eka...

[Home]

eka
AM_1 01.07; 01.17 ; 01.27 ; 01.36 ; 05.12.46 ;
AM_3 09.02.01;
AM_4 07.03; 07.15 ;
AM_5 03.14.01 (eka) ;
AN_2 08.05;
AN_3 21.12;
AS_1 24.29;
AS_3 07.06; 13.02 ;
AS_5 17.05;
AS_6 12.01;
AS_7 16.20; 19.11.02 ; 20.12 ; 20.58.03 ; 21.08 ; 27.33 ;
BC_1 10.09.03; 19.28.16 (ekka) ;
BC_2 18.01; 18.05 ;
BC_3 00.23.04 (eka) ;
BC_4 06.07;
BC_5 20.08;
CD_2 00.149.18 (ea) ; 00.162.02 (eka) ;
CD_3 13.02.04;
DGh 01.04; 36.09.02 ;
DV 47.15; 56.08 ;
KBh 21.05.05; 23.02 ; 23.03.02 ;
MR_1 26.03;
MR_2 07.05.12; 13.29 ; 15.05 ; 15.13.28 ;
MR_3 19.15;
MR_4 20.01 (ekka) ;
MR_7 04.03.03; 06.20 ; 06.32 ;
PN_1 04.76.01 (ekka) ; 05.23.09 ; 11.07.04 ;
PN_2 10.15.03; 19.36 ;
PN_3 04.07.01;
PN_5 14.01.03;
PN_7 01.12;
PR_1 06.03; 17.08 ;
PR_2 00.04.04 (ekka) ; 04.01 ; 09.01 ; 43.17 ;
PY_1 04.08; 06.15.11 ; 06.40.03 (ekka) ; 07.09 ;
PY_2 02.17; 04.01.09 ;
PY_3 00.03.03 (eka) ; 05.17 ;
PY_4 15.06.02 (ek) ;
SV_4 04.28.08 (ekka) ;
SV_5 06.42.03 (ea) ;
SV_6 19.08;
UBh 03.21; 21.01 ; 52.01.01 (ekka) ;

ekataram
MR_4 13.18;

ekataḥ
AS_4 02.02; 02.12 ;

ekatra
AM_2 04.03.05;
MR_3 24.48.08;

ekatvam
MR_1 22.20;

ekam
AM_2 04.14.01 (ekaṃ) ;
AM_3 00.63.11 (ekkaṃ) ;
AM_4 00.35.06 (ekkaṃ) ;
AM_5 04.04.01 (ekkaṃ) ;
AS_5 30.19;
AS_6 06.10; 12.02 ;
CD_3 13.05.04; 13.06.03 ;
KBh 20.18;
MR_2 19.11; 23.23 ;
MR_4 12.38.04;
MR_5 11.13.09; 15.02.16 ;
MV 12.13; 14.07 ;
PN_1 04.29.10 (ekkaṃ) ;
PR_2 42.15;
PY_1 09.10.05 (eaṃ) ;

ekamaṇe
MV 01.19;

ekayā
MR_1 19.64.07 (ekkāe) ;

ekasmāt
MR_1 19.62.02 (ekkādo) ;

ekasmin
BC_1 29.03.01 (ekaṣṣiṃ) ;
BC_3 00.24.06 (ekaṣṣiṃ) ; 00.24.16 (ekaṣṣiṃ) ;
CD_2 00.101.01 (eassiṃ) ;
DGh 17.03;
PR_1 36.09;
PR_2 54.11;
UBh 46.11;

ekasya
PY_3 01.47.01 (ekassa) ;

ekasyāḥ
AM_2 04.15.12 (ekassā) ;

ekaḥ
AM_1 05.45.01;
AM_2 05.18.05 (eko) ; 09.08.03 (ekko) ; 10.01 ;
AM_4 14.01.01;
AS_2 15.10;
DV 40.14.05; 43.10 ;
KBh 25.12;
MR_3 19.25.00;
MR_4 06.02.03; 07.02.02 ; 10.07.04 ;
PN_5 01.33;
PR_2 24.29;
PY_1 04.11.03; 04.19.06 ; 13.14.05 ;
SV_4 00.06.01 (ekko) ; 00.55.01 (ekko) ;
UBh 45.08; 57.29 ;

ekā
DGh 16.01;
PN_1 27.06;
PN_5 08.02;
PY_1 04.04.10;
SV_4 04.18.01 (ekkā) ;

ekākinā
BC_1 19.03.11 (ekkāiṇā) ; 19.51.11 (ekkāiṇā) ;
PN_1 24.04.02; 26.09 ;
PY_1 06.28.12 (ekāiṇā) ; 07.02.27 (ekkāiṇā) ;

ekākinīm
AM_5 02.05.01 (eāiṇiṃ) ;
PN_7 03.04.04 (eāiṇiṃ) ;

ekākinyā
PN_1 04.14.03 (eāiṇīe) ;

ekākī
AM_4 12.43.04; 20.13.09 (eāī) ;
CD_1 21.12.01 (eāī) ;

ekādaśa
DV 04.08.04; 04.34.07 ;
UBh 58.10;

ekānta
MR_3 05.20;

ekāntikī
MR_4 14.04.15;

ekānte
AM_6 14.20.02;
AN_6 01.02.09;
PN_3 04.23.02;
PN_4 04.05.02;

ekām
PN_5 15.05;

ekāḥ
MR_1 25.20;

ekī
BC_3 00.28.03 (ekkī) ;

eke
PR_3 15.12;

ekena
AM_2 09.03; 10.01.02 ;
AM_3 11.18.01;
BC_3 11.02.09;
DGh 21.02; 38.09 ;
DV 32.24; 40.14.04 ;
PR_1 12.02;
PR_3 15.01;

ekaikam
AS_7 28.05.01;

ekaiḥ
PN_7 01.17;