aha...

[Home]

aha
AM_3 00.74.01;
AM_500.06.01;
AM_600.04.01;
CD_314.31.01; 15.14.01; 15.16.01;
CD_401.24.01; 02.17.01;
MR_119.19.01; 21.27.01;
MR_201.06.01;
MR_407.26.02;
MR_616.07.02; 18.04.01;
MR_703.14.01; 03.25.02;
PY_102.06.02; 13.06.01; 13.15.01;
PY_206.19.01;
SV_200.26.01; 00.55.01;
SV_300.22.01;
SV_506.36.01; 06.42.01; 06.69.01;
SV_611.06.01;

ahake
AS_6 00.06.01; 00.09.01; 00.16.01; 01.04.02;
CD_125.04.01;

ahaṅkārā
SV_4 05.23.09;

aham
MR_2 10.13.02;
UBh45.04.02;

ahava
AM_2 04.12.01; 08.18.01; 08.19.01; 08.23.01;
AM_420.13.01; 21.21.01;
AM_504.03.01;
BC_119.24.01; 19.27.01;
CD_303.18.01;
PN_104.78.01; 05.16.01;
PY_300.09.01;
SV_401.01.36; 07.07.01;

ahavā
MR_7 02.14.01; 03.03.01;

ahaṃ
AM_2 00.08.01; 00.21.02; 00.23.02; 00.61.02; 05.05.01; 08.13.01; 08.28.01; 09.07.01;
AM_300.62.01; 00.75.01; 00.84.05; 00.85.05; 00.87.03; 18.19.01;
AM_400.25.01; 00.49.01; 20.14.01; 20.16.03; 21.37.01;
AM_501.02.05; 01.09.01; 01.18.01; 02.13.01; 04.03.02; 05.14.03; 05.19.01; 05.28.01; 05.41.01; 05.44.02; 05.46.06; 05.60.04;
AN_220.03.04;
AN_300.04.02;
AN_517.02.07;
AS_116.15.04; 22.03.02;
AS_202.13.06; 07.10.02;
AS_311.08.03;
AS_400.08.02; 01.08.07; 03.09.02;
AS_523.04.08;
AS_609.02.03; 17.02.02; 20.05.01; 20.09.01; 22.06.09; 25.06.01; 27.12.01; 29.05.01;
BC_120.26.03;
BC_209.05.04;
BC_303.10.01; 03.17.02; 03.18.03;
BC_407.06.01;
CD_100.32.01; 00.50.01; 00.64.04; 01.05.04; 01.06.03; 01.08.01; 01.14.01; 01.15.02; 01.15.47; 01.21.03; 12.11; 15.01.10; 15.06.01; 15.07.02; 21.12.02; 21.15.03; 21.28.02; 25.11.02; 26.18.04; 26.31.02; 26.33.02; 27.02.11; 28.01.07; 28.04.01; 28.16.01; 28.27.01;
CD_200.40.02; 00.57.03; 00.76.03; 00.84.04; 00.108.01; 00.112.09; 00.138.04; 00.167.01;
CD_301.09.04; 04.21.01; 04.25.02; 09.04.01; 13.11.01; 13.17.01; 17.02.01;
CD_400.22.03; 00.26.02; 01.30.06; 01.33.01; 05.16.01; 05.22.01; 05.52.01; 06.15.01;
DGh07.01.06; 07.03.11;
MR_119.59.03;
MR_201.03.02; 01.05.01; 10.26.06; 10.26.12; 10.29.08; 10.29.14; 22.22.03; 22.48.16;
MR_408.10.03; 21.03.01;
MR_502.30.01; 05.38.03; 09.04.02; 09.59.01;
MR_602.13.08; 15.35.01; 17.08.01;
MR_705.01.16;
MV19.02.06;
PN_104.08.02; 04.23.04; 24.03.06;
PN_208.05.06; 08.07.06;
PN_300.29.02;
PN_400.04.01;
PN_513.03.03;
PN_604.10.02; 12.12.03;
PR_200.27.02;
PY_106.22.03; 06.46.15; 13.04.04;
PY_210.04.03;
PY_300.07.04; 00.11.04; 00.18.04; 00.24.01; 01.05.03; 01.08.09; 01.11.01; 01.46.02; 05.05.01; 05.23.02; 09.27.03;
PY_400.02.03; 02.07.09;
SV_103.03.07; 10.18.01; 15.29.04;
SV_300.10.03; 00.62.04;
SV_400.27.02; 00.35.02; 00.52.03; 00.66.06; 02.13.03; 04.16.01; 07.09.01;
SV_500.17.01; 00.29.02; 00.33.02; 04.06.01; 06.26.02;
SV_600.04.02;
UBh41.06.02; 41.08.03; 41.10.02; 42.05.01; 44.09.01; 52.04.01;

