ūḍha...

[Home]

ūḍha
AS_7 30.03.05;

ūḍhā
MR_3 03.11;