mia...

[Home]

mia
AS_2 00.14.06;
AS_318.03.07;
AS_412.10.08;
SV_401.01.38;

miaā
AS_2 00.04.04;

miakkhi
BC_3 01.03.07;

mialoaṇaṃ
AS_4 03.09.05;

miindaaṃ
AS_7 15.01.03; 17.07.10;

miī
AS_4 11.04;

mio
AS_2 00.05.02;

miṭṭhaṃ
CD_1 01.12;

mitta
CD_1 17.08.04;
MR_123.17.02;
MR_617.12.04;
MR_703.12.03; 03.27.03; 03.34.06;

mittattaṇaṃ
MR_5 05.38.10;

mittaṃ
MR_5 05.43.04;

mittāṇaṃ
MR_6 02.09;

mittāvasuṇā
AS_6 04.03.05;

mittiaṃ
AS_4 03.09.07;

mittiā
AS_7 16.03.08; 20.19.03;

mitto
AM_2 11.02.04;

midu
AS_6 01.16;

midhuṇassa
AS_1 16.05.08;

mip
AS_6 08.22.03;

mileccha
MR_6 02.22.15;

missaṃ
AS_1 19.10.02;

missehi
CD_1 23.02.03;

missehiṃ
MR_5 09.33.01;