bhikkha...

[Home]

bhikkha
AM_4 22.04.02;

bhikkhaṃ
KBh 14.05.04; 15.08.04; 17.02.02;

bhitti
CD_1 21.01.02;

bhittīo
PN_3 00.24.07;

bhindāmi
AM_3 00.05.02;
PY_300.28.06;

bhindia
BC_1 20.14.04;
PY_402.45.06;

bhindīadi
PY_3 01.07.18;