
PN_2 21.06;
PN_3 07.06.14; 07.18.02 ; 07.24.04 ;
PN_4 10.15;

raghūdvahaḥ
PN_2 03.17;

raghoḥ
PN_4 09.01;

raṅga
BC_5 01.18; 04.14 (ḷaṃga) ;
CD_1 24.02;
PN_1 04.29.06 (raṅga) ;

raṅgam
BC_5 07.02;

raṅgaḥ
AS_1 04.02.09;

raṅge
PY_1 01.06.05;

racanam
MR_6 11.07;

racanā
AM_4 00.03.08 (raaṇā) ;
MR_2 04.30;

racanām
MR_2 10.15;

racayati
AM_2 13.23;
DV 02.08;

racayan
MR_4 03.06;

racayantyāḥ
AS_3 13.08;

racita
AN_2 02.02; 05.02 ; 11.02 ;
AN_6 06.02; 11.02 ;
AS_4 21.09;
DV 03.11;
PY_4 04.08;

racitam
AM_2 03.06;
AM_3 00.33.04 (raidaṃ) ; 00.34.04 (raidaṃ) ; 19.10.05 (raidaṃ) ; 19.14.06 (raidaṃ) ;
AS_6 18.20;
SV_5 00.14.03 (raidaṃ) ; 00.30.03 (raidaṃ) ; 06.20.05 (raidaṃ) ;

racitaḥ
AN_4 23.19;

racitā
PY_3 06.05;
PY_4 17.06;
UBh 13.30; 17.31 ;

racitāni
AM_3 00.23.02 (raidāṇi) ; 00.23.04 (raidāṇi) ;
PN_5 06.06;

racitāḥ
PR_2 07.07;
UBh 11.22;

racite
DGh 08.05;

rajakebhyaḥ
BC_5 01.05.12;

rajata
AN_2 11.01;
BC_5 09.14;

rajani
AN_6 17.11;

rajanicara
AN_6 02.01; 12.13 ; 21.01.06 ;

rajanī
BC_1 19.35.02 (ḷaaṇī) ; 28.04.03 ;
BC_2 24.05.03;
PY_3 03.12;

rajanīcara
AN_5 14.02.03;

rajanyām
BC_1 19.16.03 (ḷaaṇīe) ;
PY_1 06.09.04 (raaṇīe) ;

rajanyāḥ
AS_4 01.42.03;
BC_1 18.13.08;

rajasaḥ
AM_6 22.03;
PY_4 26.03;

rajasā
AS_7 17.21;
KBh 16.18;

rajaḥ
AM_1 05.12.27;
AM_6 04.11;
AS_4 10.14;
AS_6 04.09;
AS_7 10.11;
DV 06.13.04;
PN_3 02.25;
SV_6 01.15;

rajā
PN_3 07.10.14;

rajobhiḥ
AS_1 08.15;

rajju
MR_2 02.03;
MR_6 15.03.07;
SV_6 10.07;

rajjubhiḥ
MV 47.09;

rajjum
AM_3 11.05.03; 11.15.01 ; 11.18.06 ; 12.01.02 ; 13.05.05 ;

rajjuh
MR_6 03.16.03;

rajjuhastaḥ
AM_3 00.117.04;

rajjuḥ
MR_6 04.12 (rajjū) ;

rajjvā
AM_3 13.03.04;

rajyati
PY_4 00.17.02 (rajjai) ;

rañjita
DV 41.11;
KBh 16.12;
UBh 14.04;

raṇa
AM_1 12.29;
AM_5 04.09;
AN_4 22.13;
AN_5 15.13;
AN_6 11.07;
AS_6 30.10;
AS_7 26.03;
BC_2 21.05;
DV 04.09;
KBh 05.16;
PR_1 20.05;
PR_2 03.06.02; 05.13 ; 13.07 ; 15.15 ; 33.02.02 ;
PR_3 02.01;
UBh 03.02; 04.25 ; 13.21 ; 14.19 ; 14.27 ; 21.30 ; 27.07 ; 27.15 ; 63.15 ;

