khura...

[Home]

khura
AS_1 26.02;
BC_3 03.22.12 (khura) ; 06.11 ;
MR_4 07.16;
MR_5 23.19;
PY_2 03.03;

khuraiḥ
BC_3 04.02;