bhuo...

[Home]

bhuo
AS_3 21.25.07;

bhuja
BC_5 09.07.05;

bhujaṅgehi
BC_3 00.04.06;

bhuñjiduṃ
AM_5 01.17.06;

bhuñjīadu
CD_1 01.13;

bhuñjehi
AM_2 00.40.06;

bhuñjai
BC_1 29.05.05;
BC_300.24.25;

bhumīe
CD_3 04.21.05;