raibhya...

[Home]

raibhya
SV_6 00.06.14; 03.05.05 (rabbha) ; 03.13.06 ;

raibhyaḥ
SV_6 15.21.04; 18.15.10 ;

raivataka
AS_2 03.21.01; 07.05.01 ; 15.18.01 ;