dāidaṃ...

[Home]

dāidaṃ
DGh 05.02.06;

dāissaṃ
AS_2 07.19.04;
AS_715.02.04;

dāuṃ
CD_2 00.155.08;

dāḷaa
BC_1 27.07.02;
PY_309.21.03; 09.24.03; 09.25.02;

dāḷaaṃ
BC_1 19.36.04; 20.03.03; 20.26.04;
BC_300.20.03;

dāḷaā
PR_2 00.05.21; 00.15.23;

dāḷaāṇaṃ
PR_2 00.10.06; 00.16.04; 00.21.07;

dāḷao
BC_1 19.04.07; 19.52.07; 19.72.06;

dāḷiaṃ
BC_1 19.03.16; 19.51.16;

dāḷiā
BC_1 19.04.09; 19.16.05; 19.52.08; 20.05.06;
BC_301.06.01;
PR_200.05.22; 00.15.24; 00.33.02;

dāḷiāṇaṃ
PR_2 00.10.07; 00.16.05; 00.21.08;

dāḷie
BC_1 18.18.01; 18.18.02; 19.05.01; 19.05.02; 19.59.01; 19.59.02;

dāḷī
BC_1 19.01.11; 19.30.02; 19.49.15;

dāḷuṇo
CD_1 26.05.07;

dāṇa
MR_6 03.03;

dāṇavaṣṣa
BC_3 00.32.11;

dāṇavī
BC_3 00.19.07; 00.21.07;

dāṇave
BC_3 00.27.09; 00.29.14;

dāṇavo
BC_3 00.22.08; 00.23.11; 00.31.09; 00.33.07; 00.35.06; 00.37.03; 00.38.04; 00.41.03; 03.22.05;

dāṇaṃ
AM_5 05.47.04;

dāṇi
AM_4 21.31.02;
AM_501.03.02; 02.11.03; 02.31.02;
AM_600.04.03; 11.31.03;
AN_503.11.03;
AS_312.03.02;
AS_620.09.03;
BC_118.18.04; 19.14.03; 20.26.02;
BC_300.06.02;
CD_100.43.03; 01.09.02; 01.15.46; 02.01.02; 06.01.02; 15.06.03; 27.02.07; 28.04.02; 28.05.02;
CD_200.49.03; 00.81.02; 00.84.03;
CD_301.04.03; 15.19.02; 15.20.02;
DGh05.01.21; 05.02.02;
MV09.03.02;
PN_104.01.03;
PN_208.02.02;
PN_300.03.02; 00.08.05; 00.19.02; 00.22.02; 00.27.02;
PN_413.03.05;
PN_515.06.03;
PN_614.02.02;
PY_108.05.04; 08.07.03; 12.18.02; 15.09.03;
PY_206.16.03; 07.10.02; 13.44.02;
PY_300.02.15; 07.07.02; 09.07.02;
SV_406.07.02;
SV_500.16.02; 11.02.02;
SV_602.01.02;

dāṇiṃ
AM_3 18.28.03;
AM_505.10.03; 06.01.04;
AS_124.07.04; 24.11.02;
AS_200.12.02; 09.02.02; 17.10.06;
AS_308.02.02; 12.01.05; 13.05.03;
AS_400.07.02; 01.25.02; 01.37.02; 02.07.02; 02.19.01; 03.38.02; 18.10.02;
AS_501.11.07; 19.09.02; 20.07.02; 20.11.02; 22.03.02;
AS_600.08.02; 00.18.02; 01.49.06; 01.57.06; 02.06.03; 22.16.04; 24.01.03; 25.06.02;
BC_119.08.02;
BC_404.07.02;
CD_117.08.02;
CD_313.08.04; 14.38.01; 15.28.01;
CD_406.26.04;
MR_702.10.02; 03.13.05; 03.21.03;
PN_104.46.04;
PN_421.02.02;
PN_703.11.04;
PY_106.46.16;
PY_305.18.02;
PY_400.10.02; 00.15.02;
SV_107.25.04; 10.01.10; 10.15.02; 12.53.03;
SV_200.11.03; 00.15.03; 00.20.02; 00.26.04; 00.43.02; 00.68.03;
SV_300.03.02; 00.27.03;
SV_400.33.05; 02.24.02; 05.25.05;
SV_500.12.03; 00.20.02;
SV_609.04.02; 15.22.03;

dāṇiḥ
AS_1 19.43.02;

dāṇīṃ
AS_2 15.16.02;
MR_502.20.01; 05.44.01;
MR_603.03.03;
SV_114.02.03;

