lekha...

[Home]

lekha
MR_1 19.101.03; 20.15.02 ;
MR_5 13.67.06;

lekhatayā
PY_3 00.20.02 (ḷehadāe) ;

lekhatā
DV 12.04.03;

lekham
MR_1 20.09.14; 20.55.04 ;
MR_5 00.01.03; 09.08.03 ; 09.59.06 (lehaṃ) ; 13.33.07 ; 13.39.04 ; 19.04.01 ;
MR_7 08.10.07;

lekhayati
MR_1 20.10.06;

lekhayitvā
MR_1 20.09.16;

lekhasya
AM_6 00.31.06 (ḷehassa) ;
MR_5 09.22.03; 09.42.03 ; 13.44.01 ;

lekhaḥ
AS_3 23.10;
MR_1 20.17.06 (leho) ; 20.23.04 (leho) ;
MR_5 02.07.09 (leho) ; 08.10.10 (leho) ; 09.10.03 ; 09.24.04 ; 09.27.03 ; 09.47.03 ; 13.20.08 ; 13.41.03 ; 13.52.01 ; 13.56.06 ; 18.01 ;
MR_7 09.07;
MV 05.26;
PY_1 03.02.02 (ḷeho) ; 03.06.03 ; 04.02.01 (ḷeho) ;

lekhā
AM_5 01.05.06 (ḷehā) ;
AN_2 07.10; 11.02.23 ;
BC_1 13.14;
CD_1 27.11;
DV 07.11;
SV_3 00.15.09 (ḷehā) ;

lekhitaḥ
MR_5 01.01.07 (lihido) ;
MR_7 08.10.11;

lekhena
MR_1 19.80.03;

lekhya
MR_3 24.03.12; 24.11.17 ;
MR_5 15.12;

lekhyam
MR_5 15.15;
UBh 03.09; 60.20 ;

leckaḥ
MR_5 01.01.13 (leho) ;

leśaiḥ
AS_2 04.12;

lehaḥ
MR_5 09.25.05;