ahia
AM_6 00.17.10;
CD_101.08.04;
CD_200.149.26;
CD_301.06.01;
SV_200.12.06;
SV_504.10.02;

ahiadaḷaṃ
BC_3 00.10.05;

ahiadaraṃ
AM_2 06.26.06;
AM_501.08.08;
SV_500.22.23;

ahiaṃ
CD_1 21.02.05;
MR_121.32.09;
PY_107.02.13;
SV_400.58.03;

ahiāra
MR_1 23.07.04;

ahiārādo
MR_4 10.04.12;

ahiāriehiṃ
MR_5 02.22.03;

ahiāro
MR_2 01.10.11;
MR_603.02.06;

ahiidā
CD_4 01.33.02;

ahiḷasido
PN_7 07.12.03;

ahika
AM_5 00.07.10;

ahijāṇissadi
AS_5 18.05.04;

ahijādaṃ
AS_6 19.01.02;

ahiṭṭhidaṃ
PY_1 06.28.04;

ahiṭṭhido
PY_1 06.44.05;

ahiṇandiṇo
AS_5 09.01.02;

ahiṇandidaṃ
AS_4 02.21.11;
AS_623.04.04;

ahiṇandissadi
AS_6 25.07.22;

ahiṇandīadi
AS_6 29.05.10;

ahiṇandīamāṇā
AS_4 03.22.13;

ahiṇava
AS_5 01.01; 08.03.01;

ahiṇaveṇa
AM_5 02.13.03;

ahiṇā
MR_2 01.05.03;

ahiṇāṇasauntalaṃ
AS_1 04.05.01;

ahiṇiveso
AS_3 07.07.04;

ahiṇṇāṇa
AS_4 01.24.03; 02.10.03;

ahiṇṇāṇeṇa
AS_5 21.02.11;

ahiṇṇo
AS_5 21.25.05;
AS_614.05.02;

ahibhūamāṇaṃ
AS_1 18.06.09;

ahibhūamāṇā
AS_1 19.03.05;

ahimadā
AS_7 28.01.03;

ahimado
AS_6 01.41.06;

ahimuhaṃ
AS_7 24.02.09;
PR_200.08.12;
PY_108.09.03;

ahimuhe
MR_4 19.02;

ahimuho
PY_3 01.43.05;

ahiramadi
AM_2 00.04.14;
CD_400.07.06;

ahirūvo
AS_6 16.02.06;

ahilaṅghadi
AS_6 18.04.09;

ahilāsī
MR_4 21.11.02;

ahilāseṇa
AS_3 09.01.17;

ahilāso
AS_2 08.02.07;
AS_310.10.08;

ahilihanti
MR_2 01.07;

ahivaṭṭadi
AS_1 17.03.10;

ahivasadi
MR_4 10.20.04;

ahive
MR_2 01.15;

ahisiñcīa
PN_1 04.79.07;

ahisiñcīadi
PN_1 04.66.04; 04.68.03;

ahisea
PN_1 02.10.20;

ahiseassa
PN_1 04.77.03; 09.08.02;

ahiseo
PN_1 04.61.05; 04.61.06; 04.80.05; 05.19.04; 05.19.05;