dādavvaṃ
CD_3 15.15.06; 16.22.06;

dāduṃ
AM_6 00.16.12;

dāma
PN_3 00.25.03;

dāmaa
BC_3 00.07.02;

dāmaaṃ
BC_3 00.06.03;

dāmaṃ
BC_3 00.26.04;

dāmehi
BC_3 00.04.10;

dāmodaḷa
BC_5 09.07.02;

dāmodaḷaṣṣa
BC_3 00.45.08;

dāmodaḷaṃ
BC_4 02.01.06;
BC_504.13;

dāmodaḷeṇa
BC_3 00.36.06; 00.39.06; 00.42.07;

dāmodaḷo
BC_3 00.30.11; 00.44.03; 01.06.04;
BC_403.01.03; 07.02.03;

dāra
AM_6 00.28.13;
AS_720.09.04;
CD_316.38.03;
MR_119.64.03;

dāraa
AM_3 17.04.02; 17.07.02; 18.20.02; 19.02.02; 19.14.02;
AM_505.17.02; 05.18.02;
AS_727.06.01;
CD_126.36.02;
CD_303.10.05; 14.26.02;

dāraassa
AM_3 16.03.04; 16.08.03; 18.01.07;
AM_400.23.02;
PN_102.10.14; 05.13.05;
PN_300.21.05;
PN_400.10.04;
PN_612.24.02;
SV_107.22.02;

dāraaṃ
AM_3 19.11.04;
AM_400.26.06;
AS_721.03.07;
PN_104.79.06;

dāraā
CD_1 06.01.08;
PR_200.33.01;

dāraeṇa
AM_4 00.35.03;

dārao
AM_2 00.45.03; 05.15.04; 05.18.04; 08.04.03; 08.07.03; 11.07.03; 11.10.03;
AM_300.105.04; 19.08.03; 19.18.04;
AM_400.36.02; 00.47.04;
AM_505.16.03; 05.31.09;
CD_200.18.10; 00.21.05;
CD_303.10.03; 04.10.04; 15.11.03; 16.22.12;
CD_400.03.13;
PN_104.66.02; 05.04.03;
PN_400.03.13; 00.05.06;
PN_608.11.02; 12.25.04; 12.28.05;

dārāṇaṃ
PY_4 02.01.04;

dāria
BC_2 14.03.04;
SV_107.02.02; 10.16.08;

dāriaṃ
AM_3 00.25.02; 00.50.04; 00.114.03; 17.07.06; 18.01.04; 18.20.05; 19.11.02;
AM_400.07.03; 00.51.04;
AM_502.05.03;
AM_600.16.11;
PY_307.09.09;
SV_200.04.03;

dāriā
AM_2 00.07.03;
AM_300.46.04; 00.57.04; 00.97.03; 16.04.02; 19.03.02;
AM_400.15.04; 00.23.05; 00.26.04; 00.33.02;
AM_502.08.03; 02.15.03; 02.32.03; 02.39.03;
AM_600.02.08;
BC_216.12.02;
CD_126.03.26; 27.03.16;
CD_315.07.02; 16.05.04; 16.22.16;
DGh06.08.03;
PN_105.19.02;
PY_213.45.03;
PY_305.11.11; 05.15.11;
SV_107.04.04; 07.09.04; 10.04.04;
SV_200.02.06; 00.03.05; 00.06.04; 00.13.05; 00.25.02; 00.28.04; 00.51.03; 00.57.03; 00.75.04;
SV_400.30.04; 00.34.09; 00.40.04; 02.01.04; 07.11.04;
SV_500.06.07; 00.26.08; 06.19.04;
SV_603.11.04; 12.02.04; 13.02.04; 15.24.03;

dāriāe
AM_2 05.10.08; 08.16.10;
AM_300.12.06; 00.39.03; 00.70.03; 00.72.09; 00.76.03; 00.88.05; 19.15.05;
AM_400.12.02; 00.13.03; 00.17.04; 00.21.06; 00.30.06; 00.42.05; 00.49.04; 00.50.05;
AM_500.12.03; 05.25.02;
PY_206.16.05;
PY_400.02.05; 02.04.02;
SV_107.07.03;
SV_300.23.03; 00.34.04;
SV_400.54.04;
SV_500.09.03; 00.12.07; 00.14.05;

