saikata...

[Home]

saikata
AS_6 17.02;

sainika
MR_6 02.17.16 (saiṇika) ;

sainikāḥ
AN_6 13.19;
AS_2 06.03.04;

sainikau
AN_4 19.02;

saindhavaḥ
MR_1 20.16;

sainya
AN_4 02.31; 18.09 ;
PN_6 16.07;
PR_2 14.02;

sainyam
AM_2 11.05;
AN_6 04.16;
BC_5 11.04.03; 12.30 ;
PR_2 35.06;
PY_1 04.24;

sainyāḥ
AM_2 09.06;

sainyena
PN_7 05.02;

sainyaiḥ
MR_5 11.08;
PN_4 17.04;