mriyate...

[Home]

mriyate
MR_7 02.15 (maladi) ;

mriye
AN_5 09.04.03 (marāmi) ;