Prakrit Index


aa aḷ ae ao ak ag agh aṅ ac aj aṭ aḍ aṇ at ad adh an ap ab abh am ay ar al av as ah aṃ
āa āā āi āu āū āḷ āe āk āg āgh āc āj āḍ āḍh āṇ āt ād āp āb ābh ām ār āl āv āś ās āh āḥ
ia ik iṅ ic ich iṭ iṇ it id idh in im iy ir iv is ih iṃ
īd īr īś īs īh
ua ui uḷ uk ug uc uj ujh uṭ uṭh uḍ uṇ ut ud up ub ubh um uy ur ul uv uṣ us uh
ūṭ ūs
ḷa ḷā ḷi ḷī ḷu ḷe ḷo
ea eḷ ek eṇ et ed er ev eṣ es eh
air
ou oḷ og ogh oṭ oṇ od odh ob ov os oh
ka ki ku ke ko kau kk kkh
kha khā khi khī khu khū khe kho
ga gi gu ge go gg
gha ghā ghi gho
ca ci cu ce cai co cau cc cch
cha chā chi
ja ji ju je jai jo jj
ñā ññ
ṭṭh
ṭhā ṭhi ṭhṭh
ḍi ḍo
ṇa ṇā ṇi ṇī ṇu ṇū ṇe ṇai ṇo ṇṇ
ta ti tu te to tt tth
thu the
da di du de dai do ddh
dha dhā dhi dhī dhū dhe dho
na ni
pa pi pu pe pai po pau pp pr
pha phu phe
ba bi bu bau bb
bha bhā bhi bhī bhu bhū bhe bhai bho bhau
ma mi mu me mai mo mau mh
ya yu yo
ra ri ru re rai ro
la li lu le lo
va vi vu ve vo vv
śa śā śi śī śu śū śe śo śau
ṣa ṣā ṣi ṣī ṣu ṣe ṣo
sa si su se sai so sau sth sv ss
ha hi hu he ho hau hṇ hm
ṃi