chādayati...

[Home]

chādayati
AM_1 05.45.09; 06.22.07 ;

chādayasi
AM_4 21.22.08 (chādesi) ;

chādayiṣye
DGh 29.04.05;

chāditā
DV 32.14;

chāyayā
AS_5 07.24;
PN_2 10.14;

chāyā
AM_4 12.80.02;
AS_2 06.08;
AS_4 10.06;
AS_7 32.13;
CD_1 21.08.07 (chāā) ;
CD_4 05.09;
MR_6 13.12;
PN_2 07.13;

chāyām
AS_1 13.01.03;
AS_4 14.04.05;
BC_1 10.09.05;
PN_5 08.02.02;

chāyāyām
AM_4 20.17.05 (chāāaṃ) ; 21.02.05 ;
MR_7 05.01.12 (chāāe) ;
PY_1 06.36.09 (cchāāe) ;

chāyāḥ
AM_4 04.15;
AS_3 24.09;

chāyaiḥ
MR_4 22.10;