kaikeyī...

[Home]

kaikeyī
PN_2 08.10;
PN_3 09.03.02; 16.00.18 ; 18.00.25 ; 18.02.00 ; 19.00.16 ; 20.00.15 ;
PN_4 22.01.02; 27.01.02 ; 28.04.02 ;
PN_6 12.21.03; 12.21.00 ; 12.25.00 ; 12.28.00 ; 12.38.00 ; 12.40.00 ; 12.42.00 ; 13.00.16 ; 14.00.13 ; 14.05.00 ; 15.02.00 ; 15.05.00 ; 15.07.00 ; 15.15.00 ; 16.05.00 ; 16.07.00 ;
PN_7 07.11.00; 09.00.23 ; 09.10.00 ; 10.00.24 ; 13.07.00 ;

kaikeyīmātaḥ
PN_4 19.01.02;

kaikeyyā
PN_2 19.28;

kaikeyyāḥ
PN_1 12.01.03;
PN_2 19.01.03;
PN_3 09.05.06;
PN_4 02.06.06; 04.10.03 ; 07.07.04 ;

kaitavaḥ
AS_5 22.05.06;

kaitavena
MR_3 13.20;

kairāta
DGh 22.14;

kairātam
DV 32.01;

kailāsam
AN_3 12.12;

kailāsasya
UBh 17.27;

kaiśorakaḥ
DGh 49.17;

kaiścit
MR_4 07.12;