jvara...

[Home]

jvara
AN_5 13.05;

jvaram
MV 25.16;

jvaritā
AM_4 04.03;

jvalat
MV 48.04;

jvalataḥ
AN_6 26.10;

jvalati
AS_3 03.08;
AS_6 31.01;
CD_3 10.07.02;

jvalan
MR_6 18.02.06;

jvalana
AN_6 17.06;
MR_1 02.21;
PN_2 09.07;

jvalanam
AN_6 24.06;
DGh 30.21;
MR_2 15.63.18;
MR_6 15.34.08 (jalaṇaṃ) ; 17.07.10 (jalaṇaṃ) ;

jvalanaḥ
MR_1 11.34;

jvalanāt
AN_6 25.05;

jvalantam
UBh 47.06;

jvalayasi
MR_3 29.24;

jvalitam
MR_3 30.15;

jvalitaḥ
AN_6 11.01.02;

jvāla
BC_4 09.10;

jvālāḥ
AM_4 08.06;