dārie
AM_3 00.03.02; 00.42.02; 00.44.02; 00.84.02; 00.85.02; 00.87.02; 00.89.02; 18.05.02; 18.26.02;
AM_500.02.02; 00.16.02; 02.09.02; 02.18.02; 02.20.02; 02.22.02; 02.34.02;
CD_315.09.02;
SV_112.54.02; 15.08.02;
SV_200.37.02; 00.52.02;
SV_400.32.02; 00.45.02; 00.66.02; 02.25.02; 04.01.02; 04.05.02; 05.05.02;

dārike
AM_3 18.11.02;

dāru
SV_4 01.01.41;

dāruṇadāe
CD_4 02.11.07;

dāruṇaṃ
AM_3 00.81.03;

dāruṇāe
PY_1 07.02.43;

dāluṇe
AS_6 01.14;

dāva
AM_2 00.08.03; 00.24.02; 00.37.02; 00.42.02; 08.14.03; 08.27.02; 08.28.03; 08.37.02;
AM_318.25.02;
AM_420.14.09; 21.37.03; 21.55.02;
AM_502.17.03; 05.30.02; 05.57.02;
AM_600.23.04; 00.33.03; 00.36.02;
AN_110.02.04;
AS_102.02.03; 14.06.02; 15.04.05; 19.26.02; 23.06.02;
AS_202.13.08; 05.02.02;
AS_311.07.07; 20.06.02;
AS_400.10.06; 01.29.03; 01.32.03; 03.05.03; 05.06.02; 10.08.06; 11.02.05;
AS_501.02.02; 13.08.05; 18.04.02; 21.11.02; 21.17.03; 23.04.02;
AS_608.12.04; 14.01.04; 20.04.02;
AS_716.07.03; 17.06.03; 33.02.08;
BC_110.12.04; 19.32.03;
BC_300.43.03;
BC_404.08.03;
CD_100.12.03; 00.42.02; 00.63.04; 00.64.03; 01.04.04; 01.05.03; 08.11; 14.03.04; 17.09.03; 22.04.04; 24.06.02; 24.06.04; 25.04.02; 25.06.02; 26.05.02;
CD_200.08.03; 00.29.03; 00.138.03; 00.161.03; 00.168.02; 00.173.09;
CD_302.02.03; 02.03.02; 09.04.03; 15.04.03; 15.25.03; 16.28.02;
CD_400.04.02; 01.34.03; 02.01.02; 05.14.04; 06.19.04;
MR_118.16.10; 18.19.02; 19.28.02; 19.59.02; 21.03.02;
MR_210.30.12;
MR_408.10.02;
MR_502.19.02; 05.38.02;
MR_601.01.01; 02.16.02; 03.01.03; 15.24.02; 17.10.02; 19.12.02;
MR_703.26.03; 05.01.04; 05.06.06;
MV48.16.04;
PN_104.39.03; 04.41.05; 04.44.02; 04.53.03; 04.58.02; 07.04.03; 25.05.02;
PN_300.23.06;
PN_500.04.07;
PR_200.05.24;
PY_105.12.03;
PY_206.21.04;
PY_300.03.07; 00.07.03; 00.11.03; 00.18.03; 00.24.05; 01.06.03; 01.08.08; 01.23.03; 01.45.04; 07.05.03;
PY_402.05.02; 02.08.02;
SV_107.20.03; 07.29.06; 15.29.03;
SV_200.13.03; 00.14.02; 00.70.03;
SV_300.21.02; 00.29.02; 00.36.03; 00.44.02; 00.47.02; 00.52.02; 00.62.03;
SV_400.31.03; 00.62.02; 00.77.02; 01.03.17; 02.05.03; 02.10.07; 02.18.03; 02.28.05; 07.11.02; 09.03.03;
SV_500.02.04; 01.02.03; 02.11.04;

dāvida
MR_1 19.64.05;

dāvido
AS_6 01.33.08;

dāvesi
MR_1 22.26.05;

dāśīe
CD_1 22.04.01; 26.06.07;

dāṣa
BC_1 19.65.02;

dāṣīe
BC_1 19.49.10;

dāsa
CD_4 05.17.08;
MR_120.28.05;

dāsaṃ
PY_3 05.13.12;

dāsi
AM_2 00.59.04;

dāsīe
AM_2 00.54.03; 00.64.03;
AS_200.11.05;
CD_106.01.03;
CD_303.21.03; 14.17.02;
PN_300.08.02; 00.16.02;
SV_402.30.01;

dāsīeputto
AS_6 18.04.03;

dāho
AM_5 02.26.07; 03.14.07;
SV_500.22.22;