dhi...

[Home]

dhi
AN_2 21.02.02;
SV_500.07.02; 06.20.02;

dhik
CD_4 05.65.01;

dhikkhu
BC_1 19.27.02;

dhiṭṭho
AS_1 18.01.03;