jaivantiḥ...

[Home]

jaivantiḥ
PY_2 00.02.14; 03.04.02 ; 07.02.08 ;

jaiḥ
DV 24.06; 30.03 ;
KBh 23.07;