bhu...

[Home]

bhu
BC_3 14.03;

bhukta
AS_3 22.02.06;
SV_1 03.06.01;

bhuktam
UBh 44.14;

bhuktām
PR_1 43.02;

bhukte
DV 35.23;

bhugna
PN_1 08.05;

bhugnaiḥ
MR_4 07.10;

bhuṅkte
BC_1 29.05.05 (bhuñjai) ;
BC_3 00.24.25 (bhuñjai) ;
PN_3 01.20;
PR_2 03.26;

bhuṅkṣva
AM_2 00.40.06 (bhuñjehi) ;

bhuja
AM_1 01.24;
AM_2 11.14;
AN_6 17.03;
AS_3 11.12;
BC_1 18.13;
BC_3 11.17;
BC_5 08.11; 09.07.05 (bhuja) ;
DGh 08.03;
DV 39.16; 45.16 ;
MR_7 19.20;
MV 08.23;
PN_3 07.24;
PN_4 16.10;
PN_5 22.02;
PN_7 07.10;
PR_2 42.05; 43.16 ;
PY_1 08.27;
PY_4 14.20;
UBh 16.17; 65.04 ;

bhujaga
AN_2 08.02;
DGh 22.19;
SV_4 02.15;

bhujagam
BC_4 02.28;

bhujagasya
SV_5 03.21;

bhujagaḥ
MR_3 11.04;

bhujagīm
MR_1 09.04;

bhujaṅga
BC_1 18.04;
DV 52.09.04;
KBh 17.06;

bhujaṅgam
BC_4 05.13;

bhujaṅgama
PN_6 02.03;

bhujaṅgaḥ
CD_3 05.22;

bhujaṅgāḥ
PR_1 10.09;

bhujaṅgaiḥ
BC_3 00.04.06 (bhujaṅgehi) ;
MR_2 12.07.02;

bhujam
BC_4 10.12;
UBh 19.07; 53.24 ; 60.09 ;

bhujaḥ
AN_5 06.27;
AN_6 34.03.05;
BC_4 09.01.08;
UBh 29.12;

bhujā
PR_1 06.07;

bhujābhyām
AM_2 09.20;
BC_1 14.20;
UBh 30.11;

bhujām
MR_2 23.06;

bhujāḥ
DGh 17.13; 18.08 ;

bhujau
PR_2 55.04;
SV_1 01.16;
UBh 51.23;

bhujyatām
CD_1 01.13 (bhuñjīadu) ;

bhujyate
DV 24.11;
SV_6 07.18;

bhuñjānāḥ
MR_1 16.03;

bhunakti
AS_2 15.16;

bhuva
MR_6 16.09.10;

bhuvana
AN_3 21.11;
AN_6 31.12;
AS_7 27.10;
BC_4 07.04;
DGh 01.03;
MR_6 06.04;
MV 01.18;

bhuvanam
AN_6 30.24;
AS_7 08.27;

bhuvanasya
AS_7 26.11;

bhuvanaḥ
BC_1 01.15;

bhuvaḥ
AS_4 03.06;
AS_7 27.19;
MR_1 13.07;
MR_3 03.14;
MR_6 09.30;
PR_3 02.02;

bhuvā
DV 14.03;

bhuvi
AM_1 06.03;
AN_1 04.11;
BC_4 08.19;
DV 44.16;
MR_7 11.06;
PN_1 19.05;
PN_7 11.17;