khīraṃ...

[Home]

khīraṃ
BC_1 29.03.04;
BC_300.24.09;