dhauta...

[Home]

dhauta
AS_6 25.18;
PR_1 22.01.05;

dhautam
CD_3 03.21.09 (dhāde) ;

dhautayoḥ
CD_3 03.16.02 (haudesu) ;

dhautau
CD_3 03.21.06 (dhodā) ;

dhaumyasya
MV 11.03.11;