phaḷa...

[Home]

phaḷa
PN_5 05.01.09;

phaḷaaṃ
CD_4 01.21.04;

phaḷaā
SV_6 11.07.03;

phaḷaāe
SV_6 11.06.10;

phaḷaṃ
AM_3 00.70.07;
CD_316.38.05;

phaḷāṇi
BC_3 00.17.06; 00.36.14;

phaḷḷehi
BC_4 07.05.01; 07.05.02;

phaḷeṇa
KBh 20.14.02;
MV15.03.02;

phaḷo
AN_2 21.03.07;

phaṇāṇi
BC_4 06.02.03;

phandedi
CD_3 09.05.05;

phala
AS_1 19.10.01;

phalaa
AS_6 08.03.04;

phalaaṃ
AS_6 15.04.05; 17.02.07;

phalassa
AS_6 02.08.07;

phalaṃ
MR_5 01.10;

phaleṇa
MR_1 22.04.01;