yau...

[Home]

yau
MR_3 24.15.02; 24.16.01 ; 24.21.01 ;

yaugandha
PY_1 13.09.18 (joandha) ;

yaugandharāyaṇa
PY_2 09.16;
PY_4 15.03.02; 17.01.02 ; 25.05.02 ;
SV_6 18.08.02;

yaugandharāyaṇam
PY_1 13.12.01 (joandharāaṇaṃ) ; 15.21.01 (joandharāaṇaṃ) ;

yaugandharāyaṇasya
PY_4 05.02.05;
SV_5 06.50.04 (joandharāaṇassa) ;

yaugandharāyaṇaḥ
PY_1 01.14; 02.11 ; 02.04.03 ; 02.04.00 ; 02.06.00 ; 02.08.00 ; 03.02.00 ; 03.05.00 ; 03.08.00 ; 03.10.00 ; 04.03.00 ; 04.08.00 ; 04.10.00 ; 04.15.00 ; 04.18.00 ; 05.06.00 ; 05.08.00 ; 05.12.00 ; 05.15.00 ; 06.01.00 ; 06.03.00 ; 06.09.00 ; 06.11.00 ; 06.13.00 ; 06.17.00 ; 06.22.00 ; 06.28.00 ; 06.32.00 ; 06.36.00 ; 06.40.00 ; 06.44.00 ; 06.46.00 ; 07.02.00 ; 07.05.00 ; 08.02.00 ; 08.05.00 ; 08.09.00 ; 08.11.00 ; 09.02.00 ; 09.04.00 ; 09.10.00 ; 11.02.00 ; 12.01.00 ; 12.03.00 ; 12.05.00 ; 12.07.00 ; 12.13.00 ; 12.15.00 ; 12.18.00 ; 13.02.00 ; 13.04.00 ; 13.06.00 ; 13.10.00 ; 13.12.00 ; 13.14.06 ; 13.15.00 ; 13.17.00 ; 14.01.00 ; 15.02.00 ; 15.04.00 ; 15.09.00 ; 15.15.00 ; 15.19.00 ; 15.21.00 ; 16.13 ; 16.07.00 ; 16.11.00 ; 16.13.00 ; 16.15.00 ; 17.02.00 ; 17.06.00 ; 17.09.00 ; 17.12.00 ;
PY_2 08.32.04;
PY_3 01.48.00; 01.50.00 ; 01.53.00 ; 01.58.00 ; 01.60.00 ; 03.00.14 ; 03.03.00 ; 03.05.00 ; 03.07.00 ; 04.01.00 ; 05.05.00 ; 05.07.00 ; 05.11.00 ; 05.15.00 ; 05.18.00 ; 05.20.00 ; 05.26.00 ; 06.03.00 ; 07.01.00 ; 07.03.00 ; 07.05.00 ; 07.07.00 ; 07.10.00 ; 08.15 ; 09.20 ; 09.08.00 ;
PY_4 03.01.05; 03.02.05 ; 05.01.07 ; 05.13.03 (joandharāaṇo) ; 05.22.03 ; 05.22.00 ; 07.01.00 ; 08.02.07 (joandharāaṇo) ; 08.02.00 ; 09.03.00 ; 10.02.00 ; 11.02.00 ; 12.05.00 ; 13.02.05 ; 14.01.02 (joandharāaṇo) ; 15.03.00 ; 15.08.02 ; 15.09.00 ; 16.01.00 ; 17.01.00 ; 18.02.00 ; 19.01.00 ; 19.04.00 ; 19.06.00 ; 19.08.00 ; 20.02.00 ; 22.01.00 ; 25.00.15 ; 25.05.00 ;
SV_1 02.04.05; 02.04.00 ; 03.01.00 ; 03.03.00 ; 03.05.00 ; 05.02.00 ; 05.05.00 ; 05.08.00 ; 06.00.24 ; 08.00.37 ; 08.07.00 ; 09.03.06 (yogandharāyaṇo) ; 10.08.00 ; 10.18.00 ; 12.17.00 ; 12.26.00 ; 12.28.00 ; 12.30.00 ; 12.32.00 ; 12.35.00 ; 12.41.00 ; 12.43.05 ; 12.43.00 ; 12.48.00 ; 12.53.05 (joandharāaṇo) ; 12.55.00 ; 12.61.00 ; 13.00.27 ; 14.02.00 ; 15.15.00 ; 15.18.00 ; 15.23.00 ;
SV_6 14.12.03; 14.12.00 ; 15.02.00 ; 15.06.00 ; 15.26.00 ; 15.30.00 ; 16.02.00 ; 16.05.03 ; 17.00.18 ; 17.05.01 ; 18.00.16 ; 18.08.00 ; 18.10.00 ; 18.12.00 ; 18.14.00 ; 18.17.00 ;

yaugandharāyaṇāya
PY_3 05.23.07 (joandharāaṇassa) ;

yaugandharāyaṇena
PY_4 02.52.10; 05.16.02 (joandharāaṇeṇa) ;

yaudha
DGh 03.01;
KBh 06.06; 13.03.07 ;

yaudham
UBh 03.07;

yaudhaḥ
AM_4 21.04;
PR_3 20.01;

yaudhān
PY_4 05.08;

yaudhāḥ
UBh 03.18; 12.06 ;

yaudhiṣṭhiram
PR_2 70.01;

yaudhe
PR_2 51.06;

yauvana
AM_2 02.05.08;
AM_5 07.17;

yauvanam
AM_2 02.05.07;
AM_3 00.70.05 (jovvaṇaṃ) ;
AM_4 10.15;
AS_1 16.11;
CD_1 26.28.03 (jovaṇaṃ) ;
CD_3 14.08;

yauvanasya
AM_3 19.22.03;

yauvanaḥ
PR_2 32.02;

yauvanā
CD_1 25.08;

yauvanāni
CD_1 02.02.02 (jovvaṇāṇi) ; 02.02.05 (jovvaṇāṇi) ;

yauvanām
AM_4 03.09;