raṇam
PR_3 14.03;
UBh 38.16;

raṇaḥ
AN_3 22.14;

raṇājira
UBh 07.07;

raṇājirāt
PR_3 06.12;

raṇi
MV 02.03.08;

raṇe
AN_2 18.09;
DGh 03.18; 13.05 ;
KBh 11.17; 12.17 ;
PR_2 35.09;
PR_3 16.04;
PY_1 12.12;
PY_4 06.08;
UBh 05.20; 53.11 ; 58.24 ; 64.13 ;

raṇeṣu
KBh 13.03.04;

rata
AS_6 20.12;

ratalau
PN_1 08.09;

rataḥ
MV 42.06;
PR_2 32.05;

ratā
AN_6 30.34;

ratāḥ
SV_5 12.06;

rati
AS_1 18.18;
CD_3 01.19;
MR_3 09.13; 10.11.00 ;

ratim
AM_4 00.30.11 (radiṃ) ;
AS_2 01.17;

ratiḥ
CD_2 00.15.06 (radī) ;
DGh 45.24;

ratna
AM_3 16.04;
AN_2 17.15;
AS_2 09.13; 12.09.02 ;
AS_7 12.18;
BC_4 13.02;
MR_3 19.33; 21.07 ;
MR_4 05.04;
UBh 22.04;

ratnatā
AM_1 05.43.03;

ratnam
AM_4 14.03;
AS_1 22.16;
AS_2 10.11;
CD_2 00.109.05 (raaṇaṃ) ;
CD_3 00.02.07;
PY_2 11.04.15;

ratnasya
PN_3 07.03.06;

ratnānām
MR_7 07.05;
PY_2 12.01.04;

ratne
PY_4 12.16;

ratnyaika
UBh 09.08;

ratha
AN_6 07.12; 11.14 ;
AS_1 07.07.01; 09.32 ; 10.21.03 ;
AS_6 32.04.02;
AS_7 00.01.05; 06.02.01 ; 10.04 ;
BC_1 06.09; 23.23 ;
BC_5 12.03;
CD_2 00.24.04 (raha) ;
KBh 03.03; 14.03.02 ;
PN_3 01.04.03; 02.05 ;
PR_1 53.02;
PR_2 03.09; 11.13 ; 14.08 ; 51.02 ;
PR_3 14.07;
SV_5 11.08.04;
UBh 09.20; 32.15 ; 58.03 ; 58.03.07 ;

ratham
AN_3 07.24;
AN_5 16.14.01;
AN_6 11.04.06;
AS_1 09.05.02; 11.04.03 ;
AS_2 15.19.04;
AS_6 30.01.09; 32.03.02 ;
AS_7 11.02.03; 11.06.01 ; 33.16.10 ;
KBh 14.01.04; 23.15.04 ;
PN_3 01.32; 01.02.01 ; 04.21.01 ;
PN_4 28.06.01;
PR_1 55.03;
PR_2 13.01; 16.07 ; 16.02.01 ; 18.07 ; 37.01 ;
SV_1 16.23;

rathavegam
PN_3 01.03.01;

rathasya
AS_1 07.02.08;
PN_3 15.15;

rathaḥ
AN_6 11.03.11;
AS_1 20.03.05;
AS_7 07.20; 10.20 ; 11.10.03 ;
BC_1 21.09;
CD_3 18.05;
DGh 23.05;
KBh 05.01.10; 14.04.10 ; 24.01.10 ;
PN_1 02.10.09 (raho) ; 03.22 ; 23.09 ;
PN_2 11.04; 11.13 ;
PN_3 04.19.03;
PN_4 04.01.04; 28.04.07 ;
PN_7 13.17.04;
PR_1 55.16; 55.03.09 ;
PR_2 14.07; 15.01.05 ; 18.19 ; 18.01.05 ; 18.05.04 ; 19.13 ; 26.01.04 ; 27.20 ; 51.23 ;
PR_3 07.03; 08.14 ; 08.20 ; 10.12 ; 11.07 ;
SV_5 07.15;
UBh 58.31;