aho
AM_2 04.07.01; 05.13.02; 08.10.01; 08.27.07;
AM_400.02.01; 20.09.01;
AM_505.12.01;
AM_600.02.01; 00.08.01; 14.42.01;
AN_222.02.01;
AS_519.02.01;
AS_613.11.01;
BC_118.19.07;
BC_300.09.01; 01.01.01;
BC_407.07.01;
CD_101.13.01; 01.15.07;
CD_200.118.01; 00.154.05;
CD_318.01.01;
CD_405.35.01; 05.87.01;
MR_615.21.01;
PN_104.11.01;
PN_400.09.01;
PY_415.05.01;
SV_300.05.01; 00.26.01; 00.65.01;
SV_400.42.01; 00.44.01; 04.25.01; 05.04.01; 06.04.01; 07.25.01;
SV_506.28.01; 06.32.01;

ahṇa
SV_4 09.01.07;

ahṇantu
PY_1 16.05.21;

ahṇia
CD_1 01.15.35;

ahṇidavvaṃ
CD_1 00.60.02; 01.07.05;

ahṇe
PY_3 01.45.02;

ahṇo
PY_3 01.44.03;

ahma
MR_1 21.55.04; 21.61.05;
MR_703.05.02;

ahmāaṃ
AM_2 06.25.08; 07.04.09; 08.14.04; 08.19.05; 08.30.03;
AM_400.31.01;
AM_500.06.05;
AM_600.19.05; 00.28.07; 00.28.18;
BC_214.03.01; 15.03.04;
BC_301.03.01;
MV07.01.04;
PR_200.14.05;
SV_300.20.01; 00.23.01; 00.34.06;

ahmāḷiśakāṇi
CD_1 15.14;

ahmāṇaṃ
AM_2 05.07.01; 05.18.02;
BC_119.01.05; 19.02.02; 19.49.03; 19.50.02; 20.08.03; 29.07.03;
BC_200.03.01; 01.02.01; 02.02.01;
BC_300.14.05; 00.15.09; 01.01.02;
BC_412.13.03;
CD_100.06.02; 00.16.04; 00.26.03;
CD_200.24.02;
CD_314.08.03; 14.26.03;
MR_703.36.05;
PR_200.09.05; 00.21.05;
PY_309.23.03;
SV_200.72.07;
SV_400.17.01;

ahmārisa
CD_1 00.46.06; 00.50.03;
MR_509.07;

ahmārisā
MR_1 18.14.09;

ahmārisāṇaṃ
MR_2 01.19.11;
MR_702.13.05;

ahmāriso
MR_6 15.11.07;

ahmi
AM_1 01.04.03;
AM_200.10.11; 00.53.03; 00.54.11; 08.13.13;
AM_300.52.02; 18.08.03; 18.26.04; 18.33.02;
AM_400.49.11; 21.07.04;
AM_502.18.04; 02.25.02; 05.33.02;
AM_600.26.05; 12.01.02; 14.24.03;
AN_200.06.02; 00.16.08; 00.20.02;
BC_119.03.19; 20.05.04; 20.19.03; 28.12.03;
CD_100.14.03; 00.32.11; 17.08.11; 24.03.21; 26.24.03; 26.36.04; 27.08.04;
CD_401.17.02; 07.04.03;
MR_120.27.03;
MR_201.07.06;
MR_501.02.02; 02.09.04; 09.06.05; 09.61.03;
PN_101.04.03; 04.40.03;
PY_101.04.03; 03.05.03;
SV_107.16.03; 07.17.06; 15.31.02;
SV_200.21.02;
SV_300.02.11;
SV_400.73.03; 02.30.06; 06.03.04;
SV_500.04.03; 06.49.05; 06.58.04; 06.66.03;

ahme
AN_4 18.17.02;
MR_603.12.10;
PN_214.08.15;
PN_400.17.03;

ahmehi
AM_5 00.07.01;
BC_216.12.03;
CD_110.02; 27.03.17;
PN_104.29.12;
PN_400.05.03;

ahmehiṃ
MR_5 08.10.03;
MR_603.10.08;
SV_600.14.03; 11.06.03;

ahmo
SV_4 00.12.01;