chāā...

[Home]

chāā
AS_3 07.12.03;
CD_121.08.07;

chāāaṃ
AM_4 20.17.05;

chāāe
AS_2 07.09.04;
MR_705.01.12;

chāāsu
AS_2 00.07.10;

chādesi
AM_4 21.22.08;