rathāt
PN_2 16.01.03;
PN_3 04.22.01;
PN_4 04.04.01;
PR_2 42.17;

rathān
UBh 10.12;

rathānām
AM_4 21.09.06 (rahāṇaṃ) ;
PY_4 06.01.12;

rathārohaṇam
KBh 23.17.01;

rathāḥ
PR_1 53.02.03;
PR_2 07.08;
UBh 05.13;

rathinam
UBh 09.11;

rathinām
PR_3 07.24;

rathe
AN_6 12.11; 14.04 ;
PR_2 20.06;

rathena
AS_1 05.02.10;
AS_7 33.01;
PN_2 10.06.03; 10.07.03 ;
PN_3 00.31.04;
PN_4 00.19.04;
PR_3 22.09;
PY_2 09.07.05;

ratheṣu
KBh 06.09;

rathaiḥ
PR_1 54.03;

rathya
PY_3 00.26.12 (raccha) ;

rathyā
CD_1 17.02.06 (ḷacchā) ;

rathyāsu
PY_4 09.04;

rathyāḥ
AS_1 08.24;
MR_3 10.11;

radanikā
CD_1 21.13.00; 21.18.00 ; 26.18.02 (radaṇiā) ;

radanikām
CD_1 28.05.03 (radaṇiaṃ) ;

radanikāvidūṣakau
CD_1 26.35.01;

radanike
CD_1 21.13.01; 21.18.02 (radaṇie) ; 21.27.01 (radaṇie) ; 26.29.01 ; 26.34.01 ; 28.06.01 (radaṇie) ; 28.25.01 (radaṇie) ;
CD_3 14.25.01; 15.02.01 (radaṇie) ; 15.02.02 (radaṇie) ; 16.04.01 (radaṇie) ; 16.20.01 (radaṇie) ;

rantum
CD_2 00.17.01 (ramiduṃ) ;

rantvā
BC_1 18.18.09 (ḷamia) ; 19.08.07 (ḷamia) ;

randhra
AS_6 07.19.02;
MR_3 19.40;

rabhasa
AN_6 04.19;

rabhasam
BC_4 03.13;
MR_5 24.34;
UBh 25.01.07; 56.14 ; 57.27 ;

rabhasaḥ
PN_4 07.14;

ramaṇītā
MR_6 10.03.05;

ramaṇīya
AN_5 06.18;
AS_7 17.10;
SV_2 00.06.14 (ramaṇīa) ;

ramaṇīyataram
MR_3 01.03.05;

ramaṇīyataraḥ
PY_4 06.01.08;

ramaṇīyatā
CD_4 05.87.02 (ramaṇijjadā) ;
MR_3 06.08.08;

ramaṇīyam
AM_2 06.14.04 (ramaṇīaṃ) ;
AM_5 00.18.03 (ramaṇīaṃ) ;
PY_1 13.07.11;
SV_4 00.76.08 (ramaṇijjaṃ) ;

ramaṇīyaḥ
CD_1 02.03.14 (ramaṇīo) ;
CD_2 00.16.07 (ramaṇīo) ; 00.18.06 (ramaṇīo) ;
MR_3 10.09.08;
SV_2 00.14.06 (ramaṇīo) ;
SV_4 00.03.10 (ramaṇijjo) ; 06.01.01 (ramaṇīo) ;

ramaṇīyā
AS_7 08.03.03;

ramaṇīyānām
BC_3 01.09.03;

ramaṇīyāni
AM_4 00.20.03 (ramaṇīāṇi) ; 00.20.06 (ramaṇīāṇi) ;
SV_5 04.10.03 (ramaṇīāṇi) ;

