cūḍā...

[Home]

cūḍā
MR_3 19.32;
MR_4 12.02;

cūḍām
MR_3 27.09;

cūta
AS_6 01.66.03; 02.10.04 ; 03.01.02 ; 08.16 ;

cūtānām
AS_6 04.01;

cūtena
AS_4 12.14;

cūrṇa
CD_1 26.07.11 (cuṇṇa) ;
MR_2 15.40.05;

cūrṇagoṣṭha
CD_1 00.45.02 (cuṇṇagoṭṭha) ;

cūrṇagoṣṭhena
CD_1 00.44.03 (cuṇṇagoṭṭheṇa) ;

cūrṇam
CD_1 26.07.12 (cuṇṇaṃ) ;

cūrṇayitvā
AN_2 25.19;

cūrṇī
BC_3 00.23.07 (cuṇṇī) ; 00.29.10 (cuṇṇī) ;
UBh 15.06;

cūrṇaiḥ
AM_4 05.06;

cūlikena
SV_2 00.06.07 (cūḷieṇa) ;