mūka...

[Home]

mūka
MR_4 07.25;

mūke
UBh 54.05;

mūḍha
AM_5 05.54.01 (mūḍha) ;
AS_6 04.17.10;
BC_2 07.06;

mūḍhaḥ
AN_5 07.01.02 (mūḍho) ;
AS_5 29.01;
KBh 16.04.04;
MR_1 10.15;

mūḍhā
AM_3 18.09;
AM_5 03.10.01 (mūḍhā) ;

mūḍhāḥ
PY_4 02.01.09 (mūḍhā) ;

mūrkha
AM_2 08.31.01;
AM_4 21.41.01; 21.51.01 ;
AS_2 12.08.01;
BC_3 10.04;
CD_1 21.09.01; 21.25.01 ; 28.20.01 ;
CD_3 04.13.01; 09.08.01 ;
MR_1 18.15.01; 18.17.01 ; 19.03.01 ;
SV_5 03.12; 06.06.01 ;

mūrkhasya
AM_5 05.13;

mūrkhaḥ
CD_1 15.12.05;
CD_3 14.28.06 (mukkho) ;
MR_2 15.52.03;

mūrkhān
MR_3 05.08;

mūrcchanti
AS_5 18.10;

mūrcchām
MR_3 02.23;

mūrchati
AS_7 32.15;

mūrchayā
PN_2 21.03.01;

mūrchām
AM_4 04.34; 05.02.01 ;

mūrchitaḥ
AN_5 12.04.02;
BC_3 11.04.04;
PN_2 10.08.02;
PN_3 08.02.01;

mūrchitā
AN_5 08.03.02;

mūrtim
MR_2 02.05;

mūrtimatī
AS_5 15.08;

mūrtimantaḥ
UBh 65.07.04;

mūrtimān
AM_1 05.12.33;

mūrtiḥ
AM_1 05.12.32;
AS_7 11.04;
BC_5 09.10;
MR_6 19.09;

mūrteḥ
MR_7 19.25;

mūrdha
AS_1 24.33;
BC_4 06.05;
UBh 38.14;

mūrdhani
BC_4 12.06;
DV 42.19;
PR_2 31.18;

mūrdhā
DV 37.11;
MR_2 21.14;

mūrdhnā
AS_5 07.18;
PN_4 25.09;

mūrdhni
DV 05.15;
MR_3 01.28;
MR_4 12.08;
MR_7 03.33.03;

mūla
AS_6 23.06.07;
BC_3 00.29.08 (mūḷa) ;
CD_1 26.06.13 (mūḷa) ;
KBh 09.12.08;
PY_4 02.43.02 (mūḷa) ;

mūlatvam
AM_6 06.02.03;

mūlam
AN_2 01.01.05; 11.02.04 ;
BC_1 07.01.05;
MR_1 19.66.10 (mūlaṃ) ;
MR_3 17.21.08; 24.31.13 ;
PY_4 21.10;
UBh 59.04.05;

mūlayoḥ
PN_1 05.26.10 (mūḷesu) ;

mūlaḥ
BC_3 00.04.05 (mūḷo) ;
SV_4 07.04;

mūlāt
AS_1 19.66.02;
PR_1 10.02;
PY_1 04.10.05 (mūḷādo) ;

mūlāni
AS_7 20.17;
BC_3 00.17.05 (mūḷāṇi) ;
PN_5 01.06.07;

mūlāḥ
KBh 22.08;
MR_5 23.32;

mūle
AN_3 01.01.05 (mūle) ;
AN_5 12.02.03;
AS_7 12.09.04;
BC_2 09.08.04 (mūḷe) ;
BC_5 02.14.08;
PN_1 11.12;
PN_4 24.12;
PN_5 02.26;
PR_1 14.23;
PY_3 00.12.09 (mūḷe) ;

mūlena
PN_6 10.08.05;

mūlya
CD_4 05.55.05 (muḷḷa) ; 05.63.04 (muḷḷa) ;

mūlyam
CD_1 04.16;
CD_3 19.11;
MR_5 17.07;

mūlyasya
CD_3 18.01.03 (muḷḷassa) ;

mūlyā
CD_3 15.23.07 (muḷḷā) ; 18.01.09 (muḷḷā) ;

mūlyāḥ
PY_3 01.10 (muḷḷiā) ;
UBh 33.04.04;

mūlyena
PY_3 01.47.05 (muḷḷeṇa) ;