ramaṇīyām
SV_4 02.01.09 (ramaṇīaṃ) ;

ramaṇīyāḥ
AS_1 03.14;

ramaṇīyena
AM_5 01.03.06 (ramaṇīeṇa) ;

ramate
AM_2 04.13.11 (ramadi) ;
AM_4 00.26.12 (ramadi) ;
AN_2 10.23;
CD_3 01.08.04;

ramanīyam
AS_1 19.21.05;

ramamāṇaḥ
AM_4 12.51.13;

ramayati
PN_4 17.34;

rame
BC_1 04.08;
CD_3 01.05.05 (ramāmi) ; 01.09.06 (ramāmi) ;
PR_2 58.07;

rambha
MR_6 11.06;

ramya
AS_4 10.01;

ramyam
AS_1 15.05;
AS_6 05.01;

ramyāṇi
AS_5 02.01;

ramyām
PN_5 01.07;

rarāja
MV 01.20;

rava
DGh 26.01.09;
DV 51.29;
PR_2 03.10;

ravam
AN_4 12.20;
AS_4 08.01.02;

ravaḥ
BC_3 03.22.18 (ravo) ;
PN_3 07.06.13;
UBh 54.13;

ravā
DV 51.31;

ravāḥ
MR_4 17.03;

ravi
AM_4 04.29;
AS_2 04.08;
AS_5 05.11;
KBh 19.01;
MV 04.02;

ravivat
AM_1 08.22;

raviḥ
SV_1 16.18;

ravīndvargalā
AM_5 06.28;

ravaiḥ
BC_2 10.15;
PR_2 18.14;

raśmayaḥ
CD_1 29.16;
PN_1 09.07;

raśmi
AN_6 14.10;
AS_1 07.02.06;
DGh 05.11;

raśmitvam
AS_3 04.05;

raśmibhiḥ
PN_5 20.08;

raśmiṣu
AS_1 08.02;

raśmiḥ
AM_4 03.01.12; 05.05.06 ;
AS_7 06.11;

rasa
AM_2 08.11.16 (rasa) ;
AS_7 08.04.09; 20.02 ;
CD_1 02.05.02;
MR_1 15.11.05;
MR_2 07.06.07; 12.21.11 ;
MR_4 10.03;

rasanā
PY_3 00.37.04 (rasaṇā) ;

rasam
AM_1 02.10;
AS_2 10.16;
MR_2 11.05 (rasaṃ) ;
MR_3 04.32; 30.24 ;

rasaḥ
AM_5 04.06;
AM_6 19.10.06 (raso) ;
AS_3 21.16;
AS_4 04.13;

rasātalam
AN_3 16.09;

rasāyanaiḥ
PN_2 14.11.02;

raseṣu
CD_3 01.12;
MR_2 16.22;

rasaiḥ
AM_4 18.15;

rahayati
MR_3 04.04;

rahasi
AS_1 18.07;
AS_6 04.17.14;
BC_1 09.15;
MR_1 15.05.13;
MR_3 24.18.26;

rahasya
BC_4 12.31.05;

rahasyam
AM_3 00.51.03 (rahassaṃ) ;
CD_4 01.29.02; 01.30.04 (rahassaṃ) ;
MR_5 05.29.02; 05.30.03 (rahasyaṃ) ; 05.31.03 ; 05.32.03 (rahassaṃ) ; 13.26.05 (rahassaṃ) ; 13.27.03 ;
MR_6 15.16.03 (rahassaṃ) ; 15.20.04 ;

rahaḥ
AS_5 23.08; 24.06 ;

rahitam
PN_1 18.28;

rahitā
CD_3 01.08;

rahitān
MR_1 11.25;

rahitām
PN_5 01.06;

rahitāḥ
UBh 10.21;

rahiteṣu
DV 06.12;

rahitaiḥ
MR_6 05.33;
UBh 10.08;

raḥ
AM_2 13.20;