dhī...

[Home]

dhī
MR_2 02.02;

dhīnām
MR_3 24.02;

dhīmatām
AS_4 17.04.03;

dhīmān
KBh 04.14;
PN_4 21.11;

dhīra
BC_5 08.05;
KBh 15.14;
PN_7 04.16;
PY_1 15.10.08;
SV_4 09.10;

dhīram
AN_1 16.15;

dhīrasya
SV_1 03.01;

dhīraḥ
PN_4 07.03;

dhīrā
AN_2 01.04.04 (dhīrā) ;
AN_5 09.02.12 (dhīrā) ;
SV_1 09.16;

dhīrāt
PR_1 27.19;

dhīḥ
MR_3 11.23;
MR_4 14.16;